Νεα/Επικαιροτητα

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 31 του Ν.4611/2019 (Α΄73) σχετικά με τη χορήγηση και την παράταση της ασφαλιστικής ικανότητας για την περίοδο 1.3.2019 – 29.2.2020. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22520/1578/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 21 του Ν.4611/2019 (Α΄73). (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.22540/1579/23.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Σχετικά με τις ασφαλιστικές κρατήσεις επί της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 παρ. 1 του Ν.4354/2015, των υπαλλήλων με σχέση εργασίας Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ10042/57802/1618/22.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ)

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας, των όρων και των προϋποθέσεων καθώς και κάθε άλλης αναγκαίας ρύθμισης, για την πιστοποίηση της υλοποίησης του πενήντα τοις εκατό (50%) του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/16 και 3908/11, χωρίς διενέργεια ελέγχου, κατ’ επιλογήν του φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 16 του Ν.4399/16, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.51362/14.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄1807/22.5.2019)

Περισσότερα

Έκδοση αποφάσεων από τις Επιτροπές Εξέτασης Αντιρρήσεων και επεξεργασία αντιρρήσεων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.182999/1135/23.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέα ευνοϊκή ρύθμιση του Ν.4611/19 – 120 ΔOΣΕΙΣ. (Δελτίο Τύπου 23.5.2019 του ΕΤΕΑΠ)

Περισσότερα

Παρατείνεται, μέχρι 8 Ιουλίου 2019, η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Λακωνίας. (Ανακοίνωση 23.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (Τελευταία ενημέρωση: 23.5.2019 / ανάρτηση 82ης ομάδας και επανάληψη της 81ης λόγω διόρθωσης της Ε/Α 1967)

Περισσότερα

Εκτός λειτουργίας τα συστήματα ΕΣΗΔΗΣ (Αγαθά/Υπηρεσίες – Δημόσια Έργα) και ΚΗΜΔΗΣ, την Παρασκευή 24.5.2019 από ώρα 8:00 έως 17:00. (Ανακοίνωση 22.5.2019 του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)

Περισσότερα

Τέθηκε σε λειτουργία η υπηρεσία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης ρύθμισης οφειλών προς ΕΦΚΑ (Ν.4611/2019) για τους ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες, (ασφαλισμένους, συνταξιούχους, εργοδότες). (Δελτίο Τύπου 22.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης – Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 1-18 του Ν.4611/2019. (Εγκύκλιος-24 ΑΡ.ΠΡΩΤ.Γ31/214/22.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Απριλίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 31.5.2019). (Ανακοίνωση 22.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Άνοιξε η εφαρμογή για την υποβολή αίτησης ένταξης των ληξιπρόθεσμων προς τη φορολογική διοίκηση οφειλών, στις ρυθμίσεις του Ν.4152/2013 και του Ν.4611/2019. (Ανακοίνωση 21.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έγκριση του Τεχνικού Κανονισμού για τον Καθορισμό Εθνικών Απαιτήσεων για συσκευές αφής πεζών και τη χρήση τους σε φωτεινούς σηματοδότες. (Ανακοίνωση 21.5.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές απασχολούμενων συνταξιούχων και μητέρων που υπάγονται στις ρυθμίσεις του άρθρου 39 παρ. 9 του Ν.4387/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ/11183/286/17.5.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 10, 12, 20 και 23 του Ν.4608/2019 (ΦΕΚ Α΄66), αναφορικά με τα φορολογικά ζητήματα που άπτονται της προσέλκυσης στρατηγικών επενδύσεων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2081/15.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προκήρυξη καθεστώτος «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» και παράταση προθεσμίας υποβολών του 3ου κύκλου του καθεστώτος «Γενική Επιχειρηματικότητα» του Ν.4399/2016. (Δελτίο Τύπου 21.5.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Ανακοίνωση για τα Κτηματολογικά διαγράμματα. (Ανακοίνωση 21.5.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Ερωτήσεις και Απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών στην Εφορία. (Δελτίο Τύπου 21.5.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Καθορισμός ειδικών θεμάτων και λεπτομερειών εφαρμογής της ρύθμισης ληξιπρόθεσμων οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση των άρθρων 98 έως 109 του Ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1196/17.5.2019 της Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1762/20.5.2019)

Περισσότερα