Νεα/Επικαιροτητα

Προαιρετική ασφάλιση Ελλήνων υπηκόων και ομογενών εγκατεστημένων σε χώρες της αλλοδαπής, σύμφωνα με τα άρθρα 1 και 4 του ν. 1469/1984, όπως ισχύει. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.328/757159/20.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επικαιροποίηση καθορισμού διαδικασιών για την απόδοση ΑΜΚΑ από τον ΕΦΚΑ. (Γενικό Έγγραφο ΑΡ.ΠΡΩΤ.Δ.ΑΣΦ/751175/20.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έως 15.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και έως 17.9.2019 για τους κατοίκους εξωτερικού, οι νέες προθεσμίες για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις περιοχές που κτηματογραφούνται στο Γραφείο Κτηματογράφησης των Υπολοίπων Περιοχών της Κορινθίας (Πατρών 76, Κόρινθος). (Δελτίο Τύπου του Γραφείου Κτηματογράφησης Υπολοίπων Περιοχών Π.Ε. Κορινθίας)

Περισσότερα

Υπολογισμός Ειδικής Προσαύξησης στο πλαίσιο εφαρμογής του άρθρου 2 του Ν.4611/19 (Α΄73) “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους ΟΤΑ α’ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”. (Εγκύκλιος Aρ.Πρ.Β/ΕΦΚΑ/οικ.27714/2675/19.6.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Έως 15.9.2019 για τους κατοίκους εσωτερικού και έως 17.9.2019 για τους κατοίκους εξωτερικού, οι νέες προθεσμίες για την υποβολή δήλωσης ιδιοκτησίας στις περιοχές αρμοδιότητας του Γραφείου Κτηματογράφησης Ναυπλίου (Άργους 109, Ναύπλιο). (Δελτίο Τύπου του Γραφείου Κτηματογράφησης Υπολοίπων Περιοχών Π.Ε. Αργολίδας)

Περισσότερα

Κοινοποίηση της αριθμ. 116/19 γνωμοδότησης του ΝΣΚ σύμφωνα με την οποία, οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 47 του ν. 4172/13, όπως αυτές ίσχυσαν διαχρονικά, δεν έχουν εφαρμογή για τα διανεμόμενα ή κεφαλαιοποιούμενα ποσά κερδών των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων τα οποία απαλλάσσονται του φόρου εισοδήματος με βάση τις διατάξεις του άρθρου 46 του ν. 4172/13 ή απολαμβάνουν των φορολογικών προνομίων και ατελειών του Δημοσίου με ειδικές διατάξεις νόμων. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2107/12.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προσωρινή διακοπή στις 19.6.2019, 26.6.2019 και 3.7.2019 της διά ζώσης υποστήριξης – Help Desk ΚΕΝΑΚ. (Ενημέρωση 18.6.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση άρθρου 53 Ν.4412/2016. Επιβολή νέας κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.3290/14.6.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Κατασκηνωτικό Πρόγραμμα 2019 – Υποβολή αιτήσεων Β΄, Γ΄ και Δ΄ περιόδου. (Ανακοίνωση 18.6.2019 του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 130060/17 (Β΄4158) ΚΥΑ “Απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων που δεν ξεπερνούν συνολικά το ποσό των πενήντα χιλιάδων ευρών (50.000,00 ευρώ) στο πλαίσιο υπαγωγής τους στο Ν.4469/17 «Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων και άλλες διατάξεις (Α΄ 62)»”, προκειμένου να ενταχθούν στο πεδίο εφαρμογής της οφειλές έως τριακόσιες χιλιάδες (300.000) ευρώ. (ΚΥΑ Αριθμ.61654/10.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2324/14.6.2019)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 98-109 του Μέρους Β “Ρύθμιση οφειλών προς τη φορολογική διοίκηση” του ν. 4611/19 (ΦΕΚ 73 Α΄) και της Α1196/19 απόφασης της Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ (ΦΕΚ 1762 Β΄), όπως ισχύουν, καθώς και παροχή οδηγιών για την ορθή εφαρμογή αυτών. (Εγκύκλιος Ε.2109/13.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προστασία – οριοθέτηση – αποκατάσταση υδατορεμάτων. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΠΔΥΠ/49374/898/31.5.2019 της Ειδικής Γραμματείας Υδάτων του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόληψη των επιπτώσεων από την εμφάνιση υψηλών θερμοκρασιών και καύσωνα (οδηγίες για τα σχετικά μέτρα προφύλαξης). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ1α/Γ.Π.οικ.40957/31.5.2019 του Υπ. Υγείας)

Περισσότερα

Μετατίθεται για την Τετάρτη 19.6.2019 η ημερομηνία αναβάθμισης του ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ. (Ανακοίνωση 13.6.2019 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο της ΑΑΔΕ με απαντήσεις στα συνηθέστερα ερωτήματα που αφορούν στο τέλος επιτηδεύματος φυσικών & νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων. Έκδοση: Ιούνιος 2019)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 51, 78, 80 και 81 του ν.4611/2019 (ΦΕΚ Α΄73). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2105/10.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση των μη διανεμηθέντων κερδών νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων σε περίπτωση αλλαγής κατηγορίας βιβλίων από διπλογραφικά σε απλογραφικά (οδηγίες για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 10 του άρθρου 64 του ν.4172/2013, όπως αυτές τέθηκαν με την παρ. 13 του άρθρου 115 του ν.4549/2018). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2104/10.6.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση (μέχρι 31.12.2019) λειτουργίας οργάνων και επιτροπών της παραγράφου 2 του άρθρου 26 και της παραγράφου 5 του άρθρου 125 του Ν.4495/2017 (Α΄167), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΥΠΡΓ/53704/6906/10.6.2019 – ΦΕΚ Β΄2305/12.6.2019)

Περισσότερα

Συνέντευξη Τύπου για Εξοικονόμηση κτηρίων – ομιλίες και επικαιροποιημένο ενημερωτικό. (Δελτίο Τύπου 12.6.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Δυνατότητα μη συνυπολογισμού χρόνου ασφάλισης ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, στον οποίο υπάρχουν οφειλές από ασφαλιστικές εισφορές. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ22/7/12.6.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα