Νεα/Επικαιροτητα

Συμπληρωματικές οδηγίες για τον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών και σχετικών κρατήσεων δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Φ10042/οικ.13567/329/8.6.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Πρόσκληση δικαιούχων Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτικής περιόδου – Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή Β΄, Γ΄ και Δ΄ κατασκηνωτικής περιόδου 2018. (Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Πρόσκληση δικαιούχων Α΄ κατασκηνωτικής περιόδου – Παραλαβή κάρτας κατασκηνωτή. (Ανακοίνωση του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4549/14.6.2018 “Διατάξεις για την ολοκλήρωση της Συμφωνίας Δημοσιονομικών Στόχων και Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων – Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2019-2022 και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄105/14.6.2018)

Περισσότερα

Επέκταση των κλαδικών Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οίκ.32921/2175/13.6.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με την υποχρέωση διεξαγωγής ενεργειακών ελέγχων στις επιχειρήσεις. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.175924/11.6.2018 της Δ/νσης Ενεργειακών Πολιτικών & Ενεργειακής Αποδοτικότητας του Υπ.ΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα/ιστοσελίδα του εθνικού σημείου επαφής για τα δομικά προϊόντα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας – grcontactpointcpr.ggb.gr (Ανακοίνωση 14.6.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων Α΄ περιόδου Κατασκηνωτικού Προγράμματος 2018 μέχρι και την Παρασκευή 15.6.2018 14:00. (Ανακοίνωση 14.6.2018 του τ. ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4548/13.6.2018 “Αναμόρφωση του δικαίου των ανωνύμων εταιρειών”. (ΦΕΚ Α΄104/13.6.2018)

Περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4546/11.6.2018 “Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό» και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄101/12.6.2018)

Περισσότερα

Αναπροσαρμογή των τιμών εκκίνησης που προβλέπονται στις παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 της αριθμ. 1067780/82/γ0013/9.6.94 (Β΄549) απόφασης του Υπ. Οικονομικών για τον προσδιορισμό της φορολογητέας αξίας των με οποιαδήποτε αιτία μεταβιβαζομένων ακινήτων, που βρίσκονται σε περιοχές εντός σχεδίου όλης της Χώρας κατά το αντικειμενικό σύστημα. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1113/12.6.2018 Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2192/12.6.2018)

Περισσότερα

Περαιτέρω απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης, εγκατάστασης και λειτουργίας των επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 12.6.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την υποβολή δηλώσεων και άσκηση αγωγών διόρθωσης αρχικών εγγραφών του Εθνικού Κτηματολογίου. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1107/2018 με Αρ.Πρωτ.ΔΔΠ/Α/ΕΞ2018/0590,0285,0287/18/31.5.2018 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018 (ΦΕΚ Β’756/2.3.2018) «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. [ΚΥΑ 175600/430/4.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2123/8.6.2018) των Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας]

Περισσότερα

Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. (Εγκύκλιος 26 με Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.609/737403/2018/8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιουνίου 2018. (Ανακοίνωση 6.6.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ/Α.15/3/61355/825/8.6.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 218 του ν.4512/18 (Α΄5). (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄2046/6.6.2018)

Περισσότερα

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017. (Ανακοίνωση 8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη και Πρόγραμμα Κατασκηνωτικής Περιόδου 2018. (Ανακοίνωσεις: ΕΦΚΑ 7.6.2018 και τ. ΤΣΜΕΔΕ 8.6.2018)

Περισσότερα