Διευκρινίσεις ως προς την πλήρωση των απαιτήσεων του άρθρου 22.Β των προτύπων διακηρύξεων ανοιχτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής από ενώσεις οικονομικών φορέων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5036/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.5036/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin