Ρυθμίσεις θεμάτων που αφορούν τους δασικούς χάρτες (παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, εξέταση αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., νέα προθεσμία στους ΟΤΑ για τα όρια των οικιστικών περιοχών) και την εξαγορά δασικών εκτάσεων, με το άρθρο 43 του νέου Ν.4546/2018

Με το νέο Νόμο 4546/11.6.2018 (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018) “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις” και συγκεκριμένα με το άρθρο 43 αυτού, ρυθμίζονται θέματα που αφορούν τους δασικούς χάρτες (παράταση στην προθεσμία υποβολής αντιρρήσεων, εξέταση αντιρρήσεων από τις ΕΠ.Ε.Α., νέα προθεσμία στους ΟΤΑ για τα όρια των οικιστικών περιοχών) και την εξαγορά δασικών εκτάσεων.

Δείτε το άρθρο 43 του νέου Νόμου 4546/11.6.2018 στις σελίδα 8363 του ΦΕΚ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin