Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση της έκπτωσης του προστίμου τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4495/2017 και της υποβολής δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017. (Άρθρο 227 “Τροποποίηση διατάξεων του ν.4495/2017 (Α΄167)” του Ν.4610/2019 – ΦΕΚ Α΄70/7.5.2019)

Περισσότερα

Καταργείται η προσαύξηση του ειδικού προστίμου υπαγωγής αυθαιρέτων. (Δελτίο Τύπου 9.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/15.4.2019 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” με το Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.4.2019)

Περισσότερα

Διαγωνιστικές διαδικασίες δημοσίων συγχρηματοδοτούμενων συμβάσεων με σταθερή τιμή ή κόστος σύμφωνα με το άρθρο 86 παρ. 7 του Ν.4412/2016. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.46613/25.4.2019 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Διαδικασία χορήγησης άδειας λειτουργίας ιδιωτικών εργαστηρίων, συμπεριλαμβανομένων των εργοταξιακών, που εκτελούν δοκιμές ελέγχου ποιότητας για τεχνικά έργα και εποπτεύονται από τη Γ.Γ. Υποδομών του ΥπΥΜΕ. (Απόφαση Αριθμ.ΔΚΕΔΕ/οικ.6560/9.4.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1435/24.4.2019)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών υποβολής δηλώσεων και πληρωμής φόρου. (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παρατάσεις προθεσμιών. (Ανακοίνωση 24.4.2019 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Για την επιβολή του τέλους επιτηδεύματος σε φυσικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα απαιτείται η εκ μέρους τους άσκηση της αυτής κατ’ αντικείμενο επαγγελματικής δραστηριότητας επί πενταετία από την οικεία έναρξη εργασιών (Εγκύκλιος Αριθ.πρωτ.Ε.2065/23.4.2019 της ΑΑΔΕ) – Προϋποθέσεις επιβολής τέλους επιτηδεύματος (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ 1063/2018 περί πληροφόρησης της Φορολογικής Αρχής ως προς τις συναλλαγές αγορών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών. (Απόφαση Αριθμ.Α.1148/16.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1396/22.4.2019)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του Μέρους Ζ΄ (άρθρα 68 έως 84) του Ν.4605/2019 (ΦΕΚ Α΄52/1.4.2019) σχετικά με το νέο πλαίσιο προστασίας της κύριας κατοικίας καθώς και των άρθρων 55, 66, 85, 96, 99, 103 και 106 του ίδιου Νόμου. (Εγκύκλιος Ε.2062/22.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση της Τοπικής Διεύθυνσης ΕΦΚΑ Αρκαδίας αναφορικά με τη μεταφορά γραφείων – υπηρεσιών του ΕΦΚΑ

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 18 Ιουνίου 2019 για την υποβολή δηλώσεων ιδιοκτησίας στις κτηματογραφούμενες περιοχές της Κορινθίας, Αργολίδας και Αρκαδίας. (Ανακοίνωση 24.4.2019 από το “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης, έως 3.5.2019. (Δελτίο Τύπου 24.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1037/25.1.2019 (Β΄213) απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. αναφορικά με τον τύπο και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και τον καθορισμό δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1129/4.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1399/23.4.2019)

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” στα κτηματολογικά γραφεία και στα υποκαταστήματα κατά το Ν.4512/2018 (Α΄5). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/81/16.4.2019 – ΦΕΚ Β΄1397/22.4.2019)

Περισσότερα

Η εισφορά κλάδου ατομικής επιχείρησης σε συνιστώμενη ΙΚΕ με τις διατάξεις του Ν.4072/2012 δεν καταλαμβάνεται από τις διατάξεις του Ν.1297/1972. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2063/22.4.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών. (Απόφαση Αριθμ.61/16/10.4.2019 του Δ.Σ. του φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” (ΝΠΔΔ) – ΦΕΚ Β΄1390/22.4.2019)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής ΑΠΔ – καταβολής ασφαλιστικών εισφορών, έως 3.5.2019. (Δελτίο Τύπου 23.4.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ερωτήσεις-απαντήσεις του ΕΦΚΑ με θέμα: «Κατάργηση του μέτρου της αναστολής ΑΠΔ»

Περισσότερα