Νεα/Επικαιροτητα

Απόφαση (Αρ. πρωτ.: Δ13/ο/1372/29.12.2017 – ΑΔΑ: 7ΑΑ6465ΧΘΞ-ΛΩΒ – ΦΕΚ Β΄ 85/23.1.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1021/1.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΓΠ746ΜΠ3Ζ-7ΡΗ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ.291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (6.2.2018) του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους, δικαστήρια και άλλους φορείς»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (6.2.2018) του Κεντρικού ΤΕΕ με θέμα: «Νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-6 (Αριθ. Πρωτ.: Σ50/6/177201/5.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΜ2Ε465ΧΠΙ-ΗΔΠ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (5.2.2018) του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (5.2.2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών»

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (5.2.2018): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εμπειρογνωμόνων. (Προθεσμία έως 11.2.2018)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ93/1/169196/2.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΤΓ9465ΧΠΙ-Δ61) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων». (Αφορά τη δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης συνταξιοδότησης σε περίπτωση ευνοϊκότερης μεταβολής της νομοθεσίας για τον ασφαλισμένο)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1020/1.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΑΑΕ46ΜΠ3Ζ-ΩΑ5) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1019/2.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΛ3346ΜΠ3Ζ-ΔΙΝ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α΄5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170)». (Αφορά μείωση προστίμων και πρόσθετων φόρων ορισμένων υποθέσεων φορολογουμένων)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1017/1.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΤ1Κ46ΜΠ3Ζ-75Τ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/74 – ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ Α΄5/17-1-18) και συναφή θέματα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1.2.2018 – ΑΔΑ: 91ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ω) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (30.1.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ γίνονται δεκτές στα προγράμματα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 1 (Αρ.πρωτ. ΔΝΣβ/14394/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./15.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ7ΣΕ465ΧΘΞ-ΘΜΖ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αποστολή της υπ’αριθμ.251/2017 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 588/29.1.2018 – ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση, Απόφαση 1/2018 ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: “Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»”

Περισσότερα

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Ν. 4512/2018 και Υ.Α. για το ΜΗ.Μ.Ε.Δ.»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1014/29.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ38Χ46ΜΠ3Ζ-ΨΦΙ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128/29.1.2018 – ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016». (Αφορά οδηγίες σχετικά με τη δυνατότητα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%)

Περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες Επαγγελματικών Θεμάτων – Επιτροπής Σκυροδέματος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)

Περισσότερα