Νεα/Επικαιροτητα

Αποφάσεις Δ.Ε. ΤΣΜΕΔΕ στη συνεδρίαση της 9.3.2015

Περισσότερα

Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας – Πολυτεχνική Σχολή – Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΤΜΧΠΠΑ): 4o Πανελλήνιο Συνέδριο Πολεοδομίας, Χωροταξίας & Περιφερειακής Ανάπτυξης. Βόλος 24-27 Σεπτεμβρίου 2015

Περισσότερα

Απόφαση της Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το Ασφαλιστικό των Μηχανικών

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (3.3.2015) για την «Ι) Μετάπτωση-Υπαγωγή στις διατάξεις του Ν.4305/2014 και ΙΙ) Διατήρηση της ρύθμισης της Νέας Αρχής»

Περισσότερα

Ψήφισμα του ΤΕΕ Πελοποννήσου για το θέμα της συνεχιζόμενης εναπόθεσης απορριμμάτων στον αστικό ιστό της Τρίπολης

Περισσότερα

Εγκύκλιος 4/2015 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 16 του Ν. 4302/2014 (ΦΕΚ Α 225/8-10-14) που αφορά τα Μηχανήματα Έργων»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 3/2015 Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού με θέμα: «Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σύμφωνα με το άρθρο 111 του Ν. 4199/2013 (ΦΕΚ Α 216/11-10-2013) που αφορά την έγκριση τύπου Μηχανημάτων Έργων»

Περισσότερα

Κατευθυντήρια Οδηγία 7/2015 της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Υποχρέωση ανάρτησης στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)»

Περισσότερα

Απόφαση Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης για την παράταση της ηλεκτρονικής υποβολής του Ε11 έως και την 30.4.2015

Περισσότερα

Καταχώρηση Διπλοτύπου Είσπραξης για Εγγραφή ή / και Ανανέωση Συνδρομής στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών

Περισσότερα

Η κράτηση 1% υπέρ ΕΜΠ εξακολουθεί να πληρώνεται

Περισσότερα

Παράταση Ασφαλιστικής Κάλυψης ΤΣΜΕΔΕ μέχρι 29.2.2016 για όσους είχαν κάνει χρήση του Ν.4252/2014 (Εγκύκλιος Φ.40021/2912/72/17.2.2015 Υπουργείου Eργασίας)

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (18.2.2015): Ενεργοποίηση Χρηστών στο E-tsmede

Περισσότερα

Φορολόγηση μισθωτών με μπλοκάκι. (Εγκύκλιος ΠΟΛ 1047/12.2.2015 ΥΠΟΙΚ “Διευκρινίσεις επί των διατάξεων των περιπτώσεων β’ και στ’ της παρ.2 άρθρου 12 ν.4172/2013”)

Περισσότερα

Πρόσκληση Ι.ΕΚ.Ε.Μ. Τ.Ε.Ε. για συνεργασία

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπροσώπων του ΤΕΕ στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εκπροσώπων του ΤΕΕ στο Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής (ΣΑ) Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας

Περισσότερα

ΥΠΑΠΕΝ: Διευκρινήσεις για την κατάταξη έργων/δραστηριοτήτων για σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής με χρήση βιομάζας

Περισσότερα

ΤΕΕ – ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ ΚΤΙΣΜΑΤΩΝ N. 4178/2013: Ανακοίνωση σχετικά με την εξόφληση του παραβόλου, του ποσοστού ανταπόδοσης. Ορισμός εξαμήνων υπαγωγής (Ν.4178/2013)

Περισσότερα

Eγκύκλιος 2 με αρ. πρωτ. ΔΙΑΣΦ/Φ3/7/201813/5.2.2015 ΟΑΕΕ «Τροποποίηση – Ανακεφαλαίωση των οδηγιών που αφορούν την υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση στο ΕΤΑΑ και στον ΟΑΕΕ των ανεξάρτητα απασχολούμενων οι οποίοι ασφαλίστηκαν σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό ή το Δημόσιο μέχρι 31.12.1992»

Περισσότερα