Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ επικαιροποιημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.5034/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε το Έγγραφο Αρ.πρωτ.5034/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ, καθώς και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε επεξεργάσιμη μορφή (.doc) και με ημερομηνία τελευταίας τροποποίησης την 1.10.2018, εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin