Νεα/Επικαιροτητα

Δελτίο Τύπου (23.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Διευκρινίσεις για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (23.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Φορολογικές δηλώσεις συζύγων»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (23.4.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών 2017 – Εισφορές Μαρτίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων»

Περισσότερα

Πρόσκληση του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Κατάρτισης Διαμεσολαβητών Τρίπολης «ΛΥΣΗ» στην τελετή εγκαινίων λειτουργίας του Ινστιτούτου την Παρασκευή 27.4.2018

Περισσότερα

Ανακοίνωση (23.4.2018) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Βοηθητικός πίνακας αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον Εθνικό Τύπο»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (20.4.2018) του ΤΜΕΔΕ για επικαιροποίηση στοιχείων των εγγεγραμμένων στο Μητρώο του Ταμείου

Περισσότερα

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), (19.4.2018): «Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3)» – «Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Φ.Ε.Φ.Π. φορολογικού έτους 2017»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1071/16.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1363/19.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Καθορισμός τρόπου πληρωμής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ. ατομικών οφειλών με τη χρήση καρτών πληρωμών μέσω της εφαρμογής του Taxisnet»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1075/18.4.2018 – ΑΔΑ: 7ΧΥΦ46ΜΠ3Ζ-13Ε) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. περί απλοποιημένης διαδικασίας ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων (50.000) ευρώ στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων του ν. 4469/2017»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1065/2.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1324/18.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει”

Περισσότερα

Ανακοίνωση (18.4.2018) του ΣΑΤΕ με θέμα: «Δυνατότητα έκδοσης Πιστοποιητικών Ποινικού Μητρώου από τον Η/Υ του γραφείου σας»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (17.4.2018) του ΣτΕ με θέμα: «Πρότυπη δίκη (ΠΑ 9/2018)». [Αφορά προσφυγή Μηχανικών ασφαλισμένων του ΤΣΜΕΔΕ για εισφορές δεύτερου εξαμήνου έτους 2012 (αρ. 44 ν. 3986/2011)]

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1068/12.4.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1319/17.4.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2017, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1072/16.4.2018 – ΑΔΑ: Ω66546ΜΠ3Ζ-ΩΣ8) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες συμπλήρωσης εντύπου Ε3 (Κατάσταση Οικονομικών Στοιχείων από Επιχειρηματική Δραστηριότητα) και Κατάστασης Φορολογικής Αναμόρφωσης φορολογικού έτους 2017»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (16.4.2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες του πρώην ΕΤΑΑ στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού» – Σχετικό Δελτίο Tύπου (16.4.2018) του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Δ.15/Δ΄/619/15/13.4.2018 – ΑΔΑ: ΩΨΩΘ465Θ1Ω-ΠΗΝ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Ασφαλιστικές εισφορές μελών εταιρειών ή/και διαχειριστών». (Διευκρινιστική εγκύκλιος για τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ των μελών εταιρειών ή και διαχειριστών ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ, των ιδιοκτητών τουριστικών καταλυμάτων καθώς και προσώπων που έχουν αγροτικό εισόδημα και παράλληλα ασκούν και άλλη επαγγελματική δραστηριότητα)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1069/13.4.2018 – ΑΔΑ: Ω30Τ46ΜΠ3Ζ-ΣΣ6) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2017»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: Κ/81/12.4.2018) του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Καθορισμός διαδικασίας εξέτασης ενστάσεων επί διαφορών, κατά την εκτέλεση έργου»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 40597/13.4.2018 – ΑΔΑ: ΩΩ28465ΧΙ8-1ΤΒ) της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα: «Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρώ (50.000,00 €) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στον ν. 4469/2017»

Περισσότερα

ΤΕΕ/Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων των N. 4495/2017 και 4178/2013: Ανακοίνωση (12.4.2018) με διευκρινήσεις επί της ισχύος των διατάξεων της παρ.2α, αρθ.2 της ΚΥΑ 27454/2631 (14.11.2017) και για την επιστροφή οριστικών δηλώσεων του ν. 4178/13 σε «Υπαγωγή»

Περισσότερα