Νεα/Επικαιροτητα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Ιουνίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 20.8.2020). (Ανακοίνωση 4.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση (από 4.8.2020 έως 28.8.2020) για το σχέδιο νόμου “Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής νομοθεσίας”

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ193/31.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3223/3.8.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4714/2020 “Φορολογικές παρεμβάσεις για την ενίσχυση της αναπτυξιακής διαδικασίας της ελληνικής οικονομίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2017/1852, (ΕΕ) 2018/822, (ΕΕ) 2020/876, (ΕΕ)2016/1164, (ΕΕ) 2018/1910 και (ΕΕ) 2019/475, συνεισφορά Δημοσίου για την αποπληρωμή δανείων πληγέντων δανειοληπτών λόγω των δυσμενών συνεπειών της νόσου COVID-19 και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄148/31.7.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4712/2020 “Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας, αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου, πρόστιμα για τη διακίνηση και εμπορία απομιμητικών/παραποιημένων προϊόντων, ρύθμιση θεμάτων για τη βιομηχανία, τις ιδιωτικές επενδύσεις, τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, την έρευνα, την καινοτομία και το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄146/29.7.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.47640/14.5.2020 (Β΄1847) «Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού Ν.4399/2016 “Γενική Επιχειρηματικότητα”, “Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων” και “Ενισχύσεις μηχανολογικού εξοπλισμού” του έτους 2020». (ΚΥΑ Αριθμ.82415/3.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3219/3.8.2020)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 31/08/2020 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής των Α.Π.Δ. Ιουνίου 2020 και καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών της ίδιας μισθολογικής περιόδου για : α) εργαζόμενους ενταχθέντες τον μήνα Ιούνιο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ, β) εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο 2020 και γ) εποχικά εργαζόμενους χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης, οι οποίοι επαναπροσλήφθησαν με μερική απασχόληση τον Ιούνιο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου. (Γενικό Έγγραφο ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.173837/31.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες ημερομηνίες έναρξης (7.9.2020) και λήξης (6.11.2020) υποβολών στη Δράση ΕΠΑνΕΚ “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”

Περισσότερα

Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο για τον εκσυγχρονισμό της χωροταξικής και πολεοδομικής νομοθεσίας. (Δελτίο Τύπου 30.7.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 30.9.2020 της δυνατότητας προσφυγής στο σύστημα της εξ αποστάσεως εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.30742/1002/28.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3148/30.7.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς την τήρηση των διατυπώσεων δημοσιότητας στη διαγωνιστική διαδικασία σε περίπτωση τροποποίησης όρων της διακήρυξης. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.4121/30.7.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διατάξεις τεχνικού ενδιαφέροντος με το Ν.4710/2020 “Προώθηση της ηλεκτροκίνησης και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6 του άρθρου 15 και της παραγράφου 4 του άρθρου 40 του Ν.4172/2013, οι οποίες προστέθηκαν με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν.4646/2019, σχετικά με τις δαπάνες που αποδεικνύονται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. (Απόφαση Αριθμ.Α.1163/9.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3119/28.7.2020)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση αποζημίωσης άρθρων 105 και 106 Εισ. Ν.Α.Κ. που καταβάλλεται σε φυσικό πρόσωπο για την αποκατάσταση ζημίας που υπέστη εξαιτίας στέρησης αποδοχών ή συντάξεων οφειλόμενη σε παράνομες πράξεις ή παραλείψεις οργάνων του Δημοσίου ή ν.π.δ.δ. (Εγκύκλιος Ε.2116/24.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων των παρ.53 και 54β του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύουν μετά την ψήφιση του Ν.4701/2020 (Α΄128),οι οποίες αφορούν ποσά αναδρομικών εισοδημάτων που εισπράχθηκαν το 2013, για τα οποία εκδόθηκαν πράξεις προσδιορισμού φόρου εντός του 2019, με βάση στοιχεία που είχε στη διάθεσή της η Φορολογική Διοίκηση. (Εγκύκλιος Ε.2115/24.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

4η Τροποποίηση της υπ’ αρ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19” (Β΄1291). (Απόφαση Αριθμ.77883/22.7.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄3110/27.7.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση του Έμμισθου Υποθηκοφυλακείου Ναυπλίου και σύσταση Υποκαταστήματος Ναυπλίου στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου του N.Π.Δ.Δ. “Ελληνικό Κτηματολόγιο”. (Απόφαση Αριθμ.104/16/9.7.2020 του ΔΣ του ΝΠΔΔ “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄3094/24.7.2020)

Περισσότερα

Πρόσθετοι όροι υλοποίησης των προγραμμάτων επιμόρφωσης εργαζομένων και εργοδοτών που προβλέπει η ΥΑ 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (Β΄3001) όπως ισχύει, καθώς και άλλων προγραμμάτων επιμόρφωσης σε θέματα υγείας και ασφάλειας στην εργασία, στο πλαίσιο των μέτρων πρόληψης και ελέγχου της διασποράς του κορωνοϊού SARS COV-2. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.30452/Δ9.1093/24.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παρατάσεις προθεσμιών τακτοποίησης αυθαιρέτων και υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4710/2020 – ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα

Παρατάσεις οικοδομικών αδειών έως τις 31.12.2022. (Άρθρο 52 του Ν.4710/2020 – ΦΕΚ Α΄142/23.7.2020)

Περισσότερα