Νεα/Επικαιροτητα

Ασφάλιση μελών ή/και διαχειριστών εταιρειών μορφής Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. (Εγκύκλιος-21 Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.256/513503/22.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πληρωμή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α΄ τετραμήνου) στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Ανακοίνωση 22.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2019 (Α΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./184/514020/22.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εμπορική δημοσιότητα των πράξεων και στοιχείων των ανωνύμων εταιρειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 9 του ν.4548/2018. Νέοι κανόνες περί ελέγχου νομιμότητας και πληρότητας από τις αρμόδιες Υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου & Προστασίας Καταναλωτή, τις Δ/νσεις Αναπτύξεως των Περιφερειακών Ενοτήτων & τις Υπηρεσίες ΓΕΜΗ. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.44559/22.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις ως προς τον χρόνο έκδοσης και ισχύος των δικαιολογητικών που προσκομίζονται από τον προσωρινό ανάδοχο (δικαιολογητικών κατακύρωσης), κατόπιν δημοσίευσης του Ν.4605/2019. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2210/19.4.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών και ρυθμίσεις επιμέρους ζητημάτων για τα αυθαίρετα (έως 3.11.2019 η ολοκλήρωση υποβολής των δικαιολογητικών, που έληγε στις 3.5.2019, για τις περιπτώσεις υπαγωγής στο Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017), με τροπολογία του ΥΠΕΝ

Περισσότερα

Καταληκτικές ημερομηνίες, που αφορούν σε ευνοϊκές ρυθμίσεις αλλά και υποχρεώσεις μηχανικών και ιδιοκτητών, σχετικά με την εφαρμογή του πολεοδομικού νόμου 4495/17 για τα αυθαίρετα. (Ανακοίνωση 12.4.2019 από τη “Δομική Ενημέρωση”)

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.1116/27.3.2019 του Αναπλ. Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1292/16.4.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της διαδικασίας αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης μισθωτών μετά από ΥΔΑΑΒ, περιόδων απασχόλησης μέχρι 31/12/2001. (Εγκύκλιος-19 Αριθ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ./494365/17.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Χρήσιμες πληροφορίες-οδηγίες, μέσα από ερωτήσεις-απαντήσεις του ΕΦΚΑ, για την ασφάλιση των προσώπων που αμείβονται με παραστατικά παρεχόμενων υπηρεσιών (Τίτλο Κτήσης)

Περισσότερα

Ειδική αργία διατραπεζικών συναλλαγών στο ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα κατά την 19η και 22α Απριλίου 2019. (Δελτίο Τύπου 17.4.2019 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1008/2011 (Β΄136) Απόφασης του Υφυπουργού Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό ορίων ακαθαρίστων εσόδων επιχειρήσεων και ελευθέρων επαγγελματιών που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του Κ.Β.Σ., πάνω από τα οποία υφίσταται υποχρέωση υπογραφής των δηλώσεων από λογιστή φοροτεχνικό με βάση τις διατάξεις του άρθρου 38 του Ν.2873/2000. (Απόφαση Αριθμ.Α.1123/2.4.2019 της Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1280/15.4.2019)

Περισσότερα

Όριο ηλικίας που απαιτείται για κρίση συνταξιοδοτικού αιτήματος λόγω γήρατος με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης από τον προηγούμενο ενταχθέντα στον ΕΦΚΑ φορέα, όταν ο τελευταίος ενταχθείς φορέας στον ΕΦΚΑ, είναι φορέας αυτοτελώς απασχολούμενων, ή ελεύθερων επαγγελματιών. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.Σ22/5/15.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Μαρτίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Παρασκευή 3.5.2019). (Ανακοίνωση 16.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Το ΤΕΕ ζητά να αποσυρθούν διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που συζητείται στη Βουλή – Η κατ’ απονομήν αναγόρευση των τμημάτων Τ.Ε.Ι. σε τμήματα διπλωματούχων Μηχανικών 5ετών σπουδών διακυβεύει το δημόσιο συμφέρον – Ενισχύει πολλαπλάσια, αντί να μειώνει, την ανεργία για όλους – Απόφαση Αντιπροσωπείας ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 16.4.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Εγκύκλιος εφαρμογής των διατάξεων του Ν.4156/2013 σχετικά με την ύπαρξη και χρήση εταιρικής σφραγίδας – Νέα μορφή ανακοίνωσης σύστασης εταιρειών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.41941/12.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Διαδικασία έκδοσης προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών (υπογραφής – αυθεντικοποίησης και κρυπτογράφησης) για επαγγελματίες (Μηχανικοί ΤΕΕ, Δικηγόροι, κ.α.) με ΑΔΔΥ (Ασφαλή Διάταξη Δημιουργίας Υπογραφής – δηλαδή έξυπνη κάρτα ή usb token)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη “Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1-Ε2-Ε3)” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 11.4.2019)

Περισσότερα

Μέχρι τις 31.12.2019 η υπεύθυνη δήλωση για διαγραφή ή παράλειψη βεβαίωσης τελών καθαριότητας και φωτισμού μη ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων – Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του Ν.4604/2019 (A΄50/26.3.2019). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.26063/8.4.2019 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Κατάργηση του μέτρου της Αναστολής της δυνατότητας υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μέσω διαδικτύου, λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. (Εγκύκλιος-18 Αρ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./159/446248/8.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα