Νεα/Επικαιροτητα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Υπουργική Απόφαση με την οποία παρατείνεται μέχρι τις 15.11.2016 η προθεσμία ηλεκτρονικής υποβολής του ετήσιου πίνακα προσωπικού (έντυπο Ε4)

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 18/2016 (αρ. πρωτ. ΔΝΣα΄/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”»

Περισσότερα

Παρέμβαση για την επαγγελματική δραστηριότητα των Μηχανικών Περιβάλλοντος

Περισσότερα

Newsletter ΤΕΕ (18.10.2016): Νέα προθεσμία για εγγραφή στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών

Περισσότερα

Newsletter ΤΕΕ (14.10.2016): Εγγραφές στα Εθνικά Μητρώα Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) για τις ανάγκες των αναπτυξιακών νόμων

Περισσότερα

Απόφαση της ΔΕ του ΤΣΜΕΔΕ με θέμα: «Ασφαλιστική ενημερότητα με οφειλές»

Περισσότερα

Έκδοση βεβαιώσεων για τους Μηχανικούς μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του ΤΕΕ

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 8 Φεβρουαρίου του 2017 για το νόμο 4178

Περισσότερα

ΥΠΟΙΚ/ΓΓΔΕ: Δελτίο τύπου για την παράταση της προθεσμίας υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων ΜΥΦ 2015 έως τις 12.10.2016

Περισσότερα

Παρέμβαση σχετικά με το δικαίωμα σύνταξης εξαρτημένων τοπογραφικών διαγραμμάτων

Περισσότερα

Newsletter ΤΕΕ (6.10.2016): Αναμένεται τετράμηνη παράταση στο Ν.4178

Περισσότερα

ΕΑΑΔΗΣΥ: Έγγραφο (αρ. πρωτ. 4584/30.9.2016) «Πρότυπα τεύχη διακηρύξεων/προκηρύξεων μετά την εφαρμογή του ν.4412/2016 (Α’ 147)»

Περισσότερα

Επιμελητήριο Αρκαδίας: Πρόσκληση σε ημερίδα «Διαμεσολάβηση: Εξωδικαστική επίλυση διαφορών» στην Τρίπολη 29.11.2016

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ: Νέα παράταση προθεσμίας καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών A΄ εξαμήνου 2016 μέχρι και τις 31.10.2016

Περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: ΠΔ 100/2016 (ΦΕΚ Α΄177/22.9.2016) « Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα δημοσίων έργων του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού αρμοδιότητας του πρώην Υπουργείου Τουρισμού»

Περισσότερα

ΥΠΟΙΚ/Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων: Συνοπτικό Εγχειρίδιο με χρήσιμες πληροφορίες για φορολογικά και τελωνειακά θέματα (Σεπτέμβριος 2016) και Ενημερωτικό Φυλλάδιο για την ενδικοφανή προσφυγή

Περισσότερα

Κοινή δήλωση Στασινού – Μακέδου για τις εξελίξεις στην AtticaBank (23.9.2016)

Περισσότερα

Έγγραφο (Φ.10043/οικ.31994/838/22.9.2016) Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Κατάργηση Ειδικής Προσαύξησης και Κλάδου Μονοσυνταξιούχων – Γνωστοποίηση διατάξεων του άρθρου 94 παρ. 4 και 5 του ν. 4387/2016»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.9.2016) για χορήγηση επιδόματος μητρότητας

Περισσότερα

Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού: Πρόσκληση (αρ. πρωτ. 97333/22.9.2016) Μηχανικών & Οικονομολόγων για τη στελέχωση του Μητρώο Αξιολογητών του Αναπτυξιακού Νόμου

Περισσότερα