Νεα/Επικαιροτητα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 26, 27, 29, 30, 33, 37, 40, 41, 43, 44 και 45 του ν. 4772/2021 (Α΄17/5-2-2021). (Εγκύκλιος Ε.2059/10.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48Α του ΚΦΕ, όπως προστέθηκαν με το άρθρο 20 του ν. 4646/2019, αναφορικά με την απαλλαγή των νομικών προσώπων από τον φόρο υπεραξίας κατά τη μεταβίβαση τίτλων συμμετοχής. (Εγκύκλιος Ε.2057/12.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αρ.50088/20.5.2020 (Β΄1936) ΥΑ «Τέταρτη (4η) Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων “Γενική Επιχειρηματικότητα” του αναπτυξιακού ν.4399/2016». (Απόφαση Αριθμ.30466/11.3.2021 του Αν. Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1014/16.3.2021)

Περισσότερα

ΔΩΡΕΑΝ Εκπαιδευτικό webinar «Ενεργειακή Απόδοση στην Ψυχρή Εφοδιαστική Αλυσίδα του Κλάδου Τροφίμων και Ποτών» από το Επιμελητήριο Κορινθίας και τον Σύνδεσμο Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων

Περισσότερα

Δυνατότητα υποβολής μέχρι 17.3.2021 και ώρα 23:59 νέων δηλώσεων αναστολής συμβάσεων εργασίας για επιχειρήσεις–εργοδότες που εδρεύουν ή έχουν παραρτήματα στις νέες περιοχές που εντάσσονται στο επίπεδο πολύ αυξημένου κινδύνου από 13.3.2021. (Ανακοίνωση 16.3.2021 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Σε λειτουργία η εφαρμογή υποβολής βεβαιώσεων αμοιβών επιχειρηματικής δραστηριότητας, μερισμάτων, τόκων, δικαιωμάτων και αποδοχών (για φορείς δημοσίου κλπ) για το φορολογικό έτος 2020. (Ανακοίνωση 16.3.2021 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή 6 και παράταση προθεσμίας. (Δελτίο Τύπου 14.3.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.16320/12.3.2021 – ΦΕΚ Β΄996/13.3.2021)

Περισσότερα

Από 1.7.2021 η έναρξη της υποχρεωτικής διαβίβασης παραστατικών στην πλατφόρμα myDATA. (Δελτίο Τύπου 13.3.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 Ν.4174/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1049/5.3.2021 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄984/12.3.2021)

Περισσότερα

Πίνακας χρόνου έναρξης ισχύος των επιμέρους άρθρων του Ν.4782/2021 “Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων…”. (Ανακοίνωση 12.3.2021 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Κριτήρια επιλεξιμότητας πληττόμενων επιχειρήσεων Πρόγραμμα Κρατικής Επιδότησης Επιχειρηματικών Δανείων “ΓΕΦΥΡΑ 2”. (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 44 του ν. 4778/2021 σχετικά με τη ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών – Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4756/2020. (Εγκύκλιος-20 Αρ.Πρωτ.90618/Σ29039/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-19 Αρ.Πρωτ.90303/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Απογραφή και επανεγγραφή μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. (Εγκύκλιος-18 Αρ.πρωτ.90382/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για το έτος 2021. (Εγκύκλιος-15/12.3.2021 του e-ΕΦΚΑ – Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Φ.40021/818/32/11.3.2021 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – Άρθρο 487 του Ν.4781/2021)

Περισσότερα

Όροι υπαγωγής στην έκτακτη ρύθμιση οφειλών προς τους ΟΤΑ α΄ βαθμού. (ΚΥΑ Αριθμ.18440/10.3.2021 – ΦΕΚ Β΄961/11.3.2021)

Περισσότερα

Τοποθέτηση του Ειδικού Γραμματέα Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους του Υπ. Οικονομικών κ. Φώτη Κουρμούση, για το Πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2». (Δελτίο Τύπου 11.3.2021 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α.1035/2021 απόφασης του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1052/11.3.2021 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄962/11.3.2021)

Περισσότερα

Παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου & ένταξη υπαγωγής αυθαιρέτων κατασκευών κατηγορίας 5 στο Ν.4495/17 μέσω υποβολής της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτηρίου. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα