Νεα/Επικαιροτητα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ. οικ. 1915/24.1.2018 – ΦΕΚ Β΄ 304/2.2.2018) του Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Τροποποίηση των υπ’ αριθμ. 48963/2012 (Β΄ 2703) κοινής υπουργικής απόφασης, υπ’ αριθμ. 167563/2013 (Β΄ 964) κοινής υπουργικής απόφασης και υπ’ αριθμ. 170225/2014 (Β΄ 135) υπουργικής απόφασης, που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2014/52/ΕΕ «για την τροποποίηση της οδηγίας 2011/92/ΕΕ σχετικά με την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων σχεδίων δημόσιων και ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014”

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (6.2.2018) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Οριζόντια παράταση υποβολής αντιρρήσεων για τους Δασικούς Χάρτες». (Νέα προθεσμία έως τις 30.5.2018 – Αφορά και το Νομό Αρκαδίας)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1021217 ΕΞ 2018/1.2.2018 – ΑΔΑ: Ψ3ΘΒ46ΜΠ3Ζ-Ξ9Α) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Φορολογική μεταχείριση των αποζημιώσεων για έξοδα κίνησης που καταβάλλονται κατά την παροχή μισθωτής εργασίας στην αλλοδαπή»

Περισσότερα

Οδηγός Συχνών Ερωτήσεων-Απαντήσεων της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους για τις νέες ρυθμίσεις ελευθέρων επαγγελματιών με οφειλές έως 50.000€ στο Δημόσιο και έως 50.000€ στα Ασφαλιστικά Ταμεία στο πλαίσιο του Ν.4469/17 (Εξωδικαστικός Μηχανισμός Ρύθμισης Οφειλών Επιχειρήσεων)

Περισσότερα

Απόφαση (Αρ. πρωτ.: Δ13/ο/1372/29.12.2017 – ΑΔΑ: 7ΑΑ6465ΧΘΞ-ΛΩΒ – ΦΕΚ Β΄ 85/23.1.2018) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Έγκριση της Τεχνικής Οδηγίας για τη χρήση αναλάμποντος φωτεινού σηματοδότη ενός πεδίου σε διαβάσεις πεζών»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1021/1.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΓΠ746ΜΠ3Ζ-7ΡΗ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της γνωμοδότησης υπ’ αριθ.291/2017 του Β΄ τμήματος του Ν.Σ.Κ., αναφορικά με την εφαρμογή των μεταβατικών διατάξεων της παραγράφου 35 του άρθρου 72 (πρώην 66) του Κ.Φ.Δ. επί παραβάσεων έκδοσης εικονικών στοιχείων που η εικονικότητα του στοιχείου αφορά τον χαρακτηρισμό της αναγραφείσας συναλλαγής, οι οποίες διαπράχθηκαν μέχρι τις 26.7.2013 και μέχρι την κατάθεση του ν. 4337/2015 (12.10.2015) δεν είχαν εκδοθεί οι οριστικές πράξεις επιβολής προστίμων»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (6.2.2018) του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Επέκταση της εφαρμογής e-παράβολο στους Δήμους, δικαστήρια και άλλους φορείς»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (6.2.2018) του Κεντρικού ΤΕΕ με θέμα: «Νέα Τεχνική Οδηγία (ΤΟΤΕΕ) για τον Οδοφωτισμό από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος-6 (Αριθ. Πρωτ.: Σ50/6/177201/5.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΜ2Ε465ΧΠΙ-ΗΔΠ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 12 του Ν. 4387/2016 περί χορήγησης σύνταξης λόγω θανάτου, όπως συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4499/2017»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (5.2.2018) του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας για τη ρύθμιση οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (5.2.2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών»

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (5.2.2018): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εμπειρογνωμόνων. (Προθεσμία έως 11.2.2018)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ93/1/169196/2.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΤΓ9465ΧΠΙ-Δ61) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων». (Αφορά τη δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης συνταξιοδότησης σε περίπτωση ευνοϊκότερης μεταβολής της νομοθεσίας για τον ασφαλισμένο)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1020/1.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΑΑΕ46ΜΠ3Ζ-ΩΑ5) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1019/2.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΛ3346ΜΠ3Ζ-ΔΙΝ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α΄5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170)». (Αφορά μείωση προστίμων και πρόσθετων φόρων ορισμένων υποθέσεων φορολογουμένων)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1017/1.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΤ1Κ46ΜΠ3Ζ-75Τ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/74 – ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ Α΄5/17-1-18) και συναφή θέματα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1.2.2018 – ΑΔΑ: 91ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ω) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (30.1.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ γίνονται δεκτές στα προγράμματα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 1 (Αρ.πρωτ. ΔΝΣβ/14394/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./15.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ7ΣΕ465ΧΘΞ-ΘΜΖ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αποστολή της υπ’αριθμ.251/2017 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 588/29.1.2018 – ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση, Απόφαση 1/2018 ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: “Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»”

Περισσότερα