Νεα/Επικαιροτητα

Προανάρτηση Κτηματολογίου στην περιοχή του Δήμου Οιχαλίας του Νομού Μεσσηνίας. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 68 του Ν.4821/2021 σχετικά με την επανένταξη πληγέντων από την πανδημία του κορωνοϊού σε καθεστώς ρύθμισης – Τροποποίηση του άρθρου 33 του Ν.4756/2020. (Εγκύκλιος-52 Αρ.Πρωτ.367514/23.9.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Επανένταξη στις 120 δόσεις των πληγέντων από την πανδημία. (Δελτίο Τύπου 21.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Περί ορθότητας υπεύθυνων δηλώσεων. (Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.5400Φ.704.1/21.9.2021 της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Καλαμάτας)

Περισσότερα

Καταργούμενες διατάξεις και έναρξη ισχύος επιμέρους άρθρων Ν.4412/2016, σε συνέχεια τροποποιήσεων του Ν.4782/2021 (Α΄36) και του άρθρου 57 Ν.4825/2021 (Α΄157). (Έγγραφο Αρ.πρωτ.5519/20.9.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Δεύτερη ευκαιρία (μέχρι 31.12.2021) για τα αδήλωτα τετραγωνικά. (Άρθρο 66 του Ν.4830/2021)

Περισσότερα

Άνοιξε το myBusinessSupport για επανένταξη των πληγέντων στις ρυθμίσεις 100 & 120 δόσεων. (Δελτίο Τύπου 20.9.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Νέες προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Ανακοίνωση 17.9.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Οκτωβρίου-Νοεμβρίου 2021)

Περισσότερα

Εργοδοτική εισφορά ποσού είκοσι (20) Ευρώ ανά εργαζόμενο, για τον Ειδικό Λογαριασμό Παιδικών Κατασκηνώσεων (Ε.Λ.Π.Κ.). (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.350833/14.9.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη παραγωγικής λειτουργίας των ηλεκτρονικών παραβόλων για την έκδοση βεβαιώσεων εγγραφής Μ.Ε.Ε.Π., Μ.Ε.Κ., Μ.Ε.Μ., MH.M.ΕΠ., και ΜΗ.Ε.Σ.Δ.Δ.Ε. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.240584/7.9.2021 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Νόμος 4826/2021 “Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση για τη Νέα Γενιά: εισαγωγή κεφαλαιοποιητικού συστήματος προκαθορισμένων εισφορών στην επικουρική ασφάλιση, ίδρυση, οργάνωση και λειτουργία Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποιητικής Ασφάλισης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις”. (ΦΕΚ Α΄160/7.9.2021)

Περισσότερα

Προθεσμίες και διαδικασία χορήγησης στεγαστικής συνδρομής για ανακατασκευή, αυτοστέγαση, αποπεράτωση και επισκευή κτηρίων που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές του Ιουλίου/Αυγούστου 2021 σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας, για τα οποία χορηγείται, πρώτη αρωγή έναντι στεγαστικής συνδρομής με τη μορφή έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης

Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές μελετών Ειδικών Πολεοδομικών Σχεδίων (ΕΠΣ) που αφορούν τις Ζώνες Απολιγνιτοποίησης (Ζ.ΑΠ). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/79418/2098/26.8.2021 του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄4044/2.9.2021)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η πλατφόρμα myBusinessSupport για τις πάγιες δαπάνες. (Ανακοίνωση 2.9.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση έως 10.9.2021 των αιτήσεων για επιδότηση πάγιων δαπανών. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ/880/31.8.2021 – ΦΕΚ Β΄4021/31.8.2021)

Περισσότερα

Πίστωση ποσών στους εργοδότες δικαιούχους της ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών. (Ανακοίνωση 30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ενίσχυση με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά κατά τους μήνες Απρίλιο ως και Δεκέμβριο 2020, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος-46 Α.Π.327325/30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ειδοποίηση 5.722 ασφαλισμένων παράλληλης απασχόλησης για νέα εκκαθάριση εισφορών. (Δελτίο Τύπου 30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ στην Αργολίδα με έδρα το Ναύπλιο. (Δελτίο Τύπου 30.8.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα