Νεα/Επικαιροτητα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών διαφορών Β΄εξαμήνου 2015 (Ν.3986/2011) ασφαλισμένων του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ. (Ανακοίνωση 11.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για το χειρισμό των αναρτηθέντων στην προσωποποιημένη πληροφόρηση ποσών συμψηφισμού κατά 25% με άλλες οφειλές σε περίπτωση ολοσχερούς εξόφληση οφειλών ΦΠΑ του άρθρου 3 της από 13.4.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄84). (Εγκύκλιος Ε.2083/10.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έκδοση αποδεικτικού ενημερότητας ή βεβαίωσης οφειλής από πρόσωπα στα οποία έχει χορηγηθεί παράταση καταβολής ή αναστολή είσπραξης, στο πλαίσιο των μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων από τον κορωνοϊό – COVID 19. (Εγκύκλιος Ε.2078/5.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Πιο ελκυστικός ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» – Κάλυψη του 60% των εργοδοτικών/ασφαλιστικών εισφορών για κάθε εργαζόμενο για το χρόνο που δεν θα εργάζεται. (Δελτίο Τύπου 10.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – Παρατάσεις προθεσμιών από τις αναθέτουσες αρχές. (Έγγραφο Α.Π.14178ΕΞ2020/3.6.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) όπως ισχύει – Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Μαρτίου για αυτοαπασχολούμενους. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.18269/584/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2195/5.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας καταβολής των βεβαιωμένων στις Δ.Ο.Υ./Ελεγκτικά Κέντρα οφειλών που λήγουν εντός του Μαΐου 2020, των προσώπων των διατάξεων του έβδομου εδαφίου του άρθρου 3 του Ν.4690/2020 (Α΄104) και των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 3 του άρθρου 14 του Ν.4690/2020 (Α΄104). (Απόφαση Αριθμ.Α.1126/2.6.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2166/4.6.2020)

Περισσότερα

Νέες Υπαγωγές Β΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”. (Ανακοίνωση 5.6.2020 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.οικ.55247/1294/23.10.2018 ΚΥΑ “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση έξι χιλιάδων (6.000) ανέργων ηλικίας έως 39 ετών, αποφοίτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε κλάδους έξυπνης εξειδίκευσης (Research and Innovation Strategies for Smart Specialization-RIS3) και παραγωγικής δραστηριότητας” (Β΄4800). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.20938/406/1.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2163/4.6.2020)

Περισσότερα

Νέες Υπαγωγές Α΄ Κύκλου του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”. (Ανακοίνωση 5.6.2020 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νομοθετική ρύθμιση για απασχόληση ιδιωτών Μηχανικών στην Αυτοδιοίκηση – Άρθρο 21 “Ρυθμίσεις για τη σύναψη και εκτέλεση προγραμματικών συμβάσεων που συνάπτουν ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού” του Ν.4690/2020 (ΦΕΚ Β΄104/30.5.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.998/1979 (Α΄289) σχετικά με την υποχρέωση αναδάσωσης σε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης σε προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία εκτάσεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4688/2020 (Α΄101). (Εγκύκλιος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/3.6.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Μεταφορά των βασικών εφαρμογών του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος στις υποδομές του Κυβερνητικού Νέφους. (Ανακοίνωση 3.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μηνός Απριλίου 2020. Προθεσμία μέχρι τις 10 Ιουνίου για έκπτωση 25%. (Δελτίο Τύπου 3.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΥΠΕΝ81/16.4.2019 ΚΥΑ “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον Ν.4512/2018 (Α΄5)” (Β΄ 1397). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2139/3.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός επιδόματος εορτών Πάσχα 2020 και χρόνος καταβολής αυτού. Προσδιορισμός του επιδόματος εορτών Πάσχα που καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και διαδικασία πληρωμής του. (ΚΥΑ Αριθμ.21036/1737/2.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2141/3.6.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες για τη συμπλήρωση του εντύπου 11.1 (Άδεια ειδικού σκοπού). (Ανακοίνωση 1.6.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Νέες γνώμες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί διατάξεων Π.Ν.Π. και λοιπών διατάξεων για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. (Ανακοίνωση 3.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044) ΚΥΑ, όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με την υπ’ αρ. Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 ΚΥΑ (Β΄1384) – Παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Φεβρουαρίου 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ’/οικ.18043/574/25.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2096/2.6.2020)

Περισσότερα

Αρχίζει την Τετάρτη 3 Ιουνίου η λειτουργία του Ταμείου Εγγυοδοσίας της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας. (Δελτίο Τύπου 2.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα