Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1162/2018 (Β΄3579) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. «Υποβολή Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας μέσω διαδικτύου». (Απόφαση Α.1139/12.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της έκτασης εφαρμογής, του χρόνου και της διαδικασίας ηλεκτρονικής διαβίβασης δεδομένων στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και κάθε άλλου αναγκαίου θέματος για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 15Α του ν. 4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). (Απόφαση Α.1138/12.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός της διαδικασίας υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. (Απόφαση Α.1137/11.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Απόδοση των τελών χαρτοσήμου που οφείλονται από υπόχρεους σε παρακράτηση των άρθρων 59 και 61 του ν. 4172/2013. (Απόφαση Α.1125/29.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έγκριση “Τεχνικών Οδηγιών για τη δημιουργία προσωρινών διαδρόμων κίνησης πεζών, προσωρινών διαδρόμων κίνησης ποδηλάτου και προσωρινή δημιουργία περιοχών ήπιας κυκλοφορίας ή δρόμων ήπιας κυκλοφορίας με μείωση του ορίου ταχύτητας στα τριάντα (30) χλμ/ώρα, σε τοπικές οδούς ή σε περιοχές κατοικίας”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/57298/225/17.6.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2448/19.6.2020)

Περισσότερα

Κατασκηνωτικό πρόγραμμα e-ΕΦΚΑ 2020 (Υποβολή αιτήσεων για την πρώτη κατασκηνωτική περίοδο έως 26.6.2020). (Δελτίο Τύπου 22.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κλειστές τη Δευτέρα 29.6.2020 οι οργανικές μονάδες του e-ΕΦΚΑ που εδρεύουν στην Κόρινθο. (Ανακοίνωση 19.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας και απεικόνιση στην ΑΠΔ Δημόσιου Τομέα των ασφαλιστικών εισφορών: 1. Δικηγόρων που απασχολούνται στο Δημόσιο με έμμισθη εντολή για Kλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, 2. Μηχανικών και Υγειονομικών για Kλάδο Πρόνοιας του τ. ΕΤΕΑΕΠ, κατ΄ εφαρμογή των άρθρων 4 και 5 του Ν.4578/2018 καθώς και των άρθρων 45 και 31 του Ν.4670/2020. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.126826/19.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.60970ΕΞ2020/17.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2425/18.6.2020)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων δυνάμει του Ν.4601/2019 (Α΄44). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.60967ΕΞ2020/17.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2425/18.6.2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/58132/623/18.6.2020 Ορθή επανάληψη ως προς τα σχετικά, του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση έως 29.7.2020 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. (Δελτίο Τύπου 18.6.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-27 Αριθμ.Πρωτ.121403/16.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.11.2020 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”. (Δελτίο Τύπου 12.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1457) – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 19.6.2020. (ΚΥΑ Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2371/16.6.2020)

Περισσότερα

Διαθέσιμη η εφαρμογή “Τα Έσοδά μου” για την υποβολή στοιχείων εσόδων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) – Διαθέσιμη η εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή. (Ανακοίνωση 15.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2276) “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2274) “Διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. (Εγκύκλιος Ε.2086/15.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 ΥΑ (Β΄1775). (Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.18271/585/2020/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2332/15.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2264/12.6.2020)

Περισσότερα

Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. (Δελτίο Τύπου 12.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα