Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 127/29.11.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργων άνω και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, (ΦΕΚ Β΄ 4534/21.12.2017)

Δείτε τη σχετική ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ εδώ

Δείτε τη δημοσίευσή τους στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β΄ 4534/21.12.2017) εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin