Ανακοίνωση (28.12.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση κανονισμών που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ»

Δείτε την Ανακοίνωση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin