Νεα/Επικαιροτητα

Κατάργηση Έντυπων Βιβλιαρίων Υγείας. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.439031/5.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής ιδιαίτερης αίτησης για την επιστροφή φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων, που προκύπτει βάσει δήλωσης. (Δελτίο Τύπου 5.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση, έως την Παρασκευή 10 Μαΐου 2019, για τη δεύτερη φάση υπαγωγής αυθαιρέτων με μείωση του ειδικού προστίμου κατά 10% στο πλαίσιο του νόμου 4495/2017. Η παράταση θα ενταχθεί σε σχετική νομοθετική ρύθμιση. (Δελτίο Τύπου 8.4.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Αριθμ.171563/131/21.2.2018 (Β΄756/2.3.2018) ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/28578/220/29.3.2019 του Υφ. Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1113/3.4.2019)

Περισσότερα

Παρατείνεται μέχρι 24.5.2019 η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού σε περιοχές τις Λακωνίας. (Ανακοίνωση 5.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Απεικόνιση της ασφάλισης των Αμειβόμενων με Παραστατικά Παρεχόμενων Υπηρεσιών – Τίτλοι Κτήσης. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./112/395890/28.3.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 22.4.2019 των προθεσμιών υποβολής δηλώσεων απόδοσης παρακρατούμενου φόρου στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις, στο εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. (Απόφαση Αριθμ.Α.1115/28.3.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1098/3.4.2019)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων για τα καθεστώτα “Γενικής Επιχειρηματικότητας” (έως 31.5.2019) και “Συνέργειες & Δικτυώσεις” (έως 28.6.2019). (Δελτίο Τύπου 2.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Νέα παράταση έως 30.4.2019 για δήλωση επαγγελματικού λογαριασμού – Τροποποίηση της 45231/2017 (Β΄1445) ΚΥΑ “Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν.4446/2016 (Α΄240)”. (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1094/28.2.2019 – ΦΕΚ Β΄1037/28.3.2019)

Περισσότερα

Παράταση δηλώσεων μέχρι 22.4.2019 για τους παρακρατούμενους φόρους. (Ανακοίνωση 28.3.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος Φ.Π. (Ε1-Ε2-Ε3). (Ενημέρωση 28.3.2019 της σχετικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Δήλωση απόδοσης Παρακρατούμενων και Προκαταβλητέων Φόρων από Μισθωτή Εργασία και Συντάξεις, από Αμοιβές Επιχειρηματικής Δραστηριότητας καθώς και από Μερίσματα, Τόκους και Δικαιώματα. (Ενημέρωση 27.3.2019 της σχετικής εφαρμογής της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων φορολογικού ενδιαφέροντος του Ν.4601/2019 “Εταιρικοί μετασχηματισμοί και εναρμόνιση του νομοθετικού πλαισίου με τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄44/9.3.2019). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2048/21.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 65 του ν.4603/19 (ΦΕΚ Α΄48) που αφορούν τροποποιήσεις των άρθρων 40 και 64 του ν.4172/2013 (Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος). (Εγκύκλιος Ε.2047/21.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 58 του ν. 4172/13, όπως αυτές ισχύουν μετά την αντικατάστασή τους με το άρθρο 23 του ν. 4579/18. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2046/21.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις αναφορικά με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 66 του ν. 4174/13 στα τέλη χαρτοσήμου. (Εγκύκλιος Ε.2045/19.3.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα με βάση τις διατάξεις του άρθρου 64 του ν. 4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1100/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄951/20.3.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις. (Απόφαση Αριθμ.Α.1099/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄949/20.3.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου της δήλωσης απόδοσης του παρακρατούμενου φόρου, σύμφωνα με τις διατάξεις, της περ. δ της παρ. 1 του άρθρου 64 και των περ. α και γ της παρ. 5 του άρθρου 69 του ν. 4172/13. (Απόφαση Αριθμ.Α.1101/18.3.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄948/20.3.2019)

Περισσότερα

Στασινός: Ασφάλιση και φορολογία δημεύουν το εισόδημα των μηχανικών – αναλυτικά παραδείγματα. (Δελτίο Τύπου 2.4.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα