Νεα/Επικαιροτητα

Τροποποίηση της ΚΥΑ 171563/131/21.2.2018 (ΦΕΚ Β’756/2.3.2018) «Προκήρυξη του προγράμματος “Εξοικονόμηση κατ’ οίκον II”, που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. [ΚΥΑ 175600/430/4.6.2018 (ΦΕΚ Β΄2123/8.6.2018) των Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας]

Περισσότερα

Καταβολή από το Δημόσιο των ασφαλιστικών εισφορών δικαιούχων συντάξεως θανάτου που απασχολούνται ως μισθωτοί, ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι. (Εγκύκλιος 26 με Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΑΣΦ.609/737403/2018/8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα Εξετάσεων Για Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος Ιουνίου 2018. (Ανακοίνωση 6.6.2018 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ/Α.15/3/61355/825/8.6.2018 του Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης)

Περισσότερα

Απαραίτητα προσόντα, εμπειρία, κανόνες και αρχές που διέπουν το Σώμα Ειδικών Επιμετρητών, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 218 του ν.4512/18 (Α΄5). (Απόφαση Αριθμ.ΔΝΣβ΄/οικ.40185/ΦΝ466/25.5.2018 Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄2046/6.6.2018)

Περισσότερα

Βεβαίωση ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2017. (Ανακοίνωση 8.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη και Πρόγραμμα Κατασκηνωτικής Περιόδου 2018. (Ανακοίνωσεις: ΕΦΚΑ 7.6.2018 και τ. ΤΣΜΕΔΕ 8.6.2018)

Περισσότερα

Τροποποίηση διατάξεων του Ν.4412/2016 (Α΄147) με το άρθρο 15 του Ν.4541/2018 (Α΄93/31.5.2018). (Ανακοίνωση 6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Επίσημη λειτουργία της νέας διαδικτυακής πύλης της Εθνικής Βάσης Δεδομένων Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΒΔΔΗΣΥ). (Εγκύκλιος Αρ.Πρωτ.3041/6.6.2018 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διαθέσιμες οι εφαρμογές υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων (Φ.Ε.Φ.Π.) και υποβολής δηλώσεων Φόρου Εισοδήματος Νομικών Προσώπων και Νομικών Οντοτήτων, φορολογικού έτους 2017

Περισσότερα

Χαρακτηρισμός ασφαλιστικών οφειλών ως ανεπίδεκτων είσπραξης – Λήψη πληροφοριών από τρίτους φορείς και υπηρεσίες – Διαγραφή οφειλών – Κοινοποίηση διατάξεων – Υπενθύμιση οδηγιών. (Εγκύκλιος 25 με Αριθμ.Πρωτ.Γ36/03/247/5.6.2018 του ΕΦΚΑ-ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Ενημέρωση σχετικά με διατάξεις του Ν.4412/2016. (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 1.6.2018 της Εγκυκλίου 8 με Αρ.Πρωτ.ΔΝΣ/οικ.42049/ΦΝ466/31.5.2018 του Υπ. ΥΜΕ)

Περισσότερα

Παράταση έως 1.7.2018 στην έναρξη υποχρεωτικής αναγγελίας Τεχνικών Ασφάλειας μέσω της αντίστοιχης Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας. (Ανακοίνωση 31.5.2018 του ΣΕΠΕ)

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Απριλίου 2018 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 1.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 8.6.2018 της προθεσμίας υποβολής αίτησης συμψηφισμού. (Ανακοίνωση 1.6.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Παράταση έως 8.6.2018 της προθεσμίας καταβολής εισφορών Απριλίου 2018 των Μη Μισθωτών Ασφαλισμένων. (Ανακοίνωση 30.5.2018 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Συστήματα αναγνώρισης προσόντων και πιστοποίησης Ενεργειακών Ελεγκτών, Μητρώο Ενεργειακών Ελεγκτών και Αρχείο Ενεργειακών Ελέγχων. (Απόφαση Αριθμ.οικ.175275/22.5.2018 του Υπουργού και του Αν. Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1927/30.5.2018)

Περισσότερα

Νόμος 4541/2018 “Τροποποίηση του ν.3190/1955 περί Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄93/31.5.2018)

Περισσότερα

Συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις για τη Δήλωση Φορολογίας Εισοδήματος ΦΠ (Ε1) της ΑΑΔΕ (τελευταία ενημέρωση: 31.5.2018)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο ερωτήσεων-απαντήσεων σε Τελωνειακά Θέματα (Μάιος 2018) της ΑΑΔΕ

Περισσότερα