Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της 15323/624/6.9.2010 ΚΥΑ με τίτλο: «Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση και κατάρτιση 10.000 δικαιούχων “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας” και καθορισμός του τύπου, της μορφής και του περιεχομένου της “επιταγής επανένταξης στην αγορά εργασίας”» (Β΄1398), όπως ισχύει. (ΥΑ Αριθμ.οικ.59968/1384/15.11.2018 – ΦΕΚ Β΄5402/3.12.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Αριθμ.οικ.34715/785/20.6.2018 “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα” (ΦΕΚ Β΄2414/25.6.2018). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.62125/1415/27.11.2018 – ΦΕΚ Β΄5389/30.11.2018)

Περισσότερα

Διακήρυξη (4.12.2018) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του ΤΕΕ Πελοποννήσου στη Σπάρτη

Περισσότερα

Διακήρυξη (4.12.2018) δημόσιου μειοδοτικού διαγωνισμού μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση των γραφείων του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο Ναύπλιο

Περισσότερα

Νόμος 4578/2018 “Μείωση ασφαλιστικών εισφορών και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄200/3.12.2018)

Περισσότερα

Ειδοποιητήρια πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2018 Μη Μισθωτών. (Ανακοίνωση 1.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διαγραφή οφειλών λόγω εύλογης αμφιβολίας (άρθρο 3 Ν.4554 του 2018). (Δελτίο Τύπου 30.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄). (Απόφαση Αριθμ.Φ.Δ15/Γ/60090/1663/16.11.2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄5350/28.11.2018)

Περισσότερα

Υπαγωγή των από 1.1.1993 ασφαλισμένων με παράλληλη ασφάλιση μέχρι 31.12.2016 σε πρώην Φορείς Ασφάλισης, στις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 4554/2018 (ΦΕΚ 130 Α΄). (Απόφαση Αριθμ.Φ.Δ15/Γ/60090/1663/16.11.2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄5350/28.11.2018)

Περισσότερα

Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/16 (Βιβλίο Ι). (Εγκύκλιος 11 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣβ/854/ΦΝ466/27.11.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Συμπλήρωση της ΠΟΛ.1252/2015 εγκυκλίου, αναφορικά με τη μη επιβολή του προστίμου της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν.4174/2013 κατά τη διόρθωση πληροφοριακών στοιχείων των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων (Ε1, Ν, Ε2, Ε3 και λοιπών συνυποβαλλόμενων εντύπων). (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1215/26.11.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ολοκλήρωση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών 2017 και παράταση πληρωμής εισφορών Οκτωβρίου 2018 έως 7.12.2018, για Μη Μισθωτούς ασφαλισμένους. (Ανακοίνωση 28.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 6.000 ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης και παραγωγικής δραστηριότητας. Υποβολή αιτήσεων από τις 28.11.2018 και ώρα 15:00. (Ανακοίνωση 28.11.2018 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Ειδικό Πρόγραμμα απασχόλησης για 5.500 ανέργους πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων, ηλικίας 22-29 ετών, σε Υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς. Υποβολή αιτήσεων από 23.11.2018 έως 3.12.2018 και ώρα 12η μεσημβρινή. (Ανακοίνωση 22.11.2018 του ΟΑΕΔ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 16550/28.11.2016 Απόφασης του Αν. Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 10.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών”. (Απόφαση Αριθμ.5881/9.11.2018 του Υφυπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄5181/19.11.2018)

Περισσότερα

Καταβολή Δωροσήμου σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.:Δ.ΑΣΦ.1078/1360380/14.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 37348/619/6.11.2017 ΚΥΑ “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 30-49 ετών” (Β΄3997), όπως έχει τροποποιηθεί με την 32874/744/13.6.2018 ΥΑ (Β΄2363). (Απόφαση Αριθμ.56516/1324/29.10.2018 του Υφυπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄5010/9.11.2018)

Περισσότερα

Λειτουργία, τήρηση, επικαιροποίηση και περαιτέρω ανάπτυξη του πληροφοριακού συστήματος «Ηλεκτρονική Πολεοδομία». (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/73705/670/22.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄5045/13.11.2018)

Περισσότερα

Καθορισμός των ειδών και των ποσών των παραβόλων που απαιτούνται για τη χορήγηση οποιασδήποτε έγκρισης που προβλέπεται από τις διατάξεις του Ν.4512/2018 ή γενικότερα τη μεταλλευτική και λατομική νομοθεσία καθώς και την άσκηση οποιασδήποτε προσφυγής ενώπιον του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΑΠ/71099/67/17.10.2018 του Αν. Υπ. Οικονομικών και του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄5018/12.11.2018)

Περισσότερα

Εφαρμογή του άρθρου 30 του Ν.4387/2016 για την προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές. Κοινοποίηση διατάξεων και οδηγιών ΥΠΕΚΑ. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.1358076/14.11.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα