Νεα/Επικαιροτητα

Δελτίο Τύπου (5.2.2018) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα: «Οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του εξωδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών»

Περισσότερα

Κεντρικό ΤΕΕ (5.2.2018): Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη δημιουργία μητρώου εμπειρογνωμόνων. (Προθεσμία έως 11.2.2018)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθ. Πρωτ.: Σ93/1/169196/2.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΤΓ9465ΧΠΙ-Δ61) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Αντιμετώπιση αιτήσεων περί ανάκλησης νόμιμων επωφελών ατομικών διοικητικών πράξεων». (Αφορά τη δυνατότητα επανεξέτασης υπόθεσης συνταξιοδότησης σε περίπτωση ευνοϊκότερης μεταβολής της νομοθεσίας για τον ασφαλισμένο)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1020/1.2.2018 – ΑΔΑ: 6ΑΑΕ46ΜΠ3Ζ-ΩΑ5) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ.266/2017 γνωμοδότησης του ΝΣΚ»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1019/2.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΛ3346ΜΠ3Ζ-ΔΙΝ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της παραγράφου 2 του άρθρου 398 του ν.4512/2018 (Α΄5), με τις οποίες προστέθηκε παράγραφος 50 στο άρθρο 72 του ν. 4174/2013 (Α΄170)». (Αφορά μείωση προστίμων και πρόσθετων φόρων ορισμένων υποθέσεων φορολογουμένων)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1017/1.2.2018 – ΑΔΑ: ΩΤ1Κ46ΜΠ3Ζ-75Τ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 404 και 405 (τροποποιήσεις διατάξεων του ν.δ. 356/74 – ΚΕΔΕ) καθώς και των άρθρων 176, 177, 207 και 208 (τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και του Πτωχευτικού Κώδικα) του ν. 4512/18 (ΦΕΚ Α΄5/17-1-18) και συναφή θέματα»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. πρωτ.: ΔΕΑΦ 1017521 ΕΞ 2018/1.2.2018 – ΑΔΑ: 91ΕΜ46ΜΠ3Ζ-Δ1Ω) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 13 του ν.4172/2013»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (30.1.2018) του ΤΜΕΔΕ με θέμα: «Οι εγγυητικές του ΤΜΕΔΕ γίνονται δεκτές στα προγράμματα ΕΠΑνΕΚ 2014-2020»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 1 (Αρ.πρωτ. ΔΝΣβ/14394/Φ.ΕΓΚΥΚΛ./15.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ7ΣΕ465ΧΘΞ-ΘΜΖ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Αποστολή της υπ’αριθμ.251/2017 αποφάσεως του Συμβουλίου της Επικρατείας»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: 588/29.1.2018 – ΑΔΑ: ΩΩΥΓΟΞΤΒ-Θ73) της ΕΑΑΔΗΣΥ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 19 (2η Έκδοση, Απόφαση 1/2018 ΕΑΑΔΗΣΥ) με θέμα: “Συμβάσεις κάτω των ορίων των άρθρων 5 (ΒΙΒΛΙΟ Ι) και 235 (ΒΙΒΛΙΟ ΙΙ) του Ν. 4412/2016 (Α 147) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ»”

Περισσότερα

Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση Ν. 4512/2018 και Υ.Α. για το ΜΗ.Μ.Ε.Δ.»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1014/29.1.2018 – ΑΔΑ: Ψ38Χ46ΜΠ3Ζ-ΨΦΙ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 47 του ν.4172/2013, όπως ισχύουν μετά την τροποποίησή τους με την παρ. 2 του άρθρου 99 του ν.4446/2016»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ10042/οικ.5472/128/29.1.2018 – ΑΔΑ: Ω4ΣΞ465Θ1Ω-915) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση της διάταξης της παραγράφου 13 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016». (Αφορά οδηγίες σχετικά με τη δυνατότητα των ασφαλισμένων που έχουν συμπληρώσει 40 έτη ασφάλισης να καταβάλουν μειωμένη εισφορά κλάδου σύνταξης κατά 50%)

Περισσότερα

Τεχνικές Οδηγίες Επαγγελματικών Θεμάτων – Επιτροπής Σκυροδέματος του Συλλόγου Πολιτικών Μηχανικών Ελλάδος (ΣΠΜΕ)

Περισσότερα

Εγκύκλιος 2 (Αρ. Πρωτ. ΔΝΣ/oικ.6703/ΦΝ 466/26.1.2018 – ΑΔΑ: 6ΡΘΠ465ΧΘΞ-22Μ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Δημοσίευση απόφασης του Μητρώου μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.) της παρ. 8.(η) του άρθρου 221 του ν.4412/2016»

Περισσότερα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ. 170472/18.1.2018 – ΦΕΚ Β΄ 181/26.1.2018) των Υπουργών Οικονομικών – Περιβάλλοντος & Ενέργειας με θέμα: “Τροποποίηση της ΔΕΠΕΑ/οικ. 178581/30.06.2017 κοινής υπουργικής απόφασης «Έγκριση Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων»”

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. οικ. 3589/Δ9/1/1028/22.1.2018 – ΦΕΚ Β΄ 185/26.1.2018 ) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παράταση της προθεσμίας της περίπτωσης η) του άρθρου 4 της υπ’ αριθ. πρωτ. 29502/85/01-9-2014 (ΦΕΚ Β΄ 2390/08-9-2014) απόφασης…». (Αφορά παράταση έως και 28.2.2018 της προθεσμίας ηλεκτρονικής υποβολής του εντύπου Ε11 για το έτος 2018)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (25.1.2018) του Ταμείου Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (ΤΜΕΔΕ) με θέμα: «Παράταση για την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών μηχανικών Β εξαμήνου 2016 και αναδρομικών Β2011 και Α2012 από τον ΕΦΚΑ». (Νέα προθεσμία έως τις 28.2.2018)

Περισσότερα

Παράταση έως τις 31.7.2018 της θητείας των συλλογικών οργάνων και επιτροπών, με τα άρθρα 29 και 31 του Νόμου 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 9/23.1.2018)

Περισσότερα

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ): Σημαντική Ανακοίνωση – Αυτόματη Δέσμευση Παραβόλου

Περισσότερα