Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση καταβολής βεβαιωμένων στη Φορολογική Διοίκηση οφειλών που λήγουν 31.3.2020, των φυσικών προσώπων α) που συμπληρώνουν μέχρι 31.12.2020 το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους ή β) που παρουσιάζουν βαριά αναπηρία σε ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, έως τις 24.4.2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1078/9.4.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄1292/10.4.2020)

Περισσότερα

Παροχή συμπληρωματικών οδηγιών αναφορικά με τη διαδικασία επιστροφής φόρων κατόπιν ελέγχου λόγω της εφαρμογής των έκτακτων μέτρων για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Ο/ΔΕΛ/Α/1043783/ΕΞ 2020/10.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου πρώτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 75Α΄) “Μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις” με το οποίο τροποποιείται το άρθρο 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α’) με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του και παροχή οδηγιών για την ενιαία εφαρμογή του. (Εγκύκλιος Ε.2046/9.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων φορολογικού έτους 2019, των λοιπών εντύπων και των δικαιολογητικών εγγράφων που συνυποβάλλονται με αυτή. (Απόφαση Αριθμ.Α.1070/31.3.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1267/9.4.2020)

Περισσότερα

Μεταβολή της διεύθυνσης κατοικίας φυσικών προσώπων με ηλεκτρονικό τρόπο για την χρονική περίοδο ισχύος των έκτακτων μέτρων που έχουν ληφθεί για την απαγόρευση της κυκλοφορίας. (Απόφαση Αριθμ.Α.1077/3.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1207/7.4.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 69395/1.7.2019 (Β΄2764) ΥΑ “Προκήρυξη καθεστώτος ενισχύσεων «Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων» του αναπτυξιακού Ν.4399/2016”. (Απόφαση Αριθμ.35024/2.4.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1198/7.4.2020)

Περισσότερα

Αναβολή διενέργειας διαγωνισμών, παράταση προθεσμιών και άλλες διατάξεις, για δημόσιες συμβάσεις έργων αρμοδιότητας της Γ.Γ.Ε.Τ. του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων, για το χρονικό διάστημα έως και 15.5.2020, προς περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. (Απόφαση Αριθμ.35839/6.4.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1215/8.4.2020)

Περισσότερα

Μέτρα πρόληψης στα εργοτάξια κατά της επιδημίας του Covid-19. (Ανακοίνωση 8.4.2020 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων ρύθμισης αυτοαπασχολούμενων – ελευθέρων επαγγελματιών. (Εγκύκλιος-13 Αρ.Πρωτ.71281/8.4.2020/ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις επί της αριθμ.12998/232/23.3.2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων–εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.14676/253/7.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Παράταση αναστολής υποχρεώσεων εργοδοτών προς το Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ, ως προς την οργάνωση του χρόνου εργασίας, έως 30.4.2020 – Παράταση στη χρήση άδειας ειδικού σκοπού έως 24.4.2020. (ΚΥΑ Αριθμ.14556/448/7.4.2020 – ΦΕΚ Β΄1208/7.4.2020)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων των άρθρων 42, 46 και 49 του Ν.4670/2020, σχετικά με θέματα χρόνου ασφάλισης στους Κλάδους Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών του e-ΕΦΚΑ (πρ.ΕΤΕΑΕΠ), συμψηφισμό οφειλών με παροχές από τους Κλάδους αυτούς και έκδοση Ενιαίου Κανονισμού ανά Κλάδο. (Εγκύκλιος Αριθμ.Πρωτ.Φ80020/12293/Δ16.317/3.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Μείωση μισθώματος για όλες τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού και για τους εργαζόμενους σε αυτές. (Δελτίο Τύπου 7.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Κοινή επιστολή των φορέων επιστημόνων – ελευθέρων επαγγελματιών προς τον Υπουργό Οικονομικών για την υπαγωγή στο μέτρο της μείωσης του μισθώματος επαγγελματικής στέγης. (Δελτίο Τύπου 7.4.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Επέκταση εφαρμογής για την παράταση στις προθεσμίας καταβολής τρεχουσών εισφορών μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 και δόσεων ρύθμισης. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ80020/14013/Δ16.407/6.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προθεσμίες για τη διαβίβαση αξιογράφων στο τραπεζικό σύστημα για επιχειρήσεις που εντάχθηκαν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο. (Δελτίο Τύπου 6.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Διευκρίνιση για την Επιστρεπτέα Προκαταβολή. (Ανακοίνωση 6.4.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου, έκτου, δέκατου, εξηκοστού τρίτου και εξηκοστού ένατου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) και του άρθρου τριακοστό όγδοο παράγραφος 5 της από 20.3.2020 ΠΝΠ (Α΄68). (Εγκύκλιος Ε.2043/6.4.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Διαδικασίες σύνταξης, διάθεσης και συντήρησης ψηφιακού χάρτη – Ανάθεση της ανάπτυξης, τήρησης, ενημέρωσης και λειτουργίας του Ενιαίου Ψηφιακού Χάρτη. (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/31224/333/27.3.2020 – ΦΕΚ Β΄1173/6.4.2020)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών επιλογής χρηματοδοτικού σχήματος (ΕΚΟ ΙΙ – Β΄ Κύκλος). (Ανακοίνωση 6.4.2020 στον ιστότοπο “Πρόγραμμα «Εξοικονόμηση κατ’ Οίκον ΙΙ» – Β΄ Κύκλος” του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα