Νεα/Επικαιροτητα

Σχετικά με την εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 17 του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” (Διευκρινήσεις αναφορικά με το εμβαδόν της επιτρεπόμενης κάλυψης για τις πέργκολες και τα στέγαστρα). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/30443/1372/5.8.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις αναφορικά με τη δυνατότητα παράλληλης εφαρμογής ευεργετικών διατάξεων του Ν.4067/2012 “Ν.Ο.Κ.” με αποτέλεσμα την επιπρόσθετη προσαύξηση του ύψους του κτιρίου. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/71750/2909/29.11.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόσκληση (Αρ.Πρ.Δ21/οικ.16/Φ.09/13.1.2020) της Διεύθυνσης Κτηριακών Υποδομών (Δ21) για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορία έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016

Περισσότερα

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας (ΕΓΣΣΕ) 2020 – Χρονική επέκταση ισχύος της ΕΓΣΣΕ 2018

Περισσότερα

Ρύθμιση ειδικών θεμάτων του “Κώδικα Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων Ακινήτων” (Ν.2882/2001). (Απόφαση Αριθμ.149877ΕΞ2019/31.12.2019 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄4938/31.12.2019)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση αφορολόγητου αποθεματικού από υπεραξία από πώληση και επαναμίσθωση ακινήτου (sale and lease back), για συμβάσεις που έχουν συναφθεί πριν τις 1.1.2014 και το οποίο δεν έχει υπαχθεί στην αυτοτελή φορολόγηση της παρ. 12 του άρθρου 72 του Ν.4172/2013. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ε.2002/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Η διοικητική κωδικοποίηση του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170) ενημερωμένη έως και το Ν.4646/2019 (Α΄212/12.12.2019) και οι κατ’ άρθρον συναφείς κανονιστικές αποφάσεις και ερμηνευτικές εγκύκλιοι ή οδηγίες που εκδόθηκαν έως 31.12.2019 και παρατίθενται ως παράρτημα αυτής. (Εγκύκλιος Ε.2001/31.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έλεγχοι για την πιστοποίηση της ολοκλήρωσης και της έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας των επενδυτικών σχεδίων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις των Νόμων 4399/2016, 3908/2011, 3299/2004 και 2601/1998, από ορκωτούς ελεγκτές – λογιστές ή ελεγκτικές εταιρείες. (ΚΥΑ Αριθμ.134020/23.12.2019 και ΥΑ Αριθμ.133829/23.12.2019)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Ετήσιου Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές για την ανάθεση μελετών και παροχής τεχνικών υπηρεσιών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών. (Προθεσμία έως 31.1.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύνταξη Καταλόγου Εκπροσώπων του ΤΕΕ Πελοποννήσου σε επιτροπές διαγωνισμών έργων. (Προθεσμία έως 31.1.2020)

Περισσότερα

Αντικατάσταση έκδοσης Τεχνικής Εισήγησης για δικόγραφα αγωγών, αιτήσεων ή προσφυγών του Ν.2664/1998 από το Ελληνικό Κτηματολόγιο, με τη “Δήλωση” του συντάκτη Μηχανικού στο Τοπογραφικό Διάγραμμα Γεωμετρικών Μεταβολών (ΤΔΓΜ). (Ανακοίνωση 16.1.2020 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Εφαρμογή για το έτος 2020 της ΥΑ 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (ΦΕΚ B΄3001), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.61591/2677/31.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα “Βιώσιμη Διαχείριση Περιβαλλοντικών Αλλαγών και Κυκλική Οικονομία” Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 17.2.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 14.2.2020 της προθεσμίας για την υποβολή αιτήσεων υπαγωγής στα καθεστώτα του αναπτυξιακού Νόμου 4399/16. (Ανακοίνωση 10.1.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Οδηγίες για την εφαρμογή των παρ. 5 α και β του άρθρου 6 του Ν.4067/2012 (Ν.Ο.Κ.) καθώς και του άρθρου 7 του Ν.4495/2017 (αρμοδιότητες Σ.Α. & ΚΕ.Σ.Α.). (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/61937/2510/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Πρόσκληση (Αρ.Πρωτ.175/7.1.2020) του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου για την κατάρτιση καταλόγου ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2020 (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών: μέχρι τις 28.1.2020 και ώρα 14:00)

Περισσότερα

Ρύθμιση διαδικασίας είσπραξης και απόδοσης του Ενιαίου Ειδικού Προστίμου και του Παραβόλου για τις περιπτώσεις υπαγωγών των Ν. 4495/2017, 4178/2013, 4014/2011 και 3843/2010 (Αυθαίρετα). (Κοινή Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/124311/5551/30.12.2019 του Υφ. Οικονομικών και του Υπ. Περιβάλλοντος & Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4899/31.12.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 39278/1823/2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (Β΄ 3001) – Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων στη Γενική Γραμματέα Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων. (Απόφαση Αριθμ.οικ.59730/2576/19.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4762/24.12.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως την 30.4.2020 της προθεσμίας για υποβολή αίτησης υπαγωγής στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του Ν.4469/2017. (Εγκύκλιος Ε.2206/30.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση Απόφασης περί Αποδεικτικού Ενημερότητας στις μεταβιβάσεις ακινήτων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1464/12.12.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄4820/24.12.2019)

Περισσότερα