Νεα/Επικαιροτητα

Δημοσίευση Ν.4447/2016 “Χωρικός σχεδιασμός – Βιώσιμη ανάπτυξη και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄ 241/23.12.2016)

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΙΕΚΕΜ-ΤΕΕ (19.12.2016): Νέο Πρόγραμμα «VOUCHER 29-64»

Περισσότερα

Εγκύκλιος Φ.10043/οικ.58770/1442/19.12.2016 «Εφαρμογή του άρθρου 36 του ν.4387/2016 σε ασφαλισμένους του ΕΤΑΑ» του Υπ. Εργασίας & του ΥΠΟΙΚ, με παραδείγματα για την παράλληλη ασφάλιση των ασφαλισμένων του ΕΤΑΑ με τη δημιουργία του ΕΦΚΑ

Περισσότερα

Έγγραφο του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ (αρ. πρωτ. Ε40/879/19.12.2016) με θέμα: «Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2017 έως 12/2017, ΔΧ/2017, ΔΠ/2017»

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ (16.12.2016): Μέτρα ελάφρυνσης των ασφαλιστικών οφειλών των Ελεύθερων Επαγγελματιών Μηχανικών προτείνει η Δ.Ε. του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. προς το Δ.Σ. του Ε.Τ.Α.Α. και το Υπουργείο Εργασίας

Περισσότερα

ΤΣΜΕΔΕ (16.12.2016): Υποβολή νέου αιτήματος για παράταση πληρωμής εισφορών Β’ Εξαμήνου 2016

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (16.12.2016): Παράταση πληρωμής εισφορών Β’ εξαμήνου 2016

Περισσότερα

ΥΠΥΜΕΔΙ: Απόφαση (αριθμ. ΔΝΣγ/72602/ΦΝ429/5.12.2016 – ΦΕΚ Β΄ 4007/14.12.2016) του Υπουργού ΥΜΕΔΙ με την οποία μετατίθεται κατά 4 μήνες η έναρξη ισχύος του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016)

Περισσότερα

Γενικό Έγγραφο (αρ. πρωτ. Γ99/1/133/12.12.2016) του ΙΚΑ/ΕΤΑΜ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

Νόμος 4442/2016 (ΦΕΚ Α΄ 230/7.12.2016) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (13.12.2016): Επιστολή Προέδρου ΤΕΕ προς ΕΤΑΑ – ΤΣΜΕΔΕ για παράταση προθεσμίας εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών Β΄ Εξαμήνου 2016

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (12.12.2016): Ανάρτηση αποτελεσμάτων των εκλογών του ΤΕΕ

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (9.12.2016): Ανακοίνωση για προσωρινή διακοπή ηλεκτρονικών υπηρεσιών ΤΕΕ

Περισσότερα

Ημερίδα – Διάλογος με θέμα: “Αρχιτεκτονικός Διάλογος – Σύγχρονες τάσεις σε ιστορικές πόλεις”, στο Ναύπλιο 9.12.2016 και Έκθεση με τίτλο: “Αρχιτεκτονικές Παρεμβάσεις στο Παρίσι”, στο Ναύπλιο 24.11.2016 – 16.12.2016

Περισσότερα

Νόμος 4441/2016 (ΦΕΚ Α΄ 227/6.12.2016) του ΥΠΟΙΚ με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, άρση κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό και λοιπές διατάξεις»

Περισσότερα

Ρύθμιση του επαγγέλματος Μηχανικού με το άρθρο 29 του N.4439 (ΦΕΚ A’ 222/30.11.2016)

Περισσότερα

ΥΠΥΜΕΔΙ: Εγκύκλιος 19/2016 «Καθιέρωση του τυποποιημένου Εντύπου για το Ευρωπαικό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Εφαρμογή Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων άνω των ορίων»

Περισσότερα

ΚΑΠΕ: Πρόσληψη Μηχανικών & λοιπών ειδικοτήτων (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1238/1.12.2016)

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Παράταση έως 21.12.2016 της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών για τους αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους

Περισσότερα

Επίλυση προβλήματος πρόσθετων τελών Α΄ εξαμήνου 2016

Περισσότερα