Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση: Διοργάνωση σειράς ημερίδων από το ΤΕΕ Πελοποννήσου σε συνεργασία με τη Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών του ΕΜΠ κατά την περίοδο Σεπτεμβρίου–Δεκεμβρίου 2016

Περισσότερα

ΦΕΚ 206 Α΄/24.10.2016 με διορθώσεις σφαλμάτων στο Ν. 4412/2016 «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (2.11.2016): Απόφαση ΕΤΑΑ για παράταση προθεσμίας πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών Α’ εξαμήνου 2016 προς το Υπουργείο Εργασίας

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Έγγραφο ΔΑΟΚΑ/Γ΄ με αρ. πρωτ. 37506/31.10.2016 «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ – 2016)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (1.11.2016) για χορήγηση επιδόματος μητρότητας

Περισσότερα

ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Ανακοίνωση (31.10.2016) για λειτουργία νέων εκδόσεων διαδικτυακών εφαρμογών του www.buildingcert.gr που υποστηρίζουν την εφαρμογή του Ν. 4409/2016. (Σε ισχύ οι αλλαγές για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές)

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (31.10.2016): Εισήγηση Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ για νέα παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (27.10.2016): Επιστολή προς ΤΣΜΕΔΕ για εκ νέου παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Α΄ εξαμήνου 2016

Περισσότερα

ΕΑΑΔΗΣΥ: Υποδείγματα Διακηρύξεων Ανοικτής Διαδικασίας (Άνω και Κάτω των Κοινοτικών Ορίων) για την Ανάθεση Δημοσιών Συμβάσεων Έργων και Μελετών

Περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 15.11.2016 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4)

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 18/2016 (αρ. πρωτ. ΔΝΣα΄/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”»

Περισσότερα

Παρέμβαση για την επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών Περιβάλλοντος

Περισσότερα

Newsletter ΤΕΕ (18.10.2016): Νέα προθεσμία για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών

Περισσότερα

Newsletter ΤΕΕ (14.10.2016): Εγγραφές στα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

Περισσότερα

Απόφαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές»

Περισσότερα

Έκδοση βεβαιώσεων για τους Μηχανικούς μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 8 Φεβρουαρίου του 2017 για το νόμο 4178

Περισσότερα

ΥΠΟΙΚ/ΓΓΔΕ: Δελτίο τύπου για την παράταση της προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2015 έως τις 12.10.2016

Περισσότερα

Παρέμβαση σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Περισσότερα

Newsletter ΤΕΕ (6.10.2016): Αναμένεται τετράμηνη παράταση στο Ν.4178

Περισσότερα