Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: 6030/18.1.2018 – ΑΔΑ: 635Φ465ΧΙ8-ΒΞΡ) του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 133473 (Β΄ 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)” (Β΄ 1445)»”

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ και παρακάτω τις σχετικές ΚΥΑ.

– Την υπ’ αριθ. 133473/11-12-2017 (Β΄ 4309) εδώ

– Την υπ’ αριθ. 45231/20-04-2017 (Β΄ 1445) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin