Νεα/Επικαιροτητα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1037/5.3.2018 – ΑΔΑ: ΨΨΝ246ΜΠ3Ζ-6ΥΒ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της Γνωμοδότησης 229/2017 του Β’ Τμήματος του Ν.Σ.Κ. σχετικά με τη δυνατότητα συμψηφισμού ανταπαίτησης οφειλέτη σε βάρος του Δημοσίου με οφειλές του προς αυτό που έχουν υπαχθεί σε προσωρινή διαταγή κατ’ άρθρο 5 του ν.3869/2010 με περιεχόμενο την αναστολή των καταδιωκτικών μέτρων κατά του οφειλέτη και τη διατήρηση της πραγματικής και νομικής κατάστασης της περιουσίας του»

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ. 171563/131/21.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 756/2.3.2018) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας & Ανάπτυξης και του Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1035/28.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΗΤΙ46ΜΠ3Ζ-Μ5Ι) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Παροχή διευκρινίσεων για την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 54 του ν. 4174/2013 σε περίπτωση υποβολής τροποποιητικής δήλωσης παρακρατούμενου φόρου στα εισοδήματα από μερίσματα, τόκους και δικαιώματα»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. 319624/21.12.2017 – ΦΕΚ Δ΄ 33/8.2.2018) του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου με θέμα: «Mερική κύρωση του δασικού χάρτη π.ε. Αρκαδίας εκτός των προ-Καποδιστριακών Ο.Τ.Α. : Άστρους-Δολιανών-Ξηροπηγάδου-Παραλίου Άστρους και Τριπόλεως (Σύμβαση Δ4-06)»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (1.3.2018) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παρατείνεται η ημερομηνία έναρξης της ηλεκτρονικής ανάθεσης καθηκόντων Τ.Α.»

Περισσότερα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.: 1361/28.2.2018) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018 (Αρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: μέχρι τις 20.3.2018 και ώρα 14:00)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ.πρωτ.: 1250/28.2.2018 – ΑΔΑ: ΨΠΣΞΟΞΤΒ-70Α) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Έναρξη ισχύος των διατάξεων του Βιβλίου IV του ν. 4412/2016 για δημόσιες συμβάσεις έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, με εκτιμώμενη αξία σύμβασης (χωρίς Φ.Π.Α.) ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ και κατώτερη από τα όρια των άρθρων 5 και 235 του ν. 4412/2016, όπως ισχύουν»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ.Πρ.: Φ.40021/οικ.11259/571/28.2.2018 – ΑΔΑ: 7ΑΞΠ465Θ1Ω-7Β4) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»

Περισσότερα

Κοινό Δελτίο Tύπου (28.2.2018) Επιστημονικών Φορέων με θέμα: «Συνάντηση στον ΕΦΚΑ»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (28.2.2018) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Σε λειτουργία η ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ με τους κυρωμένους δασικούς χάρτες»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (27.2.2018) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «”Εξοικονόμηση κατ’ οίκον ΙΙ” – Οδηγός και Παραρτήματα»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ.: ΓΔΟΠ0000501ΕΞ2018/Χ.Π.464/27.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 687/28.2.2018) του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Ρυθμίσεις θεμάτων περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων»

Περισσότερα

Newsletter ΤΕΕ (27.2.2018): Δεκαήμερη παράταση για την έναρξη του “Εξοικονομώ κατ’ Οίκον”

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (27.2.2018) του Κεντρικού ΤΕΕ με θέμα: «Προσφυγή των μηχανικών στη Δικαιοσύνη για ακύρωση των αναδρομικών ασφαλιστικών εισφορών – Παράδειγμα των παρανοϊκών επιβαρύνσεων: για μηνιαίο εισόδημα 1.000 ευρώ, οι μηχανικοί θα πληρώσουν 1.135,50 ευρώ τον Μάρτιο!»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 287025/28.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΑΨΧ465ΧΠΙ-ΙΩΔ) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση ασφαλιστικής ικανότητας έτους 2018»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (26.2.2018) της Γενικής Γραμματείας Υποδομών του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: “Διαβούλευση του Προσχέδιου της Υ.Α. της παραγρ. 2 του άρθρου 196 του ν.4412/2016 «περί εξειδίκευσης των παραδοτέων στοιχείων ανά στάδιο και ανά κατηγορία μελέτης»”. (Η δημόσια διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 12.3.2018)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: Δ1(δ)/Γ.Π.οικ16518/27.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΞΛΨ465ΦΥΟ-ΔΟΜ) του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Παρακολούθηση ποιότητας νερού ανθρώπινης κατανάλωσης»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ: Δ1ε/Γ.Π.33942/17/21.2.2018 – ΑΔΑ: 9Θ2Ο465ΦΥΟ-Τ2Ω) του Υπουργείου Υγείας με θέμα: «Διαχείριση υγρών αποβλήτων υγειονομικών μονάδων»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ 1033/23.2.2018 – ΦΕΚ Β΄ 685/27.2.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: “Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ. 1022/2014 (179 Β΄) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών», όπως ισχύει”

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/10560/454/23.2.2018 – ΑΔΑ: ΨΣΜΩ4653Π8-Ζ9Π) της Γενικής Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας με θέμα: «Έγκριση Τοπικού Ρυμοτομικού Σχεδίου, στις εκτός σχεδίου περιοχές για τον καθορισμό κοινωφελών χώρων»

Περισσότερα