Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α΄147) με το άρθρο 15 του Ν.4541/2018 (Α΄93/31.5.2018). (Ανακοίνωση 6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.3041/6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διαθέσιμες οι εφαρμογές υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) και υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, φορολογικού έτους 2017

Περισσότερα

Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης – Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες – Διαγραφή οφειλών – Κοινοποίηση διατάξεων – Υπενθύμιση οδηγιών. (Εγκύκλιος 25 με Αριθμ.Πρωτ.Γ36/03/247/5.6.2018 του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.6.2018 της Εγκυκλίου 8 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ466/31.5.2018 του Υπ. ΥΜΕ)

Περισσότερα

Παράταση έως 1.7.2018 στην έναρξη υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας. (Ανακοίνωση 31.5.2018 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Απριλίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 1.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 8.6.2018 της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμψηφισμού. (Ανακοίνωση 1.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 8.6.2018 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 30.5.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. (ΥΑ Αριθμ.Γ2Α/3532/22.5.2018 – ΦΕΚ Β΄1927/30.5.2018)

Περισσότερα

Νόμος 4541/2018 “Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄93/31.5.2018)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1) της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 31.5.2018)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε Τελωνειακά Θέματα (Μάιος 2018) της ΑΑΔΕ

Περισσότερα

Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων. (ΥΑ Αριθμ.ΔΧΠ0001387ΕΞ2018/Χ.Π.1176/31.5.2018 – ΦΕΚ Β΄1943/31.5.2018)

Περισσότερα

Χορήγηση και χρήση ασφαλιστικών βιβλιαρίων. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.693033/30.5.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση σε Δήμους και πολίτες για τους δασικούς χάρτες. (Δελτίο Τύπου 29.5.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ενεργοποιήθηκε από τις 25.5.2018 στην πύλη του ΣΕΠΕ η ηλεκτρονική υπηρεσία υποβολής αίτησης σχετικά με τη χορήγηση Πιστοποιητικού της παρ. 2γ του αρ. 73, Ν. 4412/2016. (Ανακοίνωση 29.5.2018 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση της αριθμ. 130/2017 γν. ΝΣΚ σχετικά με το εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στα φυσικά πρόσωπα μετά την ενσωμάτωσή της στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ν. 4172/2013, Α΄ 167) συνιστά φόρο εισοδήματος. (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1100/23.5.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση της αριθμ. 13/2018 γν. ΝΣΚ σχετικά με τo εάν η ειδική εισφορά αλληλεγγύης εμπίπτει στην κατηγορία των “όμοιων με το φόρο εισοδήματος ή ουσιωδώς παρόμοιας φύσης φόρων”, που περιλαμβάνονται στις ισχύουσες Συμβάσεις Αποφυγής Διπλής Φορολογίας. (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1099/23.5.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παρακράτηση φόρου κατά την κεφαλαιοποίηση κερδών παρελθουσών χρήσεων. (ΑΑΔΕ ΠΟΛ.1092/21-5-18)

Περισσότερα