Επιδότηση 50% για την ψηφιακή αναβάθμιση και τον παραγωγικό εκσυγχρονισμό των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών

Τρία νέα προγράμματα «Ψηφιακό Βήμα», «Ψηφιακό Αλμα» και «Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός»  δημόσιας δαπάνης 250 εκ. ευρώ με σκοπό τη ψηφιακή αναβάθμιση καθώς και τον ποιοτικό εκσυγχρονισμό των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, προκήρυξε πριν λίγες ημέρες το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πλαίσιο του ΕΠΑνΕΚ, ΕΣΠΑ 2014-2020.

Και στα τρία προγράμματα οι δραστηριότητες των Μηχανικών και των Τεχνικών Εταιρειών είναι επιλέξιμες με το ποσοστό επιδότησης να ανέρχεται σε 50% του προϋπολογισμού τους.

Αναλυτικότερα τα βασικά σημεία κάθε προγράμματος :

1. Ψηφιακό Βήμα

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ψηφιακή αναβάθμιση των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών. Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% για Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώμε σκοπό την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προμήθεια λογισμικού, τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, δαπάνες υπηρεσιών τεχνολογικών εφαρμογών και δαπάνες μισθολογικού κόστους εργαζομένων.

Κάθε επιχείρηση στην υποβολή θα συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης ψηφιακή της κατάστασης και την κατάταξη της αρχικά σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες. Το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλλει η επιχείρηση θα αποσκοπεί στην αναβάθμισή της κατά ΜΙΑ ψηφιακή βαθμίδα από τις τέσσερις που υπάρχουν.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι και η λήξη των υποβολών στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση πατήστε εδώ

2. Ψηφιακό Αλμα

Το πρόγραμμα στοχεύει στο ψηφιακό μετασχηματισμό των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων συμπεριλαμβανομένων και των ατομικών επιχειρήσεων-ελευθέρων επαγγελματιών. Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 50 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις και τηρούν βιβλία Β΄ και Γ΄ κατηγορίας μέχρι τις 31.12.2017,
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης.

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% για Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ με σκοπό την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών, την προμήθεια λογισμικού, τη δημιουργία ηλεκτρονικού καταστήματος, δαπάνες υπηρεσιών τεχνολογικών εφαρμογών και δαπάνες μισθολογικού κόστους εργαζομένων.

Κάθε επιχείρηση στην υποβολή θα συμπληρώσει ένα ερωτηματολόγιο με σκοπό την αποτύπωση της υφιστάμενης ψηφιακή της κατάστασης και την κατάταξη της αρχικά σε μία από τις τέσσερις ψηφιακές βαθμίδες. Το επενδυτικό σχέδιο που θα υποβάλλει η επιχείρηση θα αποσκοπεί στην αναβάθμισή της κατά ΔΥΟ ψηφιακές βαθμίδες από τις τέσσερις που υπάρχουν.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. 

Η έναρξη ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων είναι στις 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι και η λήξη τω υποβολών στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση πατήστε εδώ

3. Ποιοτικός Εκσυχρονισμός

Το πρόγραμμα στοχεύει ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στην παραγωγικό εκσυγχρονισμό των ΜΕΣΑΙΩΝ επιχειρήσεων (πάνω από 50 εργαζόμενους και κύκλος εργασιών άνω των 10 εκ. ευρώ).

Η Δημόσια Δαπάνη ανέρχεται σε 150 εκατ. ευρώ για το σύνολο των περιφερειών της χώρας και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους.

Δικαιούχοι της Δράσης είναι Υφιστάμενες Μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης:

  • έχουν κλείσει τουλάχιστον 3 διαχειριστικές χρήσεις δωδεκάμηνης διάρκειας
  • διαθέτουν έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ από αυτούς που περιγράφονται στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (Παράρτημα IV).

Το ποσοστό επιδότησης ανέρχεται σε 50% για Επενδυτικά σχέδια από 50.000 ευρώ έως 400.000 ευρώ με σκοπό την προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, καινούργιου παραγωγικού εξοπλισμού και λογισμικού, την προμήθεια επαγγελματικών μεταφορικών μέσων, την απόκτηση συστημάτων πιστοποίησης και τυποποίησης, την επιδότηση του μισθολογικού κόστους νέας πρόσληψης.

Οι δαπάνες είναι επιλέξιμες από την ημερομηνία προκήρυξης της Δράσης (4/6/2018).

Ηηλεκτρονική υποβολής των αιτήσεων ξεκινά  στις 27/6/2018 στις 12 το μεσημέρι και θα είναι ανοικτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού και το αργότερο μέχρι τη συμπλήρωση 18 μηνών από την αρχική δημοσίευση της.Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής του επενδυτικού σχεδίου.

Για περισσότερες και αναλυτικές πληροφορίες για τη Δράση πατήστε εδώ

Και για τις τρείς δράσεις πληροφορίες και επικοινωνία στις ιστοσελίδες :
www.espa.gr, www.antagonistikotita.gr και www.efepae.gr

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »