Νεα/Επικαιροτητα

Αναρτήθηκαν οι βεβαιώσεις ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019. (Ανακοίνωση 12.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.ΓΔ2/16764/106/30.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1805/12.5.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ.10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Διατάξεις που αφορούν στις οικιστικές πυκνώσεις. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ΄ του Ν.4685/2020 – ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Περισσότερα

Τύπος των Πράξεων Βεβαίωσης Οφειλής (Π.Β.Ο.), που εκδίδονται ηλεκτρονικά, αρμόδιο όργανο για την υπογραφή και διαδικασία επίδοσης και αμφισβήτησης αυτών. (Απόφαση Αριθμ.οικ.16301/933/24.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1802/12.5.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 5387/81/5.2.2019 ΚΥΑ “Πρόγραμμα δεύτερης επιχειρηματικής ευκαιρίας πέντε χιλιάδων (5.000) ανέργων, πρώην αυτοαπασχολουμένων, για την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας” (Β΄314). (Απόφαση Αριθμ.οικ.16795/307/29.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1791/11.5.2020)

Περισσότερα

Πίστωση ποσού συνολικού ύψους 55,5 εκατ. ευρώ σε 8.652 δικαιούχους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής. (Δελτίο Τύπου 12.5.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Νέες Υπουργικές Αποφάσεις σχετικά με την επέκταση της ισχύος των μέτρων στήριξης για τον μήνα Μάιο (παρατάσεις προθεσμιών). (Δελτίο Τύπου 11.5.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2067/11.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εξόφληση δαπανών για στοιχεία που εκδόθηκαν κατά το χρονικό διάστημα της τραπεζικής αργίας που ορίζεται από την Π.Ν.Π. «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ 65Α΄/28.6.2015) και κάθε παράταση αυτής. (Εγκύκλιος ΑΡΙΘ.ΠΡΩΤ.Ε.2066/8.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση και την εκκαθάριση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων φορολογικού έτους 2019. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2065/30.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ και του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, όπως ισχύουν (Παράταση προθεσμιών και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 – Δικαίωμα υπαγωγής). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ ́/οικ.16484/499/7.5.2020 και ΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1775/9.5.2020)

Περισσότερα

2η Τροποποίηση της Αριθμ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.44417/6.5.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1769/8.5.2020)

Περισσότερα

Διατάξεις που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στα ΠΕΑ και στην υποχρεωτικότητα nZEB. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ του Ν.4685/2020 – ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 15.5.2020 της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των επιστημόνων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 600€. (Ανακοίνωση 5.5.2020 του ΟΕΕ)

Περισσότερα

Αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020. (Ανακοίνωση 8.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Νόμος 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Περισσότερα

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1754/7.5.2020)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1101/30.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1753/7.5.2020)

Περισσότερα

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Μισθολογικής Περιόδου 03/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.82992/6.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα