Νεα/Επικαιροτητα

Νομοθετική ρύθμιση για εργολάβους και ενδιαφερόμενους αγοραστές ακινήτων. (Άρθρο 37 του Ν.4569/2018 – ΦΕΚ Α΄179/11.10.2018)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την λειτουργία του Ηλεκτρονικού Περιβαλλοντικού Μητρώου (ΗΠΜ). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/68535/2397/10.10.2018 του Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας)

Περισσότερα

Ξεκίνησε η λειτουργία του ηλεκτρονικού Αρχείου Ενεργειακών Ελέγχων. (Ανακοίνωση 10.10.2018 του ΥΠΕΝ / Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών & Αρχείο Ενεργειακών Επιθεωρήσεων)

Περισσότερα

Μόνιμες προσλήψεις Μηχανικών σε ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού. (Προκήρυξη αριθμ.10Κ/2018 του ΑΣΕΠ – ΦΕΚ ΑΣΕΠ/29/10.10.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Εγκύκλιος-45 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/843/1188500/9.10.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κανονισμός Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών Πιστούχων ΤΜΕΔΕ (Ανακοίνωση 8.10.2018 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Χαρακτηρισμός του Κυπαρισσιακού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής του ως «Περιοχή Προστασίας της Φύσης», καθορισμός ζωνών προστασίας, καθορισμός χρήσεων, όρων και περιορισμών δόμησης. (Προεδρικό Διάταγμα 17.9.2018 – ΦΕΚ Δ΄391/3.10.2018)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος σε ιδιώτες Διπλ. Πολιτικούς Μηχανικούς ή Αγρονόμους Τοπογράφους Μηχανικούς, εγγεγραμμένους στο Μητρώο Μελετητών, για τη χορήγηση Πιστοποίησης Ελεγκτή Οδικής Ασφάλειας. (Αρ.πρωτ.Γ14/γ/οικ.1817/Φ-ΟΔ.ΑΣΦ./24.9.2018 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ37674/27.7.2016 (ΦΕΚ 2471/Β΄/10.8.2016) Απόφασης του Υπ. Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με το άρθρο 1 παράγραφος 4 του ν.4014/21.9.2011 (Α΄209)», όπως έχει τροποποιηθεί με την υπουργική απόφαση ΔΙΠΑ/οικ.2307/2018 (ΦΕΚ 439/Β΄/14.2.2018), ως προς την κατάταξη ορισμένων έργων και δραστηριοτήτων της 9ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/64001/2029/25.9.2018 του Αν. Υπ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4420/4.10.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Αριθμ.32320/1841/11.7.2017 (ΦΕΚ Β΄2360) απόφασης του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός της μεθοδολογίας και των κριτηρίων για τον προσδιορισμό του αριθμού και του ύψους των δόσεων, καθώς και των κριτηρίων για τη διαμόρφωση της ψήφου του Κ.Ε.Α.Ο. κατά τη διαδικασία της εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών του ν.4469/2017».(Απόφαση Αριθμ.51075/4308/28.9.2018 του Υφ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄4422/4.10.2018)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών επί ειδικών ζητημάτων που προκύπτουν κατά τη μεταφορά στοιχείων του ενεργητικού και του παθητικού σε υφιστάμενες ή νεοσυσταθείσες εταιρείες σε περίπτωση μετασχηματισμού. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1185/2.10.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προσωρινές δυσκολίες λειτουργίας στην πλατφόρμα διαχείρισης αυθαιρέτων του ΤΕΕ. [Επείγουσα Ανακοίνωση (αρχική 3.10.2018 – update 3.10.2018, 17:00 – update 4.10.2018, 11:00) του Κεντρικού ΤΕΕ]

Περισσότερα

Διευκρινίσεις σχετικά με την απονομή συντάξεων σε ασφαλισμένους και συνταξιούχους με παράλληλη ασφάλιση. (Δελτίο Τύπου 2.10.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Νέα Ψηφιακή Υπηρεσία «e-Διακηρύξεις» από το ΤΜΕΔΕ για όλους τους ηλεκτρονικούς διαγωνισμούς δημοσίων έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη. Δήλωση 3.10.2018 του Προέδρου του Ταμείου

Περισσότερα

Εγχειρίδιο (Έκδοση 1η – Αύγουστος 2018) της ΑΑΔΕ με χρήσιμες πληροφορίες, που αφορούν στη διαδικασία χορήγησης Α.Φ.Μ. και στην υποβολή δηλώσεων Φ.Π.Α. από υπόχρεους που είναι εγκατεστημένοι σε άλλο κράτος–μέλος της Ε.Ε. ή σε τρίτη χώρα

Περισσότερα

Δεν θα δοθεί νέα παράταση στην έκπτωση 20% για τα αυθαίρετα που λήγει στις 8.10.2018, σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου 2.10.2018 του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Περισσότερα

Συμπληρωματικές οδηγίες για την εκκαθάριση ασφαλιστικών εισφορών μη μισθωτών. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/oικ.45697/1235/2.10.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Παράταση της δυνατότητας τακτοποίησης αυθαιρέτων κατασκευών με έκπτωση του ειδικού προστίμου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν.4546/2018, καθώς και της προθεσμίας ανάρτησης δικαιολογητικών και σχεδίων του Ν.4178/2013. (Παρέμβαση του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ επικαιροποιημένων προτύπων τευχών διακηρύξεων δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών ανοικτής διαδικασίας άνω και κάτω των ορίων. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.5034/28.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Οδηγός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με θέμα: «Επτά βήματα για τις επιχειρήσεις για να είστε έτοιμοι για τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Δεδομένων»

Περισσότερα