Ζητήματα που άπτονται του χρόνου έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης) για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5035/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Δείτε την Εγκύκλιο Αρ.πρωτ.5035/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin