Νεα/Επικαιροτητα

Σε πλήρη λειτουργία η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την επιδότηση των τόκων επιχειρηματικών δανείων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 22.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ 37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/21.09.2011 (Α΄209)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 4ης, 11ης και 12ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΥ/24593/2902/5.3.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1482/21.4.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 20.7.2020 της προθεσμίας υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών παραγράφου 16 άρθρου 8 Ν.1882/1990” Α΄ τριμήνου 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1092/16.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1474/17.4.2020)

Περισσότερα

Ειδικά ζητήματα ανάθεσης και διαχείρισης δημοσίων συμβάσεων, στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της υγειονομικής κρίσης του ιού COVID-19, καθώς και των μέτρων για την αποτροπή της διασποράς του. (Κατευθυντήρια Οδηγία 24 με Αρ.πρωτ.2133/15.4.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

ΑΑΔΕ: Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019 – Οδηγίες για τη συμπλήρωση της δήλωσης Ε3 φορολογικού έτους 2019 – Συχνές ερωτήσεις/απαντήσεις για Ε1, Ε2, Ε3

Περισσότερα

Σε λειτουργία η εφαρμογή στο myBusinessSupport για την Αποζημίωση Ειδικού Σκοπού (800 ευρώ)

Περισσότερα

Ερωτήσεις και απαντήσεις για την έκπτωση 25%. (Ανακοίνωση 16.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Αποζημίωση ειδικού σκοπού (800 ευρώ) για την ενίσχυση αυτοαπασχολούμενων, ελεύθερων επαγγελματιών και επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1457/16.4.2020)

Περισσότερα

Παρατείνεται η υποχρεωτική εφαρμογή των 70 νέων Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών. (Απόφαση Αριθμ.Δ22/οικ.1989/12.4.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ 1437/16.4.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.Α.1076/2.4.2020 ΚΥΑ “Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υλοποίηση του προσωρινού μέτρου ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 και διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος” (Β΄1135). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1091/13.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1466/16.4.2020)

Περισσότερα

Διαδικασία πληρωμών της υπ΄ αριθμ. πρωτοκόλλου 286/02.04.2020 πρόσκλησης 2/2020, ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ. (ΚΥΑ Αριθμ.350/14.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1418/15.4.2020)

Περισσότερα

Koινοποίηση των διατάξεων των άρθρων δεύτερου και εβδομηκοστού πέμπτου της από 13.4.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄84). (Εγκύκλιος Ε.2048/15.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.14638/Δ1.4991/9.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1424/15.4.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β΄/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)». (Απόφαση Αριθμ.14675/469/7.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1378/14.4.2020)

Περισσότερα

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους. (Εγκύκλιος-15 Αρ.Πρωτ.74095/Σ.20097/14.4.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες. (Απόφαση Αρ.πρωτ.351/14.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1384/14.4.2020)

Περισσότερα

Παρατείνεται έως και τις 10.5.2020 η αναστολή εκτέλεσης των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας. (Ανακοίνωση 14.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής για γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής – Γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας, Νέο εγχειρίδιο χρήσης (Απρίλιος 2020). (Ανακοίνωση 13.4.2020 του “e-Άδειες”)

Περισσότερα

Ξεκινάει η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ». (Δελτίο Τύπου 15.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα