Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.οικ.34715/785/20.6.2018 ΚΥΑ (Β΄2414) “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων 15.000 νέων ηλικίας 18-29 ετών, με έμφαση στους πτυχιούχους ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα”, όπως ισχύει. [ΚΥΑ Αριθ.οικ.29465/687/20.7.2020 (ΦΕΚ Β΄2969/20.7.2020) και 1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης Νο 6/2018 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44153/22.7.2020)]

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση 3500 ανέργων πτυχιούχων ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, ηλικίας 22 έως 29 ετών. [Απόφαση Αριθμ.3921/80/16.7.2020 του Δ.Σ. του ΟΑΕΔ (ΦΕΚ Β΄2953/17.7.2020) και δημόσια πρόσκληση Νο 10/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.44159/22.7.2020)]

Περισσότερα

Γνωστοποίηση διατάξεων και οδηγίες εφαρμογής του θεσμικού πλαισίου για τη δήλωση-διόρθωση επιφάνειας ακινήτων στους ΟΤΑ α΄ βαθμού. (Εγκύκλιος-243 Αριθμ.Πρωτ.44318/15.7.2020 του Υπ. Εσωτερικών)

Περισσότερα

Πρόγραμμα επιχορήγησης για την απασχόληση 8.500 μακροχρόνια ανέργων, ηλικίας 55-67 ετών σε α) κάθε είδους Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ), β) επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμοί του δημόσιου τομέα, όπως αυτός επαναοριοθετήθηκε με βάση το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 (Α΄101), που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα και γ) επιχειρήσεις της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα. (1η τροποποίηση δημόσιας πρόσκλησης Νο 11/2017 του ΟΑΕΔ – Αρ.Πρωτ.42119/15.7.2020)

Περισσότερα

Δημόσια πρόσκληση Νο 9/2020 του ΟΑΕΔ (Αρ.Πρωτ.42118/15.7.2020) προς τις ιδιωτικές επιχειρήσεις, τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας (Κ.ΑΛ.Ο) και γενικά εργοδότες του ιδιωτικού τομέα που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα σε όλη τη χώρα, για υποβολή αιτήσεων στο “Πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη 8.300 ανέργων ηλικίας 30 ετών και άνω”

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 82 του Ν.4706/2020 (ΦΕΚ Α΄136), σχετικά με την καταβολή σε δόσεις του φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 και ΕΝΦΙΑ 2020 και την έκπτωση 2% στην εφάπαξ καταβολή του φόρου εισοδήματος. (Εγκύκλιος Ε.2111/21.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ειδικότερα θέματα για την εφαρμογή της παρ. 53α του άρθρου 72 του Ν.4174/2013 σχετικά με την ακύρωση/τροποποίηση πράξεων διοικητικού προσδιορισμού φόρου εισοδήματος και πράξεων επιβολής προστίμου που εκδόθηκαν εντός του 2019, βάσει της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν.4174/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1169/17.7.2020 της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3008/20.7.2020)

Περισσότερα

Παροχή διευκρινίσεων χορήγησης της ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής μετά την δημοσίευση της ΚΥΑ ΓΔΟΥ 163 (Β΄2787/10.7.2020). (Εγκύκλιος Ε.2109/14.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Φ.10043/43602/Δ18.2592/10.8.2018 απόφασης (Β΄3496) για την καταβολή βοηθήματος αυτοτελώς και ανεξαρτήτως απασχολούμενων, κατ’ εφαρμογή της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/2011 (Α΄152) στους ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α (τέως Ε.Τ.Α.Α). (Απόφαση Αριθμ.Φ.10043/24986/952/8.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄2943/17.7.2020)

Περισσότερα

Υποβολή Αίτησης για άδεια Υπηρεσιών Παρόχου Ηλεκτρονικής Έκδοσης Στοιχείων. (Ενημέρωση 20.7.2020 στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Υποβολή δηλώσεων της Β΄ ΦΑΣΗΣ για το Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ / Ορθές επαναλήψεις για το μήνα Ιούνιο 2020. (Ανακοίνωση 20.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Οδηγίες για καταβολή του φόρου εισοδήματος σε 8 δόσεις και έκπτωση 2% στην εφάπαξ εξόφληση. (Δελτίο Τύπου 20.7.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Έως τις 30 Σεπτεμβρίου η τακτοποίηση αυθαιρέτων – Τρίμηνη παράταση με τροπολογία στο νομοσχέδιο για την ηλεκτροκίνηση. (Δελτίο Τύπου 16.7.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.61239/15.6.2020 ΚΥΑ “Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.4399/2016”. (ΚΥΑ Αριθμ.69301/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2885/17.7.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.πρωτ.61238/15.6.2020 ΚΥΑ “Εφαρμογή της ενίσχυσης Φορολογικής Απαλλαγής σε επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του Ν.3908/2011”. (ΚΥΑ Αριθμ.69298/3.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2885/17.7.2020)

Περισσότερα

Νόμος 4706/2020 “Εταιρική διακυβέρνηση ανωνύμων εταιρειών, σύγχρονη αγορά κεφαλαίου, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/828 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, μέτρα προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/1131 και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄136/17.7.2020)

Περισσότερα

Οδηγίες για τη χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού σε σχέση με τις αναστολές συμβάσεων εργασίας εργαζομένων λόγω των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.οικ.29056/938/15.7.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ. ΓΔΟΥ148/3.7.2020 ΚΥΑ “Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020” (Β΄2729). (ΚΥΑ Αριθμ.ΓΔΟΥ170/15.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2877/15.7.2020)

Περισσότερα

Παράταση υποβολής της Β΄ ΦΑΣΗΣ της Αίτησης/Δήλωσης Ένταξης στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ για το μήνα ΙΟΥΝΙΟ έως 17.7.2020. (Ενημέρωση 10.7.2020 του ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.Α.Π.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/57409/458/27.6.2019 (Β΄2583) ΚΥΑ “Προκήρυξη Β΄ κύκλου του προγράμματος «Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II», που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020”. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΕΣΠΑΕΝ/63628/410/2.7.2020 – ΦΕΚ Β΄2841/13.7.2020)

Περισσότερα