Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (3520/Β΄/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.14638/Δ1.4991/9.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1424/15.4.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 60201/Δ7.1422/20-12-2019 (4997/Β΄/31-12-2019) απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Κατηγοριοποίηση παραβάσεων και καθορισμός ύψους προστίμων που επιβάλλονται από τους Επιθεωρητές Εργασιακών Σχέσεων του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ)». (Απόφαση Αριθμ.14675/469/7.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1378/14.4.2020)

Περισσότερα

Μειωμένες ασφαλιστικές εισφορές μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους. (Εγκύκλιος-15 Αρ.Πρωτ.74095/Σ.20097/14.4.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Νέες προθεσμίες υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο ειδικό πρόγραμμα τηλεκατάρτισης για επιστήμονες. (Απόφαση Αρ.πρωτ.351/14.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΚΥΑ Δ.15/Δ7οικ.13226/325/26.3.2020 (Β΄1044). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.13937/337/6.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1384/14.4.2020)

Περισσότερα

Παρατείνεται έως και τις 10.5.2020 η αναστολή εκτέλεσης των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφαλείας. (Ανακοίνωση 14.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Yποθέσεων)

Περισσότερα

Ενεργοποίηση ηλεκτρονικής υποβολής για γνωμοδοτήσεις Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής – Γενικές οδηγίες ηλεκτρονικής διαδικασίας, Νέο εγχειρίδιο χρήσης (Απρίλιος 2020). (Ανακοίνωση 13.4.2020 του “e-Άδειες”)

Περισσότερα

Ξεκινάει η πιλοτική λειτουργία της ψηφιακής σύνταξης «ΑΤΛΑΣ». (Δελτίο Τύπου 15.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών επί διατάξεων δημοσιονομικού χαρακτήρα του Ν.4622/2019. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.38435ΔΞ2020/14.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

COVID-19: Πληροφοριακός Οδηγός Μηχανικών (Οδηγός αντιμετώπισης οικονομικών – επιχειρηματικών – επαγγελματικών συνεπειών από την επιδημία του νέου κορωνοϊού Covid-19)

Περισσότερα

Παρεμβάσεις για την επέκταση του μέτρου της χορήγησης οικονομικής ενίσχυσης των 800 ευρώ και για τα ενοίκια φοιτητών που σπουδάζουν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους. (Δελτίο Τύπου 14.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.Π.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄2583/27.6.2019) ΚΥΑ “Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31918/191/31.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1338/13.4.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.Π.171563/131/21.2.2018 (Β΄756/2.3.2018) ΚΥΑ “Προκήρυξη του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/31895/190/31.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1338/13.4.2020)

Περισσότερα

Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου “Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄84/13.4.2020)

Περισσότερα

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ – Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 34 του Ν.4670/2020 (Α΄43). (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/οικ.13648/330/13.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Ένταξη επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών στην απαλλαγή 40% μισθωμάτων επαγγελματικής στέγης και αναπροσαρμογή δήλωσης ΚΑΔ. (Δελτίο Τύπου 13.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Ακόμη 2500 νέοι μηχανικοί, χωρίς έναρξη δραστηριότητας στις ΔΟΥ, εντάσσονται στη δράση τηλεκατάρτισης του Υπουργείου Εργασίας. (Δελτίο Τύπου 13.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Μνημόνιο συνεργασίας ΥΠΕΝ-ΤΕΕ για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια. (Δελτίο Τύπου 13.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4683/2020 “Κύρωση της από 20.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης» (Α΄68) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄83/10.4.2020)

Περισσότερα

Να ενταχθούν και οι νέοι μηχανικοί χωρίς έναρξη εργασιών στη δράση τηλεκατάρτισης των επιστημόνων ζήτησε από την Κυβέρνηση ο Πρόεδρος του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 10.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα