Νεα/Επικαιροτητα

Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών, της διαδικασίας προσδιορισμού των δικαιούχων του ευεργετήματος, των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων και κάθε άλλης αναγκαίας λεπτομέρειας τεχνικού ή διαδικαστικού χαρακτήρα για την εφαρμογή των περιπτώσεων α και β της παρ. 2 και της παρ. 4 του άρθρου 47 του Ν.4701/2020 “Πλαίσιο χορήγησης μικροχρηματοδοτήσεων, ρυθμίσεις χρηματοπιστωτικού τομέα και άλλες διατάξεις” (Α΄128). (ΚΥΑ Αριθμ.Α.1191/18.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3506/25.8.2020)

Περισσότερα

Ανακοίνωση-Πρόσκληση της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας για παράταση έως 18.9.2020 στην προσκόμιση στοιχείων που αφορούν τις ατομικές διοικητικές πράξεις της περίπτωσης ζ΄ της παραγράφου 6 και της παραγράφου 7 του άρθρου 3 του Ν.998/1979 στα πλαίσια της αναμόρφωσης των δασικών χαρτών

Περισσότερα

Παράταση έως 4.9.2020 στη διαβούλευση για το Χωροταξικό–Πολεοδομικό σχέδιο νόμου. (Δελτίο Τύπου 24.8.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τα αδήλωτα τετραγωνικά. (Δελτίο Τύπου 24.8.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Χορήγηση υποτροφίας για μεταπτυχιακές σπουδές στο εξωτερικό από το κοινωφελές ίδρυμα “Κληροδότημα Λέλας θυγ. Σωτηρίου Μανωλέα” στην Καλαμάτα

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας εφαρμογής υποβολής Ε9. (Δελτίο Τύπου 20.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εφαρμογή διατάξεων του άρθρου 27 του Ν.4670/20 (ΦΕΚ Α΄43) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με το άρθρο 78 του Ν.4690/20 (ΦΕΚ Α΄104) για την απασχόληση των συνταξιούχων. (Εγκύκλιος-35 Αριθμ.Πρωτ.187100/17.8.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) απόφασης του Γενικού Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1188/7.8.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3409/14.8.2020)

Περισσότερα

Παράταση 25 ημερών για τους δασικούς χάρτες. (YA Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/78681/2221/12.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3462/20.8.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πρόσληψη Τεχνικού Ασφαλείας στην Π.Ε. Μεσσηνίας

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας κάλυψης των ασφαλιστικών εισφορών για τις επιχειρήσεις-εργοδότες που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών, βάσει ΚΑΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 123 του Ν.4714/2020 (Α΄148). (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.32085/1771/7.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.22964/1285/6.8.2020 – ΦΕΚ Β΄3371/12.8.2020)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων τεσσαρακοστού έκτου και τεσσαρακοστού ενάτου του Ν.4712/2020 (Α΄146) – Αύξηση του ποσοστού φορολογικής έκπτωσης και νέα διαδικασία υποβολής και εξέτασης αιτημάτων των επιχειρήσεων για τον έλεγχο και την πιστοποίηση, των δαπανών για έρευνα και ανάπτυξη. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2136/11.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 18 του N.4714/2020 (Α΄148) για τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή τους. (Εγκύκλιος Ε.2132/11.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 1065606/7222/ΔΕ-Β΄/31.7.2000 (Β΄951) ΥΑ, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, περί καθορισμού διαφορετικού τρόπου υποβολής της “Κατάστασης Συμφωνητικών της παρ. 16 του άρθρου 8 του Ν.1882/1990” για συμφωνητικά που καταρτίζονται εντός του έτους 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1185/7.8.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3342/10.8.2020)

Περισσότερα

Απλουστεύσεις αδειοδοτήσεων (ίδρυσης και λειτουργίας μονάδων υδατοκαλλιέργειας – κτηνιατρικών δραστηριοτήτων – επιχειρήσεων εκτροφής, αναπαραγωγής και εμπορίας ζώων συντροφιάς – κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων) και ρυθμίσεις για σταβλικές εγκαταστάσεις. (Άρθρα 1,2,3,4 και 16 του Ν.4711/2020 – ΦΕΚ Α΄145/29.7.2020)

Περισσότερα

Μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019. (Απόφαση Αριθμ.Α.1186/7.8.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄3327/7.8.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΔΙΠΑ/οικ.37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του Ν.4014/2011 (Α΄209)”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 10ης Ομάδας “Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας”. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/74463/4562/29.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3291/6.8.2020)

Περισσότερα

Άσκηση ενδικοφανούς και δικαστικής προσφυγής ατομικώς από τα αλληλεγγύως ευθυνόμενα πρόσωπα του άρθρου 50 Ν.4174/2013 (Κ.Φ.Δ.). (Εγκύκλιος Ε.2128/4.8.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση των προθεσμιών που προβλέπονται με τις διατάξεις των παρ. 51 και 53α του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ.). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1182/31.7.2020 – ΦΕΚ Β΄3164/31.7.2020)

Περισσότερα