Νεα/Επικαιροτητα

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ): Σημαντική Ανακοίνωση – Αυτόματη Δέσμευση Παραβόλου

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ. 1012/22.1.2017 – ΦΕΚ Β΄ 126/24.1.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Καθορισμός ζητημάτων προθεσμιών, καταβολής, αρμοδιοτήτων και κάθε αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν. 4512//2018 (Α΄5), ως προς την μείωση των προστίμων ή των πρόσθετων φόρων»

Περισσότερα

Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 7272/23.1.2018) της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ενημέρωση των μελών της με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την 2817/2017 απόφαση του ΣτΕ για το προβάδισμα των κατηγοριών στην επιλογή προϊσταμένων οργανικών μονάδων»

Περισσότερα

Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 7269/23.1.2018) της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ενημέρωση των μελών της με θέμα: «Ασφαλιστικές Εισφορές με το Ν.4387/16 (Κρατήσεις στην Προσωπική Διαφορά)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (23.1.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία του ΕΦΚΑ»

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ. Γ.Π.οικ.Δ22/11/2705/58/17.1.2018 – ΦΕΚ Β΄ 57/18.1.2018) των Αναπληρωτών Υπουργών Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός της διαδικασίας χορήγησης επιδόματος παιδιού»

Περισσότερα

Παράταση θητείας συλλογικών οργάνων και επιτροπών & συγκρότηση νέων οργάνων ελέγχου του Ν.4495/2017. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-4 (Αριθ. Πρωτ.: Σ40/9/107633/22.1.2018 – ΑΔΑ: 66Τ8465ΧΠΙ-ΘΟΚ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προσωρινή σύνταξη για αιτήσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 2 του Ν. 4499/2017»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-3 (Αρ. πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./86/105979/22.1.2018 – ΑΔΑ: 69ΣΥ465ΧΠΙ-038) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης στον ΕΦΚΑ»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α.Π. : ΥΠΕΝ/3116/19.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ9ΣΑ4653Π8-Ν8Π) του ΥΠΕΝ με θέμα: «Διευκρινιστικές Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 40 του ν. 4495/2017». (Αφορά τη βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας του Μηχανικού κατά την έκδοση οικοδομικής άδειας)

Περισσότερα

Έγκριση (με την υπ’ αριθμ. 134/14.12.2017 απόφαση της ΕΑΑΔΗΣΥ) νέων (αναθεωρημένων) προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση τη βέλτιστη σχέση ποιότητας-τιμής. Δημοσίευση στο ΦΕΚ Β΄ 66/19.1.2018

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΔΝΣ/61034/ΦΝ 466/4.12.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4841/29.12.2017) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Κατάρτιση, τήρηση και λειτουργία του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν. 4412/2016»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (31.1.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Εκδήλωση για τον 1ο ετήσιο απολογισμό του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.: Ίδρυση – Ψηφιακός Μετασχηματισμός – Προοπτικές». (Στην Αθήνα 1.2.2018)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: 6030/18.1.2018 – ΑΔΑ: 635Φ465ΧΙ8-ΒΞΡ) του Γενικού Γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Οδηγίες εφαρμογής της υπ’ αριθμ. 133473 (Β΄ 4309) Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Συμπλήρωση και τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 45231/2017 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών, “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/2016, (Α΄ 240)” (Β΄ 1445)»”

Περισσότερα

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 165792/225/19.1.2018 – ΑΔΑ: 6ΞΘΘ4653Π8-ΘΘΞ) του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Οδηγίες ομαδοποίησης αντιρρήσεων και διαδικασίες εξέτασής τους από τις ΕΠ.Ε.Α.». (Αφορά τις υποβληθείσες αντιρρήσεις επί των αναρτημένων Δασικών Χαρτών)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (19.1.2018) της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Νέος Φορέας για το Κτηματολόγιο»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (18.1.2018) της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Ενημέρωση για την λειτουργία των αρχείων αεροφωτογραφιών και χαρτών»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (16.1.2018) της ΕΚΧΑ Α.Ε. με θέμα: «Πρόσκληση για εγγραφή ενδιαφερομένων Εργοληπτών και Μελετητών στους υπό διαμόρφωση καταλόγους, του άρθρου 118 παρ. 5 του Ν.4412/2016, της Ε.Κ.Χ.Α Α.Ε. για το έτος 2018». (Προθεσμία έως 6.2.2018 και ώρα 13:00)

Περισσότερα

Νόμος 4512/2018 (ΦΕΚ Α΄ 5/17.1.2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Έγγραφο (Αρ. Πρωτ.: 7264/17.1.2018) της Π.Ο. Ε.Μ.Δ.Υ.Δ.Α.Σ. για ενημέρωση των μελών της με θέμα: «Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4369/2016 (Α΄33)»

Περισσότερα