Εγκύκλιος 2 (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/oικ.6703/ΦΝ 466/26.1.2018 – ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε τη σχετική Απόφαση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin