Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση καταβολής οφειλών στη Φορολογική Διοίκηση για φυσικά πρόσωπα που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το 70ο έτος της ηλικίας τους ή που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό 80% και άνω. (Απόφαση Αριθμ.Α.1066/30.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1083/30.3.2020)

Περισσότερα

Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπ. Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. (ΚΥΑ Αριθμ.12998/232/23.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1078/28.3.2020)

Περισσότερα

Παράταση του χρόνου υποβολής δηλώσεων φόρου συγκέντρωσης κεφαλαίου, τελών χαρτοσήμου, περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας, φόρου διαμονής και δηλώσεων φόρου κληρονομιών, δωρεών, γονικών παροχών και κερδών από τυχερά παίγνια με καταληκτική ημερομηνία υποβολής εντός των μηνών Μαρτίου και Απριλίου 2020. (Κοινή Απόφαση Αριθμ.Α.1064/27.3.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1079/28.3.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68) για παράταση και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών και δόσεων αυτοαπασχολούμενων και ελεύθερων επαγγελματιών). (Απόφαση Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13412/327/27.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1077/27.3.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/Α΄) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 (παράταση προθεσμίας καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης, δικαίωμα υπαγωγής). (ΚΥΑ Δ.15/Δ΄/οικ.13226/325/26.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1044/26.3.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1054/2020 (ΦΕΚ 950 Β΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1063/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1053/2020 (ΦΕΚ 949 Β΄) και του συνημμένου Πίνακα Κωδικών Αριθμών Δραστηριότητας επιχειρήσεων. (Απόφαση Αριθμ.Α.1062/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1043/26.3.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ Α΄55), όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του άρθρου πέμπτου της από 20.3.2020 (ΦΕΚ Α΄68) ΠΝΠ με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης. (Απόφαση Αριθμ.1061/24.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β’1043/26.3.2020)

Περισσότερα

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για το χρονικό διάστημα από 24.3.2020 έως και 30.4.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.20319/24.3.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄1022/24.3.2020)

Περισσότερα

Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.12997/231/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄993/23.3.2020)

Περισσότερα

Εφαρμογή του άρθρου δέκατου τρίτου της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20.3.2020 (ΦΕΚ 68 Α΄) – Διατάξεις για την άσκηση καθηκόντων ιατρού εργασίας. (Εγκύκλιος Aρ.πρωτ.13308/466/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (Απόφαση Αριθμ.Α.1054/20.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄950/21.3.2020)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του. (Απόφαση Αριθμ.Α.1053/20.3.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄949/21.3.2020)

Περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”. (ΦΕΚ Α΄68/20.3.2020)

Περισσότερα

Προσωρινή μερική απαγόρευση λειτουργίας υποθηκοφυλακείων και κτηματολογικών γραφείων για το χρονικό διάστημα από 20.3.2020 έως και 2.4.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.Δ1α/ΓΠ.οικ.19738/19.3.2020 – ΦΕΚ Β΄936/19.3.2020)

Περισσότερα

Επιπρόσθετα επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/109/οικ.8000/16.3.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19”. (ΦΕΚ Α΄64/14.3.2020)

Περισσότερα

Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οικ.12339/404/12.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Κατευθυντήριες Οδηγίες “Κορωνοϊός (SARS-CoV-2) – Οδηγίες και μέτρα πρόληψης σε εργασιακούς χώρους” του ΣΕΠΕ

Περισσότερα

Επείγοντα μέτρα για την πρόληψη και την προστασία από τον κορωνοϊό. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.ΔΙΔΑΔ/Φ.69/108/οικ.7874/12.3.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα