Απόφαση (Αριθμ. ΔΝΣ/οικ.21137/ΦΝ 466/15.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1511/2.5.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Τροποποίηση της με αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 (Β΄4841) απόφασης του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»”

Δείτε την ΥΑ εδώ

Δείτε την τροποποιηθείσα [αριθ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 (Β΄4841)] ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin