Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4495/2017 (Αυθαίρετα) με το άρθρο 13 του Ν.4585/2018 – Προθεσμία μηδενικού προστίμου για υπαγόμενους στο “εξοικονομώ ΙΙ” και αύξηση προθεσμίας ολοκλήρωσης τακτοποιήσεων

Περισσότερα

Διοικητική Κωδικοποίηση των διατάξεων για την υποβολή Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9). (ΠΟΛ.1232/20.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση διοικητικής κωδικοποίησης του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν.4174/2013, Μέρος Α΄, Α΄170), επικαιροποιημένου έως και το ν.4583/2018 (Α΄212/18.12.2018). (ΠΟΛ.1231/20.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : έως 25.1.2019)

Περισσότερα

Εφαρμογή για το έτος 2019 της υπουργικής απόφασης 39278/1823/25.7.2018 “Επιμόρφωση εργοδοτών και εργαζομένων για θέματα άσκησης καθηκόντων τεχνικού ασφάλειας σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας” (ΦΕΚ B΄3001), ΑΔΑ: ΩΚ39465Θ1Ω-1Β4. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.οικ.68377/3248/20.12.2018 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε. ΠΟΛ.1022/2014 (179 Β’) «Υποβολή καταστάσεων φορολογικών στοιχείων, για διασταύρωση πληροφοριών» όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.ΠΟΛ.1217/29.11.2018 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5795/21.12.2018)

Περισσότερα

Νόμος 4585/2018 “Επείγουσες ρυθμίσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας – Κύρωση της από 20.11.2018 Σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και των εταιρειών ENERGEAN OIL AND GAS – ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ και ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, με την οποία τροποποιείται η από 23.11.1999 Σύμβαση για την εκμετάλλευση Υδρογονανθράκων στη θαλάσσια περιοχή του Θρακικού Πελάγους μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΚΑΒΑΛΑ OIL ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ που κυρώθηκε με τον ν.2779/1999 (Α΄ 296) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄216/24.12.2018)

Περισσότερα

Χρήση διατάξεων των άρθρων 251 και 252 ν. 4412/2016. (Τεχνική Οδηγία 3/2018 με Α.Π.4962/25.9.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών εισφορών, έως 31-12-2016, σε ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες. (Εγκύκλιος-52 Αρ.Πρωτ.ΔΙΕΙΣΦΜΜ/1051/1533647/24.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υπερψηφίστηκε το νομοσχέδιο του ΥΠΕΝ για ενεργειακά, χωροταξικά και πολεοδομικά θέματα. (Δελτίο Τύπου 19.12.2018 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Καθορισμός του ποσού, κατά είδος ενισχύσεων, για τα επενδυτικά σχέδια που υπάγονται στα Καθεστώτα ενισχύσεων του αναπτυξιακού νόμου 4399/2016 «Γενική Επιχειρηματικότητα» και «Ενισχύσεις Μηχανολογικού Εξοπλισμού» του έτους 2018». (Κοινή Απόφαση Αριθμ.137111/18.12.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Αναπλ. Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5738/19.12.2018)

Περισσότερα

Εφαρμογή των διατάξεων της περ. γ του άρθρου 22 του ν. 4172/13 στις περιπτώσεις ψηφιοποιημένων παραστατικών. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.ΔΕΑΦ1188383ΕΞ2018/18.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Εξετάσεις για την πιστοποίηση Εκτιμητών (Αιτήσεις έως 28.12.2018). (Ανακοίνωση 18.12.2018 του κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Νομοθετικές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης για την υλοποίηση της αναπτυξιακής στρατηγικής. (Δελτίο Τύπου 18.12.2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 23 του Ν.4579/2018 (ΦΕΚ Α΄201), με τις οποίες μειώνεται σταδιακά ο φορολογικός συντελεστής των κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα που αποκτούν τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες κατά μία ποσοστιαία μονάδα ανά έτος, αρχής γενομένης της μείωσης για τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2019. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1228/14.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Φορολογική μεταχείριση εισφορών υπέρ Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης. (Εγκύκλιος ΠΟΛ.1227/14.12.2018 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Περίοδοι υποβολής Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) μισθολογικών περιόδων από 01/2019 έως 12/2019, Δ.Χ./2019, Δ.Π./2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./624/1513068/19.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νόμος 4583/2018 “Κατάργηση των διατάξεων περί μείωσης των συντάξεων, ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της Οδηγίας 2016/97/ΕΕ του Ευρωπαικού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιανουαρίου 2016 σχετικά με τη διανομή ασφαλιστικών προιόντων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄212/18.12.2018)

Περισσότερα

Πληρωμή Δωροσήμου Χριστουγέννων 2018 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Ανακοίνωση 19.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Νοεμβρίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων – Καταληκτική ημερομηνία καταβολής η Δευτέρα 31.12.2018. (Ανακοίνωση 19.12.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα