Νεα/Επικαιροτητα

Σχετικά με κακόβουλο λογισμικό μέσω μηνυμάτων email. (Ενημέρωση 27.10.2020 του Τμήματος Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Πληροφοριακών Συστημάτων του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Επικαιροποίηση της Ενότητας για την Παρακολούθηση Νομοθεσίας Δημοσίων Συμβάσεων (ενωσιακής και εθνικής) στην Εθνική Βάση Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων. (Εγκύκλιος αρ.πρωτ.5997/23.10.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Σχετικά με τις μετακινήσεις κατά τη διάρκεια διεξαγωγής των εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος – Βεβαίωση Μετακίνησης. (Ανακοίνωση 30.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4738/2020 “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄207/27.10.2020)

Περισσότερα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του e-ΕΦΚΑ (Αρ.Πρωτ.273487/26.10.2020) για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2021

Περισσότερα

Από 26.10.2020 – 30.11.2020 οι αιτήσεις εγγραφής στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) και στο Εθνικό Μητρώο Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ). (Δελτίο Τύπου 23.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος)

Περισσότερα

Πιστοποίηση Τεχνικής δυσλειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ Δημόσια Έργα. (Ανακοίνωση 26.10.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Παράταση έως 30.11.2020 της προθεσμίας της παρ. 5.16 του άρθρου 5 για την υποβολή του εντύπου της παρ. 2.2 του άρθρου 2 (Ε4: Πίνακας προσωπικού) της υπό στοιχεία οικ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως ισχύει, για το έτος 2020. (Απόφαση Aριθμ.43378/Δ1/12994/22.10.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄4708/23.10.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΔΙΠΑ/οικ37674/27.7.2016 (Β΄2471) ΥΑ “Κατάταξη δημόσιων και ιδιωτικών έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες και υποκατηγορίες, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 1 του Ν.4014/2011 (Α΄209)”, ως προς την κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων της 4ης Ομάδας. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΙΠΑ/99398/6484/14.10.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄4656/22.10.2020)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ με θέμα: “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ” (τελευταία ενημέρωση: 21.10.2020)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις της ΑΑΔΕ με θέμα: “Ηλεκτρονικά βιβλία ΑΑΔΕ – Επιχειρησιακά Θέματα” (τελευταία ενημέρωση: 21.10.2020)

Περισσότερα

Πρότυπο καταστατικό με πρόσθετο περιεχόμενο για σύσταση ΙΚΕ. (Απόφαση Αριθμ.109491/16.10.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄4619/20.10.2020)

Περισσότερα

2η Τροποποίηση της Δράσης 2.b.2.3 “Ενίσχυση πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τον εκσυγχρονισμό τους μέσω της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) καθώς και συστημάτων αυτοματισμού”

Περισσότερα

Ανάρτηση ενιαίων ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών μηνός Σεπτεμβρίου 2020 (προθεσμία πληρωμής έως 30.10.2020). (Ανακοίνωση 23.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Οδηγίες σχετικά με τη διεξαγωγή των εξετάσεων για την Απόκτηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος. (Ανακοίνωση 23.10.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πέντε νέες ηλεκτρονικές υπηρεσίες του e-EΦΚΑ. (Δελτίο Τύπου 19.10.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Απεικόνιση στην Α.Π.Δ. της ασφάλισης των απασχολούμενων στον ιδιωτικό τομέα και στο δημόσιο τομέα με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου (Ι.Δ.Α.Χ., Ι.Δ.Ο.Χ.) μισθωτών μηχανικών και υγειονομικών, από 1.1.2020. (Εγκύκλιος-48 Αριθμ.Πρωτ.261450/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. (Εγκύκλιος-45 Αριθ.Πρωτ.Σ23/1/16.10.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση πιστοποιητικών, διαγραμμάτων και λοιπών στοιχείων από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – Τροποποίηση της υπ’ αρ.61/16/10.4.2019 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο (Β΄1390). (Απόφαση Αριθμ.ΔΣ110/5/1.10.2020 του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. Ελληνικό Κτηματολόγιο – ΦΕΚ Β΄4584/16.10.2020)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Νεμέας και υπαγωγή των ακινήτων της τοπικής αρμοδιότητάς του στο Υποκατάστημα Κορίνθου. (Ανακοίνωση 7.10.2020 του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”)

Περισσότερα