Νεα/Επικαιροτητα

Απόφαση ΠΟΛ 1030/2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2016 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ (7.3.2017) με θέμα: «Ο ΕΦΚΑ και η Αλήθεια για τα “Μπλοκάκια”»

Περισσότερα

Υλικό Σεμιναρίων με θέμα: «Εφαρμογή του νέου Ασφαλιστικού Συστήματος με το Ν. 4387/2016. Αποφάσεις & Εγκύκλιοι εφαρμογής αυτού», που διεξήχθησαν το Φεβρουάριο 2017

Περισσότερα

Εγκύκλιος 10/2017 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4387/2016». (Αφορά διευκρινίσεις σχετικά με τα δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης)

Περισσότερα

Εγκύκλιος 09/2017 του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 13 του Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85, Α΄)». (Αφορά το πώς θα γίνει η παρακράτηση συντάξεων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο)

Περισσότερα

Απόφαση (αρ. πρωτ.: οικ.8539/475/23.2.2017) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση διατάξεων σχετικά με αποζημίωση Ε.Φ.Κ.Α. για παρεχόμενες υπηρεσίες προς τρίτους»

Περισσότερα

Απόφαση ΠΟΛ 1025/2017 του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο της βεβαίωσης αποδοχών ή συντάξεων, της βεβαίωσης των αμοιβών από επιχειρηματική δραστηριότητα και της βεβαίωσης εισοδημάτων από μερίσματα, τόκους, δικαιώματα καθώς και υποβολή αυτών με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου για το φορολογικό έτος 2016»

Περισσότερα

Πρόσκληση για συμμετοχή στη λίστα εισηγητών του Πειθαρχικού Συμβουλίου των μελών του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Δελτίο τύπου κεντρικού ΤΕΕ (28.2.2017): Προσφυγή του ΤΕΕ και των μηχανικών στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά του ασφαλιστικού νόμου και των νέων ασφαλιστικών εισφορών – Στασινός: Το Συμβούλιο της Επικρατείας να κρίνει αν η κυβέρνηση μπορεί να δημεύει τον κόπο των μηχανικών

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (28.2.2017) σχετικά με την παράταση για υποβολή ΑΠΔ και καταβολή εισφορών Δώρου Χριστουγέννων 2016

Περισσότερα

Διευκρινιστική Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ (28.2.2017) σχετικά με το Δελτίο Τύπου που εκδόθηκε στις 27.2.2017

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου του ΕΦΚΑ (27.2.2017) για παράταση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και Α.Π.Δ. Ιανουαρίου έως την Παρασκευή 17 Μαρτίου 2017

Περισσότερα

Δήμος Καλαμάτας: Βιώσιμη Αστική Ανάπτυξη Δήμου Καλαμάτας – Ενημερωτική ημερίδα και θεματικά εργαστήρια

Περισσότερα

Ψήφισμα της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για την ανάρτηση δασικών χαρτών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

Περισσότερα

Έγγραφο (αριθμ. πρωτ. 153373/441/22.2.2017) του ΥΠΕΝ με θέμα: «Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 03/2017 του ΥπΥΜΕ με θέμα: «Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΑΡ. ΠΡΩΤ: οικ. 22451/70/Φ.9.2/22.2.2017 – ΑΔΑ: 60ΕΓ465ΧΙ8-ΣΦΞ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Διατάξεις σχετικά με τους ανελκυστήρες – Αρμοδιότητες Δήμων και Περιφερειών»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (αρ. πρ. Φ.40021/οικ.7559/327/20.2.2017) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α., στους μακροχρόνια άνεργους και στους ασφαλισμένους που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν.4254/2014 (Α΄85)»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (21.2.2017) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων για παράταση της προθεσμίας υποβολής των συγκεντρωτικών καταστάσεων προμηθευτών-πελατών (έτους 2016), μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

Περισσότερα

ΚΥΑ (αριθμ. οικ. 140055/13.1.2017 – ΦΕΚ Β΄ 428/15.2.2017) του ΥΠΕΝ για την οριοθέτηση και προστασία των υδατορεμάτων

Περισσότερα