Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 7545/27.12.2017 – ΑΔΑ: ΩΘΚΗΟΞΤΒ-Φ9Ε) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ) ίση ή ανώτερη από τα κατώτατα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016»

Δείτε την Εγκύκλιο εδώ

Δείτε τη σχετική Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin