Νεα/Επικαιροτητα

Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48500/2043/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. (Δελτίο Τύπου 29.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Μόνο με ραντεβού στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. (Δελτίο Τύπου 24.7.2019 της ΑΑΔΕ) – Προσέλευση φορολογουμένων στα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στην Δ.Ε.Δ. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.ΟΔΕΛΒ1106081ΕΞ2019/24.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ50/22/905880/25.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Ν.Σ.Κ. (Ανακοίνωση 25.7.2019 του Ν.Σ.Κ.)

Περισσότερα

Διευκόλυνση και επιτάχυνση επιστροφών φόρων. (Δελτίο Τύπου 16.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1212/15 απόφασης ΓΓΔΕ (Β΄2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). (Απόφαση Αριθμ.Α.1278/8.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3007/23.7.2019)

Περισσότερα

Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών – Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.3965/23.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με την οποία παρακαλούνται τα Μέλη του να προβούν σε επαναβεβαίωση των στοιχείων τους

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουνίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Τετάρτη 31.7.2019). (Ανακοίνωση 23.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 32 του Ν.4611/19, σχετικά με την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης, του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/11. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ10043/οικ.2862/Δ18.1868/5.7.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/13 περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/13. (Απόφαση Αριθμ.Α.1277/12.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2985/19.7.2019)

Περισσότερα

Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019 “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)”. (Εγκύκλιος, Αρ.πρωτ.3919/19.7.2019 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον Πίνακα Αποδεκτών 23.7.2019, της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ερμηνεία και εφαρμογή των διατάξεων του άρθ. 33 παρ. 1 και 3 του Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65). (Εγκύκλιος Α.Π.80959ΕΞ2019/18.7.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Διεύρυνση ορίων ηλεκτρονικής χορήγησης Αποδεικτικού Φορολογικής Ενημερότητας. (Δελτίο Τύπου 19.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με την εκκαθάριση των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων καθώς και την επιστροφή φόρου εισοδήματος σε νομικά πρόσωπα / νομικές οντότητες και πιστωτικού υπολοίπου ΦΠΑ, σε περίπτωση μη προσκόμισης δικαιολογητικών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2140/16.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για θέματα ανάλωσης κεφαλαίου προηγούμενων ετών για τις ανάγκες εφαρμογής της περ. ζ της παρ. 2 του άρθρου 34 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2137/12.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τις ανακοινώσεις και πληροφορίες που αφορούν αποκλειστικά τον Β΄ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”. (Ανακοίνωση 17.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ»” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Προετοιμασία για τον Β΄ Κύκλο του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ”. (Ανακοίνωση 16.7.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την Δράση “Επιχειρούμε Έξω” μέχρι 30.9.2019. (Ανακοίνωση 15.7.2019 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης ΕΠΑνΕΚ του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα