Νεα/Επικαιροτητα

Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.65/2018/8.4.2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΦΕΚ Β΄1622/10.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1164/23.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1618/10.5.2019)

Περισσότερα

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης “Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας”. (Απόφαση Aριθμ.12609Φ.700.18/12.4.2019 της Υπ. Προστασίας του Πολίτη – ΦΕΚ Β΄1514/7.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ 50067/28/27.10.2017 “Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ”. (Απόφαση Αριθμ.17314/Δ9.914/16.4.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 Αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1185/6.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1591/9.5.2019)

Περισσότερα

Ενημέρωση για τη δημοσίευση των Νόμων 4608/19 (Α΄66) και 4609/19 (Α΄67) – Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ν.4412/16. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2508/8.5.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του “Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων” (ΠΔ 41/2018 – ΦΕΚ Α΄80/7.5.2018). (Εγκύκλιος-1 Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824/10.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Σύνδεση φορολογικού μητρώου με Υπουργείο Εσωτερικών και Ελληνική Αστυνομία. (Δελτίο Τύπου 7.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση της έκπτωσης του προστίμου τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4495/2017 και της υποβολής δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017. (Άρθρο 227 “Τροποποίηση διατάξεων του ν.4495/2017 (Α΄167)” του Ν.4610/2019 – ΦΕΚ Α΄70/7.5.2019)

Περισσότερα

Καταργείται η προσαύξηση του ειδικού προστίμου υπαγωγής αυθαιρέτων. (Δελτίο Τύπου 9.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/15.4.2019 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” με το Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.4.2019)

Περισσότερα

Διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων με σταθερή τιμή ή κόστος σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του Ν.4412/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.46613/25.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Υποδομών του ΥπΥΜΕ. (Απόφαση Αριθμ.ΔΚΕΔΕ/οικ.6560/9.4.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1435/24.4.2019)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου. (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παρατάσεις προθεσμιών. (Ανακοίνωση 24.4.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Ε.2065/23.4.2019 της ΑΑΔΕ) – Προϋποθέσεις επιβολής τέλους επιτηδεύματος (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. (Απόφαση Αριθμ.Α.1148/16.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1396/22.4.2019)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Ζ΄ (άρθρα 68 έως 84) του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/1.4.2019) σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας καθώς και των άρθρων 55, 66, 85, 96, 99, 103 και 106 του ίδιου Νόμου. (Εγκύκλιος Ε.2062/22.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση της Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Αρκαδίας αναφορικά με τη μεταφορά γραφείων – υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Περισσότερα