Απόφαση (Αριθμ. απόφ. 29 ΕΣ/2017/18.8.2017 – ΦΕΚ Β΄ 3074/6.9.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή»

Δείτε την Απόφαση εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin