Νεα/Επικαιροτητα

Εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου ΙΑ.2 του άρθρου Πρώτου του Ν.4254/2014 (ΦΕΚ Α΄85). (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.B/7/οικ.26994/1466/13.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις (ενημέρωση 12.7.2020) της ΑΑΔΕ με θέμα: “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ”

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση των πολιτών από τον e-ΕΦΚΑ – μέτρα προστασίας και ρυθμίσεις στα πλαίσια της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. (Ανακοίνωση 10.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” (Β΄3520), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει – Έως 20.7.2020 η υποβολή από τους εργοδότες στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ του εντύπου “Υπεύθυνη Δήλωση Επιχειρήσεων – Εργοδοτών για το επίδομα εορτών Πάσχα έτους 2020 για το οποίο βαρύνεται ο κρατικός προϋπολογισμός”. (Απόφαση Αριθμ.27759/Δ1.9161/8.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2780/9.7.2020)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις αναφορικά με την υποβολή των Δηλώσεων Αναστολών Συμβάσεων Εργασίας για το μήνα Ιούνιο. (Ανακοίνωση 10.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1.1.2020 – Επιλογή ασφαλιστικής κατηγορίας έως 24.7.2020. (Ενημέρωση 9.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τεχνικές οδηγίες προσαρμογής υφιστάμενων κτιρίων και υποδομών για την προσβασιμότητα αυτών σε άτομα με αναπηρία και εμποδιζόμενα άτομα σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία. (Απόφαση Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΕΣΕ∆Π/65826/699/7.7.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2998/20.7.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός των διοικητικών πράξεων, των λοιπών πρόσφορων στοιχείων, των τεχνικών προδιαγραφών και της διαδικασίας για την αυτεπάγγελτη αναμόρφωση και κατάρτιση των δασικών χαρτών κατά το άρθρο 48 του Ν.4685/2020 (Α΄92). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/64663/2956/3.7.2020 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄2773/8.7.2020)

Περισσότερα

Δυνατότητα υποβολής κατ’ εξαίρεση αίτησης ένταξης στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή ΙΙ για επιχειρήσεις που δήλωσαν τα στοιχεία εσόδων τους, αλλά δεν υπέβαλαν δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. (Ανακοίνωση 8.7.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Μείωση από 1.6.2020 των ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη – εργαζόμενου για τους απασχολούμενους με πλήρη απασχόληση σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 48 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-31 Αριθμ.Πρωτ.147740/8.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες εισφορές Επικουρικής ασφάλισης και Εφάπαξ παροχών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Αυτοαπασχολούμενων και έμμισθων δικηγόρων, μηχανικών και υγειονομικών. (Εγκύκλιος-30 Αριθμ.Πρωτ.146600/Σ.233/7.7.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Η Ελληνική Ένωση Τραπεζών γνωστοποιεί την απόφαση των Ελληνικών Τραπεζών μελών της να παρατείνουν έως 31.12.2020, λόγω των δυσμενών συνεπειών της πανδημίας COVID-19, τα υφιστάμενα μέτρα στήριξης της ελληνικής οικονομίας. (Ανακοίνωση 7.7.2020 της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών)

Περισσότερα

Διαδικασία υποβολής δηλώσεων φορολογίας κεφαλαίου, κοινοποίησης των πράξεων προσδιορισμού του φόρου και λήψης πιστοποιητικών των φορολογιών κεφαλαίου. – Εφαρμογή της απόφασης Α.1137/2020 (ΦΕΚ 2423 Β΄). (Εγκύκλιος Ε.2107/7.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 35 και 46 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α΄128) για θέματα φορολογίας κεφαλαίου. (Εγκύκλιος Ε.2106/7.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ΄αρ.171563/131/21.2.2018 ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014- 2020” (Β΄756), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/62281/399/30.6.2020 – ΦΕΚ Β΄2760/7.7.2020)

Περισσότερα

Πρόληψη της θερμικής καταπόνησης των εργαζομένων υπό συνθήκες καύσωνα. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.217464/6.7.2020 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Πληρωμή αναστολών των συμβάσεων εργασίας – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων αναστολών συμβάσεων εργασίας εργαζόμενων – Προθεσμίες υποβολής δηλώσεων για το μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ. (Ανακοίνωση 3.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020 – Υποβολή αιτήσεων έως 15.7.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ148/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2729/3.7.2020)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 49 του Ν.4701/2020 (Α΄128) αναφορικά με την παράταση προθεσμίας υποβολής της αίτησης του κατασκευαστή οικοδομών για την υπαγωγή στο καθεστώς αναστολής του φόρου. (Εγκύκλιος Ε.2103/3.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (Β΄179) “Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών”, όπως ισχύει. (Απόφαση Aριθμ.1159/30.6.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2725/3.7.2020)

Περισσότερα