Νεα/Επικαιροτητα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 77 και 78 του Ν.4764/2020 (Α΄256). (Εγκύκλιος Ε.2010/15.1.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.4607/2019, αναφορικά με τον κανόνα περιορισμού των τόκων. (Εγκύκλιος Ε.2004/11.1.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) απόφασης Γ.Γ. της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) / Μεταβολής στοιχείων και Έναρξης / Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1002/31.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄20/8.1.2021)

Περισσότερα

Διαδικτυακή Παρουσίαση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων από το ΤΕΕ (video)

Περισσότερα

Ανάρτηση αναμορφωμένων δασικών χαρτών, σε εφαρμογή της παρ. 10 άρθρου 48 Ν.4685/2020. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/3295/104/14.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 18 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 25 Ιανουαρίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3060/15.1.2021 – ΦΕΚ Β΄89/16.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3064/16.1.2021 – ΦΕΚ Β΄91/16.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στον Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.3062/16.1.2021 – ΦΕΚ Β΄90/16.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αργολίδας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.2333/13.1.2021 – ΦΕΚ Β΄53/13.1.2021)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας στο Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου προς αντιμετώπιση της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.2331/13.1.2021 – ΦΕΚ Β΄54/13.1.2021)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση του νέου Ταμείου Εγγυοδοσίας Επενδύσεων. (Δελτίο Τύπου 12.1.2021 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Δημοσίευση Ν.4764/2020 (A΄256): α) Θέματα ΜΗ.Τ.Ε./ Παράταση έναρξης ισχύος διατάξεων του π.δ/τος 71/2019 έως 1.9.2021 β) Τροποποίηση άρθρου 379 Ν.4412/2016/ Παράταση ισχύος υποχρεωτικών δημοσιεύσεων περιλήψεων διακηρύξεων στον τοπικό και περιφερειακό τύπο έως 31.12.2021. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.282/12.1.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Παράταση εξαιρετικών ρυθμίσεων Π.Ν.Π. που σχετίζονται με τον κορωνοϊό Covid-19. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.322/13.1.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ξεκίνησε η ανάρτηση των δασικών χαρτών – πρόγραμμα αναρτήσεων ανά Νομό. (Ανακοίνωση Τύπου 15.1.2021 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ζητείται μηχανικός σχεδιασμού

Περισσότερα

Η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίων ξεκίνησε – Διενέργεια Διαδικτυακών Ενημερωτικών Παρουσιάσεων από το ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 11.1.2021 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Προτάσεις Αντιπροσωπείας ΤΕΕ Πελοποννήσου για το πρόγραμμα “Εξοικονομώ-Αυτονομώ 2020”. (Επιστολή στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών εξέτασης αιτήσεων εξώδικης επίλυσης φορολογικών διαφορών της Επιτροπής Εξώδικης Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του άρθρου 16 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.148348ΕΞ2020/28.12.2020 του Υπ. Οικονομικών και του Αν. Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5825/30.12.2020)

Περισσότερα

α) Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ΚΦΔ, Ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170), ενημερωμένης έως το Ν.4764/2020 (A΄256/23.12.2020) και β) Κοινοποίηση παραρτήματος με συναφείς αποφάσεις και εγκυκλίους, ενημερωμένου έως 31.12.2020. (Εγκύκλιος Ε.2211/30.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καταβολή οφειλών στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα με επιταγές και κάρτες πληρωμών. (Απόφαση Αριθμ.Α.1289/22.12.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5855/31.12.2020)

Περισσότερα