Νεα/Επικαιροτητα

Παροχή οδηγιών για την πιστή εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας κατά τη διαδικασία σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών, Υπηρεσιών και Έργων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Οικ.902/20.7.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την καταγραφή ακινήτων με την ένδειξη «αγνώστου ιδιοκτήτη» μετά την οριστικοποίηση του Εθνικού Κτηματολογίου. (ΠΟΛ.1137/18.7.2018 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Προκήρυξη του Δήμου Ξυλοκάστρου-Ευρωστίνης Νομού Κορινθίας ανοιχτού πανελλήνιου αρχιτεκτονικού διαγωνισμού ιδεών, ενός σταδίου, με τίτλο “Ανάπλαση-πεζοδρόμηση οδού Π. Τσαλδάρη από Βαγενά έως Κυανή Ακτή”. (Αριθ.πρωτ.7213/19.7.2018)

Περισσότερα

Οι νέες οδηγίες και οι προθεσμίες σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ηλεκτρονικής υποβολής στο ΕΡΓΑΝΗ των νέων εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ μετά τον επανακαθορισμό τους με την υπ’ αριθ. οικ. 32143/Δ1.11288/2018 ΥΑ. (Εγκύκλιος αριθ.πρωτ.40090/Δ1.14024/19.7.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για τις αλλαγές στη δυνατότητα ρύθμισης οφειλών στα ταμεία μετά τις τροποποιήσεις (με το Ν.4549/2018) διατάξεων του εξωδικαστικού μηχανισμού. (Εγκύκλιος-30 Αρ.Πρωτ.Γ36/02/302/18.7.2018 του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Νόμος 4554/18.7.2018 “Ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις – Αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας – Ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων – Επιτροπεία ασυνόδευτων ανηλίκων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄130/18.7.2018)

Περισσότερα

Ενέργειες, με προθεσμίες ανάλογα με το χαρακτηρισμό της έκτασης, στις οποίες θα πρέπει να προβούν οι παραγωγοί σε σχέση με τους Δασικούς χάρτες. [Ανακοίνωση 18.7.2018 του Οργανισμού Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (ΟΠΕΚΕΠΕ)]

Περισσότερα

Διευκρινήσεις και οδηγίες για τις πρόσφατες αλλαγές που επήλθαν στη ρύθμιση των 120 δόσεων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1133/17.7.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τεχνικές προδιαγραφές εκπόνησης μελετών Περιφερειακών Χωροταξικών Πλαισίων (Π.Χ.Π.) του ν.4447/2016 (Α΄241). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΧΩΡΣ/39459/683/25.6.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2818/16.7.2018)

Περισσότερα

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν.4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν.4412/2016 (Α΄147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.4/2018/12.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΦΕΚ Β΄2837/16.7.2018)

Περισσότερα

Βοηθητικός πίνακας αποτύπωσης των υποχρεώσεων δημοσιεύσεων στον Εθνικό Τύπο κατά το ν.4412/2016 (2η έκδοση 13.7.2018). (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Διευκρινιστική επιστολή προς επαγγελματίες και Φορείς. (Ανακοίνωση 16.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Ξεκινά η ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών και διαγραμμάτων – οι ειδικές ιστοσελίδες του ΤΕΕ και της Ελληνικό Κτηματολόγιο. (Δελτίο Τύπου 13.7.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή τοπογραφικών διαγραμμάτων του ν.4409/16 – Οδηγίες σχετικά με την υποχρέωση εφαρμογής της διαδικασίας (Υ.Α 2216Β΄/14-6-2018). (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Οδηγίες για την ψηφιακή υπογραφή των διαγραμμάτων του ν.4409/16 που υποβάλλονται στον ψηφιακό Υποδοχέα του Ελληνικού Κτηματολογίου. (Ανακοίνωση 12.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Επαναλειτουργία (από 12.7.2018) Αρχείων Αεροφωτογραφιών και Χαρτών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ». (Ανακοίνωση 11.7.2018 του Ελληνικού Κτηματολογίου)

Περισσότερα

Έναρξη της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας Μιας Στάσης (e-ΥΜΣ) για τη σύσταση επιχείρησης. (Δελτίο Τύπου 12.7.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Σημαντικό: Παροχή ασφαλιστικής ικανότητας Μηχανικών (ιατροφαρμακευτική περίθαλψη). (Ενημέρωση Μελών 10.7.2018 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Υπηρεσία αναζήτησης βασικών στοιχείων μητρώου επιχειρήσεων. (Δελτίο Τύπου 9.7.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Επικαιροποίηση της ύλης του εγχειριδίου ερωτήσεων-απαντήσεων σε φορολογικά θέματα. (Έκδοση της ΑΑΔΕ – Ιούλιος 2018)

Περισσότερα