Νεα/Επικαιροτητα

Αναστολή μέχρι και 31.12.2019 του φόρου υπεραξίας που προβλέπεται από το άρθρο 41 του Ν.4172/2013. (Άρθρο 41 του Ν.4583/18.12.2018)

Περισσότερα

Ενεργειακές, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις νομοσχεδίου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ) που συζητείται στη Βουλή. (Δελτίο Τύπου 17.12.2018 του ΥΠΕΝ – Ενημερωτικό σημείωμα επί των επιμέρους άρθρων με τις επείγουσες ρυθμίσεις)

Περισσότερα

Καθορισμός των προϋποθέσεων, των όρων, των διαδικασιών και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας για την εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 10 του άρθρου 24 του ν.4172/2013 (ΦΕΚ 167Α΄). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1221/26.11.2018 των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5597/12.12.2018)

Περισσότερα

Ξεκινά τη Δευτέρα 17 Δεκεμβρίου 2018 η συλλογή δηλώσεων ιδιοκτησίας σε περιοχές των Νομών Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 14.12.2018 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Περισσότερα

Παράταση έως τις 15 Ιανουαρίου 2019 για τους επαγγελματικούς λογαριασμούς. (ΚΥΑ Αριθμ.ΔΕΑΦ1184793ΕΞ2018/13.12.2018 – ΦΕΚ Β΄5619/13.12.2018)

Περισσότερα

Απαλλαγή από το τέλος επιτηδεύματος για ελεύθερους επαγγελματίες και επιχειρήσεις που βρίσκονται σε εκκαθάριση, πτώχευση ή αδράνεια. (Ν.4577/2018, άρθρο 17, παράγραφος 2)

Περισσότερα

Ερωτηματολόγιο για τους ασφαλισμένους του ΕΦΚΑ για τη βελτιστοποίηση των υπηρεσιών του. (Δελτίο Τύπου 10.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εύλογη αμφιβολία ως προς την υποχρέωση υπαγωγής σε δύο ή περισσότερους φορείς έως 31/12/2016. (Εγκύκλιος-51 Αρ.πρωτ.Δ.ΑΣΦ./1179/1484463/12.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

To TEE ζητά παράταση της ημερομηνίας καταβολής των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών του Β΄ εξαμήνου 2013. (Ανακοίνωση 11.12.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανάρτηση των ειδοποιητηρίων αναδρομικών διαφορών Β΄ Εξαμήνου 2013 (Ν.3986/2011) ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. (Ανακοίνωση 10.12.2018 στον ιστότοπο του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/64369/3701/6.12.2018 του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Απάντηση σε αίτηση σχετικά με την εφαρμογή του π.δ. 41/18 “Κανονισμός Πυροπροστασίας Κτιρίων”. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/60095/4005/1.10.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/27.11.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄5447/5.12.2018)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών εφαρμογής της διάταξης της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του ν. 998/1979 όπως αυτή προσετέθη με την παρ. 1 του άρθρου 154 του ν. 4389/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.176737/6327/6.12.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Εκκαθάριση εισφορών Μη Μισθωτών ασφαλισμένων με πολλαπλή άσκηση δραστηριότητας/απασχόλησης και ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις της παρ. 9 του άρθρου 39 του Ν.4387/2016 (ΔΠΥ). (Εγκύκλιος-50 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/995/1457613/6.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών προσώπων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις των άρθρων 36 παρ. 1 και 2 και του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/16. (Εγκύκλιος οδηγία αρ.πρωτ.Δ15/Δ/οικ.61080/1692/5.12.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Καθορισμός προϋποθέσεων, όρων και δικαιολογητικών για την τροποποίηση των επενδυτικών σχεδίων που υπήχθησαν στις διατάξεις των ν. 3299/2004 και 3908/2011. (Απόφαση Αριθμ.121430/14.11.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – ΦΕΚ Β΄5465/6.12.2018)

Περισσότερα

Παράταση λειτουργίας των επιτροπών και συμβουλίων του Ν.4178/13 & συγκρότηση των συλλογικών οργάνων του Ν.4495/17. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Χρόνος έκπτωσης ασφαλιστικών εισφορών (Ε.Φ.Κ.Α) από τα ακαθάριστα έσοδα μη μισθωτών. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1219/4.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Αριθμ.οικ.45857/772/4.10.2017 (ΦΕΚ Β΄3534/9.10.2017) ΚΥΑ, εφεξής ως: «Πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης 2.000 αμειβόμενων με δελτίο παροχής υπηρεσιών με μετατροπή της σύμβασης παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών σε σύμβαση εξαρτημένης εργασίας». (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.55248/1295/23.10.2018 – ΦΕΚ Β΄5398/3.12.2018)

Περισσότερα