Νεα/Επικαιροτητα

Προϋποθέσεις για τη μη απώλεια του προγράμματος ρύθμισης τμηματικής καταβολής οφειλών του άρθρου 61 του Ν.4446/2016 “Πτωχευτικός Κώδικας … διατάξεις”. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2188/4.11.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Υποχρέωση αναγγελίας του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. (Απόφαση Αρ.Πρωτ.οικ.51524/1262/7.11.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με ισχύ από 1.12.2019)

Περισσότερα

Διαδικασία διενέργειας κατά προτεραιότητα μερικού ελέγχου φορολογίας εισοδήματος και Φ.Π.Α. από το γραφείο σε περιπτώσεις που διαπιστώνονται παραβάσεις μη έκδοσης ή έκδοσης ανακριβούς φορολογικού στοιχείου/ λογιστικού αρχείου (παραστατικού). (Απόφαση Αριθμ.Α.1413/4.11.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4061/7.11.2019)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στο Ν.4014/2011 “Περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων, ρύθμιση αυθαιρέτων σε συνάρτηση με δημιουργία περιβαλλοντικού ισοζυγίου και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Περιβάλλοντος”. [Άρθρο 15 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας και των απαιτούμενων δικαιολογητικών για την έγκριση μελετών ενεργητικής πυροπροστασίας. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.70942Φ.701.2/5.11.2019 του Υπ. Προστασίας του Πολίτη)

Περισσότερα

Προγράμματα ΟΑΕΔ ανοικτά προς υποβολή αιτήσεων

Περισσότερα

Συνέδριο με τίτλο: «Προστασία, Συντήρηση και Αποκατάσταση Μνημείων Πολιτισμού – 20 Χρόνια Δ.Π.Μ.Σ.». Θεσσαλονίκη 20-23 Νοεμβρίου 2019

Περισσότερα

Αναγγελία του απασχολούμενου προσωπικού επί εκτέλεσης οικοδομικής εργασίας ή τεχνικού έργου. [Άρθρο 214 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Αδειοδοτήσεων. [Άρθρο 224 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Διατάξεις για κτίρια ειδικής αρχιτεκτονικής σχεδίασης, για τα Ειδικά Χωρικά Σχέδια και για τα Τοπικά Χωρικά Σχέδια. [Άρθρα 205, 206 και 207 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Δημόσιες Συμβάσεις. [Άρθρα 81, 82 και 83 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Επείγουσα αντιμετώπιση στατικών και τεχνικών ζητημάτων σε κτιριακές υποδομές. [Άρθρο 156 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων διαγωνισμών δημοσίων συμβάσεων. [Άρθρο 235 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Θέματα Μητρώων συντελεστών παραγωγής δηµοσίων και ιδιωτικών έργων, µελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.). [Άρθρο 188 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Εθνικό Μητρώο Υποδοµών. [Άρθρο 10 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Ενιαίος Ψηφιακός Χάρτης. [Άρθρα 4 έως 9 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ). [Άρθρα 118 έως 141 του Ν.4635/2019 (ΦΕΚ Α΄167/30.10.2019)]

Περισσότερα

Παράταση έως 15.11.2019 της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπ’ αριθμ. οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (3520/Β΄/19.9.2019) ΥΑ, για το έτος 2019. (Απόφαση Αριθμ.47711/Δ1.15631/22.10.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄3944/25.10.2019)

Περισσότερα

Αποτελέσματα Εκλογών ΤΕΕ της 3ης Νοεμβρίου 2019. (Δελτίο Τύπου 4.11.2019)

Περισσότερα

Δημοσίευση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.5711/31.10.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα