Νεα/Επικαιροτητα

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1457/5.6.2014 η ΚΥΑ ΔΙΠΑΔ/οικ. 372/30.5.2014 «Έγκριση εφαρμογής και χρήσης των Ευρωκωδίκων σε συνδυασμό με τα αντίστοιχα Εθνικά Προσαρτήματα»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Δημιουργία Help Desk στο ΥΠΕΚΑ για την εφαρμογή του νόμου 4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Στατιστικά στοιχεία πληροφοριακού συστήματος

Περισσότερα

Παρέμβαση για τις Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ για την ενίσχυση των δικαιούχων Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε.: Επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης

Περισσότερα

Απόφαση 14867/825 (ΦΕΚ Β’ 1241/15.05.14) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλειας και Πρόνοιας με θέμα: «Απλοποίηση διαδικασιών τήρησης αρχείων για θέματα Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία στα τεχνικά έργα»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΤΕΕ Πελοποννήσου: Συγκρότηση Νομαρχιακών Επιτροπών ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Οι ανασφάλιστοι λόγω οφειλών τους στο ΤΣΜΕΔΕ μηχανικοί, καλύπτονται (υπό όρους) για παροχές ασθενείας έως τις 28 Φεβρουαρίου 2015

Περισσότερα

ΤΕΕ: Εξετάσεις Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Ποιες είναι οι νέες τροποποιήσεις κανόνων δόμησης. (Ν.4258/14-04-2014 «Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για τα υδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις», ΦΕΚ Α΄ 94/14.4.2014)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις ΥΠΕΚΑ για τις ασφαλιστικές εισφορές των αυθαιρέτων (Έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 4044/30.4.2014 “Εφαρμογή των άρθρων 23 παρ. 1 και 24 παρ. 1 και 8 του Ν.4178/13”)

Περισσότερα

Προκήρυξη εξετάσεων για την ανάδειξη Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Παράταση πληρωμής εισφορών Α΄ Εξαμήνου 2014

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΥΜΕΔΙ για τις εγγυητικές καλής εκτέλεσης (Εγκύκλιος 7 με αριθμ. πρωτ. Δ17α/02/47/ΦΝ 433/29.4.2014)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Παράταση ορισμένων προθεσμιών εφαρμογής διατάξεων του N.4178/2013 για την αντιμετώπιση της αυθαίρετης δόμησης – Δήλωση Υπουργού Αναπληρωτή ΠΕΚΑ

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας υποβολής δικαιολογητικών αυθαιρέτων

Περισσότερα

Προθεσμία δηλώσεων ΦΠΑ

Περισσότερα

Οι αλλαγές στους παρακρατούμενους φόρους μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου (Ν.4254/2014)

Περισσότερα

Παράταση ισχύος των πτυχίων ΜΕΕΠ

Περισσότερα

Εγκύκλιος ΥΠΕΚΑ (Α.Π.: οικ.1889/7.4.2014) με θέμα: Διευκρινίσεις επί της εγκυκλίου 472/3.2.14 για το Άρθρο 51 του Ν. 4178/2013 «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 174 Α΄)

Περισσότερα