Νεα/Επικαιροτητα

Εκτός λειτουργίας οι εφαρμογές e-εγγυητικές και e-πρωτόκολλο από την 21.11.2019 στις 16:00 έως και την 22.11.2019 στις 15:00. (Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Παρουσίαση βιβλίου του κ. Νίκου Βατόπουλου “Όπου και να ταξιδέψω – Περπατώντας σε 24 πόλεις” στις 25.11.2019 στην Τρίπολη

Περισσότερα

Έλεγχος κατηγοριών τρόπου έκδοσης οικοδομικών αδειών του άρθρου 36 του Ν.4495/2017 στις περιπτώσεις που απαιτείται έγκριση της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Πολιτισμού. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/105605/3990/15.11.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Επικαιροποίηση Οδηγιών για την Πληρότητα υποβολής προς Τελική Εκταμίευση. (Ανακοίνωση 14.11.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Περί της υποχρέωσης ή μη των Δ.Ο.Υ. να κάνουν αποδεκτά έγγραφα πολιτών, που φέρουν την ψηφιακή υπογραφή αυτών. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Δ.ΟΡΓ.Δ 1143392ΕΞ2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 “Πτωχευτικός Κώδικας … διατάξεις”. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2188/4.11.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. (Απόφαση Αρ.Πρωτ.οικ.51524/1262/7.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με ισχύ από 1.12.2019)

Περισσότερα

Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού). (Απόφαση Αριθμ.Α.1413/4.11.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4061/7.11.2019)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 12.11.2019 / ανάρτηση 88ης ομάδας)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”. [Άρθρο 15 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.70942Φ.701.2/5.11.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

Περισσότερα

Συνέδριο με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού – 20 Χρόνια Δ.Π.Μ.Σ.». Θεσσαλονίκη 20-23 Νοεμβρίου 2019

Περισσότερα

Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. [Άρθρο 214 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων. [Άρθρο 224 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. [Άρθρα 205, 206 και 207 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις. [Άρθρα 81, 82 και 83 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές. [Άρθρο 156 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. [Άρθρο 235 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.). [Άρθρο 188 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα