Νεα/Επικαιροτητα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «Μελέτη κτηματογράφησης για τη δημιουργία του Εθνικού Κτηματολογίου στις μη κτηματογραφημένες περιοχές της Π.Ε. Αργολίδας». Ναύπλιο 24.11.2018

Περισσότερα

Ενημερωτική εκδήλωση με θέμα : «e-ΑΔΕΙΕΣ: Σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης οικοδομικών αδειών». Ναύπλιο 29.11.2018

Περισσότερα

Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.:Δ.ΑΣΦ.1078/1360380/14.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία». (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄5045/13.11.2018)

Περισσότερα

Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018 του Αν. Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄5018/12.11.2018)

Περισσότερα

Εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.1358076/14.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αντιμετώπιση υποθέσεων μεταβίβασης ακινήτου με ΦΠΑ μετά την αναδρομική αναπροσαρμογή των τιμών του συστήματος αντικειμενικού προσδιορισμού της αξίας ακινήτων. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1207/5.11.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κατάρτιση Μητρώου Ελεγκτών Δόμησης. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/77103/707/2.11.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4968/7.11.2018)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 8.11.2018 / ανάρτηση 73ης ομάδας)

Περισσότερα

Ανακοίνωση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ για το νέο ΠΔ για τα επαγγελματικά δικαιώματα των Διπλωματούχων Μηχανικών. (Δελτίο Τύπου 7.11.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση του άρθρου Δεύτερου της ΥΑ 31637/20.3.2017 (Β΄928) «Πρότυπα Καταστατικά για τις εταιρικές μορφές Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., O.E. και Ε.Ε.». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.107766/12.10.2018 του Υπ. και του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β’4925/5.11.2018)

Περισσότερα

Τρόπος υποβολής συμφωνητικών που υποβάλλονταν σύμφωνα με το καταργηθέν άρθρο 82 του ν. 2238/1994. (Έγγραφο ΔΕΛ Β 1144107 ΕΞ2018/01-10-2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ρύθμιση του επαγγέλματος του Μηχανικού με καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων για κάθε ειδικότητα. (Προεδρικό Διάταγμα υπ’αριθμ.99/25.10.2018 – ΦΕΚ Α΄187/5.11.2018)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις διατάξεων του Νόμου 4412/2016 (Α΄147) με το Νόμο 4568/2018 (Α΄178/11.10.2018) «Θέματα υδατοδρομίων, αστικών οδικών μεταφορών και λοιπές διατάξεις». (Ανακοίνωση 6.11.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας ολοκλήρωσης επενδυτικών σχεδίων προηγούμενων αναπτυξιακών νόμων. (Δελτίο Τύπου 2.11.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Οδηγίες για την υποβολή του Εντύπου Ε4 «Πίνακας Προσωπικού Συμπληρωματικός Ωραρίου – Ατομικός» μέσω γραπτού μηνύματος (sms)»

Περισσότερα

Τροποποίηση και αντικατάσταση της με αριθμ.πρωτ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.46846/18.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2315/19.6.2018) ΚΥΑ, με περιεχόμενο «Ενιαίος Κανονισμός Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ) του Εθνικού Οργανισμού Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (ΕΟΠΥΥ)». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΕΑΛΕ/Γ.Π.80157/31.10.2018 των Αν. Υπουργών Οικονομικών και Υγείας – ΦΕΚ Β΄4898/1.11.2018)

Περισσότερα

Προϋποθέσεις άμεσης επιστροφής φόρου εισοδήματος ή ΦΠΑ σε εκκρεμείς υποθέσεις ελέγχου. Άρθρο 36 του Ν.4569/2018. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1202/29.10.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Συμπληρωματικό τιμολόγιο, με Νέα Άρθρα Νέων Τιμών για τον υπολογισμό της δαπάνης των εργασιών επισκευής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτίρια που έχουν πληγεί από φυσική καταστροφή πυρκαγιάς και της αντίστοιχης Στεγαστικής Συνδρομής, της με αριθ.οικ.6772/Β9β/19.12.2011 ΥΑ. (Απόφαση Αριθμ.Πρωτ.οικ11756/Δ5/16.10.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄4776/25.10.2018)

Περισσότερα

Ρυθμίσεις σχετικές με την αναγνώριση των ενιαίων αδιάσπαστων τίτλων μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated masters) στο Δημόσιο. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.31.65/2814/οικ.38982/25.10.2018 της Υπ. Διοικητικής Ανασυγκρότησης)

Περισσότερα