Νεα/Επικαιροτητα

Κοινή Απόφαση (Αριθμ.οικ. ΥΠΕΝ/ΣΕΝΕ/15418/1294/15.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1242/4.4.2018) του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος & Ενέργειας, του Υπουργού και του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρησης παραβόλου κατά την εγγραφή φυσικών και νομικών προσώπων στο Μητρώο Ενεργειακών Επιθεωρητών και κατά την υποβολή των ενεργειακών επιθεωρήσεων στο Αρχείο Επιθεωρήσεως Κτιρίων. Καθορισμός του ύψους και της διαδικασίας ελέγχου τους, των όρων απευθείας έκδοσης των πράξεων υπολογισμού»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. 16974/758/20.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1242/4.4.2018) της Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: “Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης 50067/28/2017 «Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ»”

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (30.3.2018) του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Έναρξη ηλεκτρονικής υπηρεσίας “Αναγγελία Τεχνικών Ασφάλειας”»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (5.4.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Λήξη προθεσμίας καταβολής αναδρομικών οφειλών Β΄Εξαμήνου 2012 του Ν.3986/2011 των ασφαλισμένων του τ.ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ». (Παράταση έως τις 30.4.2018)

Περισσότερα

Ανακοίνωση (4.4.2018) του Κεντρικού ΤΕΕ με θέμα: «Παράταση για τα αναδρομικά Β΄ εξαμήνου 2012 από τον ΕΦΚΑ»

Περισσότερα

Δελτίο Tύπου (2.4.2018) του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας: Υ.Α. για το στατικό έλεγχο αυθαίρετων κατασκευών και κατάθεση τροπολογίας σχετικά με την παράταση των προθεσμιών για τις εκπτώσεις του ενιαίου ειδικού προστίμου (μέχρι τις 9.10.2018 η έκπτωση του 20% του πρώτου εξαμήνου)

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ.Πρωτ.: ΔΔΠ Β 0005692 ΕΞ 2018/30.3.2018 – ΑΔΑ: 6760Η-ΕΨ7) του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών για την εκτέλεση έργων και τη νομιμοποίηση αυθαίρετων κατασκευών (άρθρο 14 & 27 του ν. 2971/2001)». (Αφορά τη διαδικασία παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης αιγιαλού, παραλίας, συνεχόμενου ή παρακείμενου θαλάσσιου χώρου ή πυθμένα για την εκτέλεση λιμενικών έργων ή τη νομιμοποίηση)

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (2.4.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) για παράταση υποβολής καταστάσεων ΜΥΦ μέχρι και την Πέμπτη 5 Απριλίου 2018

Περισσότερα

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2018

Περισσότερα

Παράταση ισχύος της βεβαίωσης εγγραφής για τις περιπτώσεις εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμμένων στις τάξεις 3η και ανώτερες του Μ.Ε.ΕΠ. οι οποίες έχουν εμπροθέσμως υποβάλει και εκκρεμεί αίτηση τακτικής αναθεώρησης ή πρόκειται να υποβάλουν εμπρόθεσμη αίτηση

Περισσότερα

Εγκύκλιος 6 (Αρ.Πρωτ.: Δ11/οικ.82/28.3.2018 – ΑΔΑ: Ψ7ΜΣ465ΧΘΞ-ΣΣΞ) του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών με θέμα: «Διευκρινήσεις σχετικά με την εφαρμογή του Μητρώου Μελών επιτροπών διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (Μη.Μ.Ε.Δ.)»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (Αρ.Πρ.: Φ.40021/οικ.18530/1001/30.3.2018 – ΑΔΑ: 6ΗΕ3465Θ1Ω-ΔΤΞ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Γνωστοποίηση των διατάξεων των άρθρων 22 και 23 του ν. 4529/2018 (A΄56) σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη και Χορήγηση ασφαλιστικής κάλυψης στους μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους του Ε.Φ.Κ.Α. και στους ανέργους»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ Γενικό Έγγραφο (Αριθμ. Πρωτ.: Δ.ΑΣΦ./357/455828/30.3.2018 – ΑΔΑ: ΩΩΟΓ465ΧΠΙ-9Κ1) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή Δωροσήμου Πάσχα 2018 σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους»

Περισσότερα

Πληρωμή φορολογικών υποχρεώσεων μέχρι τη Μεγάλη Τρίτη (3.4.2018) λόγω ειδικής τραπεζικής αργίας

Περισσότερα

Ανακοίνωση (21.3.2018) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Καταβολή εισφορών και δόσεων ρύθμισης μηνός Φεβρουαρίου 2018». (Παρατείνεται η προθεσμία ως τις 3.4.2018)

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ.1057/22.3.2018 – ΦΕΚ Β΄ 1137/28.3.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2017 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του ν. 4172/2013»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ80000/18056/419/28.3.2018 – ΑΔΑ: ΩΧΔΔ465Θ1Ω-Α4Ι) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Συμπληρωματικές οδηγίες – παράταση προθεσμίας». [Αφορά διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο)]

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.12151/274/19.3.2018 – ΑΔΑ: ΩΦΦΒ465Θ1Ω-ΛΥΡ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Οδηγίες για την εφαρμογή του άρθρου 20 του ν.4387/2016 για την απασχόληση συνταξιούχων λόγω γήρατος»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1058/23.3.2018 – ΑΔΑ: 6Ψ4Β46ΜΠ3Ζ-9ΗΞ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με θέμα: «Κοινοποίηση της υπ’ αριθμ. 287/2017 Γνωμοδότησης του ΝΣΚ σχετικά με την δικαστική εκχώρηση εργολαβικού ανταλλάγματος»

Περισσότερα

Νόμος 4529/2018 (ΦΕΚ Α΄ 56/23.3.2018) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 2014/104/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2014, σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών – μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλες διατάξεις»

Περισσότερα