Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1055/23.3.2018 – ΑΔΑ: Ψ41Λ46ΜΠ3Ζ-ΧΘ2) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή της Απόφασης Υπουργού Οικονομικών ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ – Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 60 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παράγραφος 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) »

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε το άρθρο 60 του ν. 4520/2018 (Α΄ 30) (στη σελίδα 5673)

Δείτε την ΠΟΛ 1223/29-12-2017 (Β΄ 4643) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin