Νεα/Επικαιροτητα

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2018. (Ανακοίνωση 17.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για το “Φόρο εισοδήματος εργοληπτών” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 17.5.2019)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για το “Έντυπο Ν” της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 17.5.2019)

Περισσότερα

Νόμος 4611/2019 “Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, τη Φορολογική Διοίκηση και τους Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, Συνταξιοδοτικές Ρυθμίσεις Δημοσίου και λοιπές ασφαλιστικές και συνταξιοδοτικές διατάξεις, ενίσχυση της προστασίας των εργαζομένων και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄73/17.5.2019)

Περισσότερα

Τροπολογίες ΥΠΕΝ (η πρώτη αφορά τη δυνατότητα παράτασης προθεσμιών υποβολής δηλώσεων κτηματογράφησης και η δεύτερη αφορά ρυθμίσεις για πυρόπληκτες περιοχές). (Δελτίο Τύπου 16.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι 20.5.2019 της προθεσμίας υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων, για τη διόρθωση των αποκλίσεων στα υποβληθέντα στοιχεία προμηθευτών έτους 2018. (Δελτίο Τύπου 15.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χρόνος υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων που έχουν τεθεί σε καθεστώς ειδικής διαχείρισης του Ν.4307/2014 και με την υποχρέωση του ειδικού διαχειριστή για την υποβολή της σχετικής δήλωσης μετά το χρονικό διάστημα που παύει το λειτούργημά του. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.Ε.2075/14.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας σε οφειλέτες νοσηλευόμενους. (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.578370/13.5.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Κατάλογος με τα είδη των πράξεων επεξεργασίας που υπόκεινται στην απαίτηση για διενέργεια εκτίμησης αντίκτυπου σχετικά με την προστασία δεδομένων σύμφωνα με το άρθρο 35 παρ. 4 του ΓΚΠΔ. (Απόφαση Αριθμ.απόφ.65/2018/8.4.2019 της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα – ΦΕΚ Β΄1622/10.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΠΟΛ.1006/31.12.2013 (Β΄19/2014) Απόφασης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων “Διαδικασία και δικαιολογητικά Απόδοσης Αριθμού Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ)/Μεταβολής Στοιχείων και Έναρξης/Μεταβολής και Διακοπής Επιχειρηματικής Δραστηριότητας”, όπως ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.Α.1164/23.4.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1618/10.5.2019)

Περισσότερα

Έγκριση της υπ’ αριθμ. 18/2019 Πυροσβεστικής Διάταξης “Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας εγκαταστάσεων (μονάδων) υγείας και κοινωνικής πρόνοιας”. (Απόφαση Aριθμ.12609Φ.700.18/12.4.2019 της Υπ. Προστασίας του Πολίτη – ΦΕΚ Β΄1514/7.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΑ 50067/28/27.10.2017 “Ηλεκτρονική Βάση καταχώρισης δεδομένων Τεχνικών Ασφάλειας και διαδικασία ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Ασφαλείας μέσω ΟΠΣ-ΣΕΠΕ”. (Απόφαση Αριθμ.17314/Δ9.914/16.4.2019 της Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης – ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Α.1099/2019 και της Α.1101/2019 Αποφάσεων του Διοικητή της ΑΑΔΕ που αφορά τον καθορισμό του ηλεκτρονικού τρόπου υποβολής, καθώς και του τύπου και περιεχομένου των δηλώσεων απόδοσης του φόρου και της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 που παρακρατούνται στο εισόδημα από μισθωτή εργασία και συντάξεις και του φόρου που παρακρατείται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 64 και των περιπτώσεων α΄ και γ΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 69 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1185/6.5.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1591/9.5.2019)

Περισσότερα

Ενημέρωση για τη δημοσίευση των Νόμων 4608/19 (Α΄66) και 4609/19 (Α΄67) – Τροποποίηση επιμέρους διατάξεων του Ν.4412/16. (Έγγραφο Αρ.πρωτ.2508/8.5.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις για την εφαρμογή του “Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων” (ΠΔ 41/2018 – ΦΕΚ Α΄80/7.5.2018). (Εγκύκλιος-1 Α.Π.ΥΠΕΝ/∆ΑΟΚΑ/42489/1824/10.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Σύνδεση φορολογικού μητρώου με Υπουργείο Εσωτερικών και Ελληνική Αστυνομία. (Δελτίο Τύπου 7.5.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Παράταση της έκπτωσης του προστίμου τακτοποίησης αυθαιρέτων βάσει του Ν.4495/2017 και της υποβολής δικαιολογητικών για τις περιπτώσεις υπαγωγής αυθαίρετων κατασκευών και χρήσεων στο Ν.4178/2013 που δεν μεταφέρονται στο Ν.4495/2017. (Άρθρο 227 “Τροποποίηση διατάξεων του ν.4495/2017 (Α΄167)” του Ν.4610/2019 – ΦΕΚ Α΄70/7.5.2019)

Περισσότερα

Καταργείται η προσαύξηση του ειδικού προστίμου υπαγωγής αυθαιρέτων. (Δελτίο Τύπου 9.5.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αμοιβές μηχανικών για την εκπόνηση μελετών Τοπικών Χωρικών Σχεδίων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΠΟΛΣ/34509/918/15.4.2019 του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1470/3.5.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση του Ν.2971/2001 “Αιγιαλός, παραλία και άλλες διατάξεις” με το Ν.4607/2019 (ΦΕΚ Α΄65/24.4.2019)

Περισσότερα