Νεα/Επικαιροτητα

Στις 18.12.2019 τίθεται σε παραγωγική λειτουργία το νέο έντυπο Ε12 για υποβολή αναγγελιών απασχόλησης σε οικοδομοτεχνικά έργα. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.59545/261/18.12.2019 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2019 Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Τρίτη 31.12.2019). (Ανακοίνωση 17.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Οδηγίες αναφορικά με τη μείωση προκαταβολής φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ο.ΔΕΑΦ1173826ΕΞ2019/13.12.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις επί των διατάξεων των άρθρων 88 & 124 του N.4495/2017 (Αυθαίρετα) με το άρθρο 69 του Ν.4647/2019

Περισσότερα

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 1/2020 έως 12/2020, Δ.Χ./2020, Δ.Π./2020. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./777/1510530/17.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση στη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία και οφειλών με προστασία α΄ κατοικίας. (Άρθρα 39,59 του Ν.4647/2019)

Περισσότερα

Νόμος 4647/2019 “Κατεπείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας των Υπουργείων Υγείας, Εσωτερικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄204/16.12.2019)

Περισσότερα

Φορολογικές ρυθμίσεις για τα ακίνητα. (Άρθρα 16,36,39 του Ν.4646/2019)

Περισσότερα

Ανακοινώσεις του Α΄ Κύκλου του Προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» χρήσιμες και για το Β΄ Κύκλο. (Ανακοίνωση 13.12.2019 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΕ (ΤΟΤΕΕ) στον κατάλογο opac της Βιβλιοθήκης του ΤΕΕ

Περισσότερα

Νόμος 4646/2019 “Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο”. (ΦΕΚ Α΄201/12.12.2019)

Περισσότερα

Έκδοση των Κανονισμών (ΕΕ) που τροποποιούν από 1.1.2020 τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ. (Ανάρτηση στην ιστοσελίδα και ενημερωτικό έγγραφο Αρ.πρωτ.6554/11.12.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Πρόεδρος του ΤΕΕ για τα επόμενα 4 χρόνια ο Γιώργος Στασινός – εκλέχθηκε διαπαραταξιακά νέα Διοικούσα Επιτροπή και Προεδρείο Αντιπροσωπείας του ΤΕΕ. (Δελτίο Τύπου 15.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών Α΄ εξαμήνου 2015 (Ν.3986/2011). (Ανακοίνωση 13.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εκλογή νέων Οργάνων Διοίκησης του ΤΕΕ Πελοποννήσου. (Δελτίο Τύπου 11.12.2019)

Περισσότερα

Ποσό επικουρικής σύνταξης θανάτου, μετά τη λήξη της τριετίας και εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 19 παρ. 2 του Ν.4611/19. (Γενικό Έγγραφο Τ01/652/189/2.12.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις του Ν.4495/2017 “Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις” – Προθεσμίες υποβολής δικαιολογητικών. (Άρθρο 51 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα

Τροποποιήσεις στη νομοθεσία για τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής και για τα Συμβούλια Πολεοδομικών Θεμάτων & Αμφισβητήσεων. (Άρθρα 57,58,59,60 του Ν.4643/2019 – ΦΕΚ Α΄193/3.12.2019)

Περισσότερα

Εργασίες συντήρησης της πληροφοριακής υποδομής του ΤEE, την Παρασκευή 6 Δεκεμβρίου 2019 από τις 14:00 έως τις 22:00. (Ανακοίνωση 3.12.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Αναβάθμιση της φόρμας Προκαθορισμένων Αναζητήσεων των αιτήσεων που αφορά τις Υπηρεσίες Δόμησης στο σύστημα ηλεκτρονικής έκδοσης αδειών “e-Άδειες”. (Ανακοίνωση 25.11.2019 στο σχετικό ιστότοπο του ΤΕΕ)

Περισσότερα