Νεα/Επικαιροτητα

Παροχή οδηγιών σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 4 του άρθρου 26 του Ν.4172/2013 (ΦΕΚ Α΄167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή της με το άρθρο 15 του Ν.4646/2019 (ΦΕΚ Α΄201), για τη φορολογική μεταχείριση των επισφαλών απαιτήσεων. (Εγκύκλιος Ε.2205/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Νόμος 4764/2020 “Ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ενίσχυση των μέσων μαζικής μεταφοράς, την επιτάχυνση της απονομής των συντάξεων, τη ρύθμιση οφειλών προς τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄256/23.12.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 67343/EΞ2019/19.6.2019 ΥΑ “Ρύθμιση ειδικών θεμάτων σχετικά με την τήρηση και τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των άρθρων 20 και 21 του Ν.4557/2018” (Β΄2443). (Απόφαση Αριθμ.146847ΕΞ2020/23.12.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5694/23.12.2020)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών σχετικά με τη διενέργεια αποσβέσεων με βάση τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.4172/2013 (Α΄167), όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του με τα άρθρα 14 και 78 του Ν.4646/2019 (Α΄201) και του άρθρου 8 του Ν.4710/2020 (Α΄142). (Εγκύκλιος Ε.2206/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση και οδηγίες εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 298 του Ν.4738/2020 (Α΄207) για την απαλλαγή των εισοδημάτων του άρθρου 43Α του Ν.4172/2013 (Α΄167) από την ειδική εισφορά αλληλεγγύης για τα φορολογικά έτη 2020 και 2021. (Εγκύκλιος Ε.2204/24.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 18, 20, 27, 41, 64 , 66, 67, 68 και 80 του Ν.4756/2020 (ΦΕΚ Α΄235/26.11.2020). (Εγκύκλιος Ε.2203/23.12.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 2 της από 11.3.2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” (Α΄55), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν.4682/2020 (Α΄76). (Απόφαση Aριθμ.Α.1279/17.12.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5638/21.12.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 29.1.2021 στη Δράση “Περιβαλλοντικές Υποδομές: Ενίσχυση Εγκαταστάσεων Διαχείρισης Αποβλήτων”. (Απόφαση Αρ.Πρωτ.7113/1568/Α3/28.12.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Παράταση βεβαιώσεων εγγραφής στο ΜΕΕΠ έως 1.9.2021. (Άρθρο 144 του Νόμου 4764/2020 – ΦΕΚ Α΄256/23.12.2020)

Περισσότερα

Στις Δηλώσεις ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ Α-Φάση και Β-Φάση προστέθηκε το έτος. Πραγματοποιήθηκαν αντίστοιχες αλλαγές στα σχετικά αρχεία (.xsd). (Ανακοίνωση 23.12.2020 του Π.Σ. ΕΡΓΑΝΗ)

Περισσότερα

Η απόφαση για την επαγγελματική ισοδυναμία των αποφοίτων κολεγίων. (Άρθρο 164 του Ν.4763/2020 – ΦΕΚ Α΄254/21.12.2020)

Περισσότερα

Παράταση προθεσμιών για την επίτευξη ρύθμισης και τη δυνατότητα αναστολής πληρωμής δόσεων δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος “ΓΕΦΥΡΑ” – Παράταση έναρξης εφαρμογής του Νόμου για τη Ρύθμιση Οφειλών και Παροχή Δεύτερης Ευκαιρίας. (Ανακοίνωση 21.12.2020 του Υπ. Οικονομικών)

Περισσότερα

Αναστολή και παράταση των προθεσμιών της παρ. 4 του άρθρου έκτου της από 30.3.2020 ΠΝΠ (Α΄75) ως προς την άσκηση ενδικοφανούς προσφυγής και αιτήματος αναστολής καθώς και την εξέταση της ενδικοφανούς προσφυγής του άρθρου 63 του Ν.4174/2013. (Κοινή Απόφαση Aριθμ.Α.1273/15.12.2020 του Υφ. Οικονομικών και του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄5597/21.12.2020)

Περισσότερα

Έναρξη λειτουργίας της πλατφόρμας των εισφορών για τους ελ. επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους και αγρότες / Επιλογή Ασφαλιστικής Κατηγορίας Κύριας Ασφάλισης, Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών από 1.1.2021. (Δελτίο Τύπου 21.12.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Χορήγηση Βεβαίωσης Απογραφικής Δήλωσης σε περιπτώσεις επανεγγραφής στον e-ΕΦΚΑ – Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για Μη Μισθωτούς, Ελεύθερους Επαγγελματίες, Αυτοαπασχολούμενους και Αγρότες. (Εγκύκλιος-53 Αρ.πρωτ.342535/21.12.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προετοιμασία για την ανάρτηση του δασικού χάρτη. (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/123007/3541/21.12.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.3.2020 ΠΝΠ (Α΄55), όπως ισχύει. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.52241/1567/17.12.2020 – ΦΕΚ Β΄5586/18.12.2020)

Περισσότερα

Πρόσληψη Μηχανικών, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Υποβολή αιτήσεων από 15.12.2020 έως και 28.12.2020)

Περισσότερα

Επίδομα Ασθενείας σε περιπτώσεις COVID-19. (Δελτίο Τύπου 19.12.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Προσδιορισμός πληττόμενων επιχειρήσεων για την υποχρεωτική απαλλαγή από την υποχρέωση καταβολής του 40% του συνολικού μισθώματος για το μήνα Δεκέμβριο 2020. (Απόφαση Αριθμ.Α.1274/14.12.2020 του Υφ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄5577/17.12.2020)

Περισσότερα