Τροποποιήσεις διατάξεων του Νόμου 4412/2016 (Α΄147) με το Νόμο 4568/2018 (Α΄178/11.10.2018) «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις». (Ανακοίνωση 6.11.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Ανακοίνωση 6.11.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin