Νεα/Επικαιροτητα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/58132/623/18.6.2020 Ορθή επανάληψη ως προς τα σχετικά, του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση έως 29.7.2020 της προθεσμίας υποβολής των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. (Δελτίο Τύπου 18.6.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Μείωση ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων που απασχολούνται στο Δημόσιο Τομέα κατ΄ εφαρμογή του άρθρου 48 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-27 Αριθμ.Πρωτ.121403/16.6.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.11.2020 στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη δράση “Εργαλειοθήκη ανταγωνιστικότητας μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων”. (Δελτίο Τύπου 12.6.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.39162ΕΞ2020/15.4.2020 ΚΥΑ “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄1457) – Παράταση υποβολής αιτήσεων έως 19.6.2020. (ΚΥΑ Αριθμ. ΑΠ ΓΔΟΥ 132/15.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2371/16.6.2020)

Περισσότερα

Διαθέσιμη η εφαρμογή “Τα Έσοδά μου” για την υποβολή στοιχείων εσόδων (Επιστρεπτέα Προκαταβολή και ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ) – Διαθέσιμη η εφαρμογή εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιστρεπτέα προκαταβολή. (Ανακοίνωση 15.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του άρθρου 1 της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 131/14.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2276) “Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” και του άρθρου 7 της ΚΥΑ 23103/478/14.6.2020 (ΦΕΚ Β΄2274) “Διαδικασία ένταξης στον Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. (Εγκύκλιος Ε.2086/15.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 ΥΑ (Β΄1775). (Απόφαση Δ.15/Δ΄/οικ.18271/585/2020/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2332/15.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.21056/658/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2264/12.6.2020)

Περισσότερα

Έτοιμη η πλατφόρμα myDATA για την ηλεκτρονική τιμολόγηση. (Δελτίο Τύπου 12.6.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.22804/Δ1.7772/12.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2273/14.6.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ΄αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.22043/Δ1.7451/11.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2278/14.6.2020)

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το προσωρινό μέτρο ενίσχυσης με τη μορφή Επιστρεπτέας Προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ131/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2276/14.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός του πλαισίου εφαρμογής του Μηχανισμού ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ». (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23103/478/13.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2274/14.6.2020)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις που έχει ανασταλεί η λειτουργία ή πλήττονται σημαντικά (βάσει ΚΑΔ) από τα έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. (Εγκύκλιος-26 Αρ.Πρωτ.118267/12.6.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών. (Εγκύκλιος-25 Αρ.Πρωτ.118328/12.6.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ)

Περισσότερα

Έως 30.9.2020 οι αιτήσεις υπαγωγής στη ρύθμιση του Ν.4611/2019 (120 δόσεις) για τα Ταμεία. (Εγκύκλιος-24 Αρ.Πρωτ.117675/Σ190/12.6.2020 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Έγκριση της υπ’ αρ.19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23083Φ.700.19/20.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2233/11.6.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός διαδικασίας, τρόπου και χρόνου επιλογής για την καταβολή μειωμένων ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαΐου 2020 από αυτοτελώς απασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες. (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.21058/659/3.6.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2225/11.6.2020)

Περισσότερα

Πρόγραμμα “Ταμείο Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων COVID-19” της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας

Περισσότερα