Νεα/Επικαιροτητα

Παροχή βεβαιώσεων σε εφαρμογή του ΠΔ 69/2016 – Αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός δημοσίου τομέα για χρήση από τους διπλωματούχους μηχανικούς Δημοσίους Υπαλλήλους

Περισσότερα

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης: Υπουργική Απόφαση (αριθμ. οικ. 34331/Δ9.8920/26.7.2016 – ΦΕΚ Β’ 2458/10.8.2016) «Απλούστευση διαδικασιών Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Σ.ΕΠ.Ε. (ΟΠΣ-ΣΕΠΕ)»

Περισσότερα

ΥΠΕΝ: Υπουργική Απόφαση (αριθμ. ΔΙΠΑ/οικ. 37674/27.7.2016 – ΦΕΚ Β΄ 2471/10.8.2016) «Τροποποίηση και κωδικοποίηση της υπουργικής απόφασης 1958/2012 – Κατάταξη δημοσίων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν. 4014/21.9.2011 (ΦΕΚ 209/Α/2011) όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει»

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (10.8.2016): Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε όργανα διοίκησης της Attica Bank

Περισσότερα

Δημοσίευση Νόμου 4413/2016 (ΦΕΚ Α’ 148/8.8.2016): «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα

Δημοσίευση Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Περισσότερα

ΥΠΕΝ/Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων: Ανακοίνωση (9.8.2016) σχετικά με την πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (5.8.2016): Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/2016 (κατάργηση της είσπραξης των πόρων υπέρ ΕΜΠ)

Περισσότερα

Δημοσιεύθηκε ο Νόμος 4410/2016 του ΥΠΟΙΚ (ΦΕΚ Α’ 141/3.8.2016) με το άρθρο 54 του οποίου ικανοποιείται το πάγιο αίτημα για την αποτροπή της διπλής παρακράτησης 3% στην περίπτωση εισφοράς όλου ή μέρους δημοσίου τεχνικού έργου καθώς και στο άρθρο 43 ικανοποιείται το αίτημα σχετικά με τις φορολογικές απαλλαγές τεχνικών επιχειρήσεων για εργασίες που εκτελούνται εκτός Ελληνικής Επικράτειας

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (4.8.2016): Παρέμβαση του Προέδρου του ΤΕΕ προς τους ΓΓ του ΥΠΟΙΚ για την προκαταβολή φόρου στις αμοιβές μηχανικών

Περισσότερα

Αλλαγές στο νομοθετικό πλαίσιο για τους Ενεργειακούς Επιθεωρητές – Νόμος 4409/28.7.2016

Περισσότερα

Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β΄2151/12.7.2016) στην Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 ΥΑ έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ Β’1561/2.6.2016)

Περισσότερα

Ανακοίνωση κεντρικού ΤΕΕ (1.8.2016): Προκήρυξη εκλογών και πρόσκληση για υποβολή υποψηφιοτήτων

Περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Γενικό Έγγραφο (αριθμ. πρωτ. Γ99/1/84/27.7.2016) «Καταβολή Δωροσήμου Β’ Τετραμήνου 2016 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (1.8.2016): Ενημέρωση των Μηχανικών του ΤΕΕ Πελοποννήσου από τον πρόεδρο του ΤΣΜΕΔΕ «για το νέο ΤΜΕΔΕ και τις τελευταίες εξελίξεις στην Attica Bank»

Περισσότερα

ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 15/2016 (με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3460/28.6.2016) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)»

Περισσότερα

ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Γενικό Έγγραφο (αριθμ. πρωτ. Ε 41/284/19.7.2016) «Aύξηση εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016 για τους εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1142/15.9.2016 – ΑΔΑ: 6ΠΓΣΗ-ΤΕ4) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Κοινοποίηση ορισμένων διατάξεων του νέου Κεφαλαίου Δωδέκατου «ΕΓΚΛΗΜΑΤΑ ΦΟΡΟΔΙΑΦΥΓΗΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ» (άρθρα 66-71) του ν.4174/2013 (Κώδικας Φορολογικής Διαδικασίας – Κ.Φ.Δ.), όπως αυτό προστέθηκε στον Κ.Φ.Δ., με το άρθρο 8 του ν.4337/2015 (Φ.Ε.Κ. Α΄ 129/17.10.2015)”

Περισσότερα

Στη διάθεση των πολιτών η Ηλεκτρονική Βιβλιοθήκη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων από 11 Ιουλίου 2016

Περισσότερα

Παρέμβαση για επείγουσα ανάγκη έκδοσης διευκρινιστικής Εγκυκλίου σχετικά με την κατάργηση των κρατήσεων υπέρ ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ & υπέρ ΕΜΠ με το Ν.4393/2016

Περισσότερα