Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.22804/Δ1.7772/12.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2273/14.6.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ΄αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.22043/Δ1.7451/11.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2278/14.6.2020)

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2276/14.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23103/478/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2274/14.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. (Εγκύκλιος-26 Αρ.Πρωτ.118267/12.6.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών. (Εγκύκλιος-25 Αρ.Πρωτ.118328/12.6.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Περισσότερα

Έως 30.9.2020 οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 (120 δόσεις) για τα Ταμεία. (Εγκύκλιος-24 Αρ.Πρωτ.117675/Σ190/12.6.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Έγκριση της υπ’ αρ.19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23083Φ.700.19/20.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2233/11.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.21058/659/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2225/11.6.2020)

Περισσότερα

Πρόγραμμα “Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19” της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Περισσότερα

Δημοσίευση Ν.4690/2020 – Κύρωση των από 13.4.2020 & 1.5.2020 ΠΝΠ – Τροποποίηση άρθρου 180 του Ν.4412/2016. (Ανακοίνωση 11.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1457). (ΚΥΑ Αριθμ.57856ΕΞ2020/10.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2250/11.6.2020)

Περισσότερα

Αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια του ΕΤΕΑΕΠ μηνός Απριλίου. Προθεσμία πληρωμής η 15.6.2020. (Ανακοίνωση 11.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών διαφορών Β΄εξαμήνου 2015 (Ν.3986/2011) ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. (Ανακοίνωση 11.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ του άρθρου 3 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84). (Εγκύκλιος Ε.2083/10.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό – COVID 19. (Εγκύκλιος Ε.2078/5.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Πιο ελκυστικός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Κάλυψη του 60% των εργοδοτικών/ασφαλιστικών εισφορών για κάθε εργαζόμενο για το χρόνο που δεν θα εργάζεται. (Δελτίο Τύπου 10.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – Παρατάσεις προθεσμιών από τις αναθέτουσες αρχές. (Έγγραφο Α.Π.14178ΕΞ2020/3.6.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) όπως ισχύει – Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου για αυτοαπασχολούμενους. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2195/5.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 του Ν.4690/2020 (Α΄104) και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.4690/2020 (Α΄104). (Απόφαση Αριθμ.Α.1126/2.6.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2166/4.6.2020)

Περισσότερα