Νεα/Επικαιροτητα

Δεν θα παρέχεται για το διάστημα 1–31.8.2019 η υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης των Μελών του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 29.7.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Πρόγραμμα ελέγχου προσώπων που τηρούν απλογραφικά βιβλία, για φορολογικά έτη που αρχίζουν από την 1η Ιανουαρίου 2014 και μετά. (Απόφαση Αριθμ.Α.1293/23.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3085/31.7.2019)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση Μηχανικών για ασφαλιστικά θέματα. (Ανακοίνωση 26.6.2019 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Νόμος 4621/2019 “Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του Ν.4611/2019 (Α΄73) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄128/31.7.2019)

Περισσότερα

Αποδεικτικό καταβολής των φόρων κεφαλαίου. (Εγκύκλιος Ε.2144/22.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Το ΤΜΕΔΕ προσφέρει ασφαλιστική κάλυψη στα μέλη του – Ομαδικό Ασφαλιστικό Πρόγραμμα «Επαγγελματικής Αστικής Ευθύνης» και «Ζωής – Υγείας». (Δελτίο Τύπου 30.7.2019 του ΤΜΕΔΕ)

Περισσότερα

Καταβολή Δωροσήμου Αυγούστου 2019 (Β΄ Τετραμήνου) σε εργατοτεχνίτες οικοδόμους. (Γενικό Έγγραφο Αριθμ.Πρωτ.Δ.ΕΙΣΦ.Μ./454/912198/26.7.2019 και Ανακοίνωση 26.7.2019, του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48500/2043/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα για την καταγραφή και υποβολή στοιχείων συντήρησης και τεχνικών εργασιών, συστημάτων και εξοπλισμού που λειτουργούν με φθοριούχα αέρια του θερμοκηπίου και ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα του όζοντος. (Δελτίο Τύπου 29.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Μόνο με ραντεβού στις ελεγκτικές υπηρεσίες της ΑΑΔΕ. (Δελτίο Τύπου 24.7.2019 της ΑΑΔΕ) – Προσέλευση φορολογουμένων στα Τμήματα Ελέγχου των Δ.Ο.Υ., στα Ελεγκτικά Κέντρα, στις Υ.Ε.Δ.Δ.Ε. και στην Δ.Ε.Δ. (Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.ΟΔΕΛΒ1106081ΕΞ2019/24.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χορήγηση σύνταξης λόγω θανάτου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν.4611/2019. (Γενικό Έγγραφο Αριθ.Πρωτ.Σ50/22/905880/25.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων στο Ν.Σ.Κ. (Ανακοίνωση 25.7.2019 του Ν.Σ.Κ.)

Περισσότερα

Διευκόλυνση και επιτάχυνση επιστροφών φόρων. (Δελτίο Τύπου 16.7.2019 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) – Τροποποίηση, συμπλήρωση και κωδικοποίηση της ΠΟΛ.1212/15 απόφασης ΓΓΔΕ (Β΄2120). Χορήγηση εκπτώσεων, μειώσεων και αναστολής πληρωμής στον Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ). (Απόφαση Αριθμ.Α.1278/8.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄3007/23.7.2019)

Περισσότερα

Έκδοση απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών – Καθορισμός λεπτομερειών συλλογής και απόδοσης της κράτησης υπέρ Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ. (Εγκύκλιος Αρ.πρωτ.3965/23.7.2019 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΤΜΕΔΕ με την οποία παρακαλούνται τα Μέλη του να προβούν σε επαναβεβαίωση των στοιχείων τους

Περισσότερα

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων πληρωμής εισφορών Ιουνίου 2019 Μη Μισθωτών ασφαλισμένων (καταληκτική ημερομηνία καταβολής: Τετάρτη 31.7.2019). (Ανακοίνωση 23.7.2019 του ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Γνωστοποίηση ρυθμίσεων του άρθρου 32 του Ν.4611/19, σχετικά με την αναγνώριση ως χρόνου ασφάλισης, του χρόνου καταβολής του βοηθήματος των μη μισθωτών της παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν.3986/11. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Φ10043/οικ.2862/Δ18.1868/5.7.2019 του Υπ. Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης)

Περισσότερα

Τροποποίηση της απόφασης ΓΓΔΕ ΠΟΛ.1274/13 περί αποδεικτικού ενημερότητας του άρθρου 12 του Ν.4174/13. (Απόφαση Αριθμ.Α.1277/12.7.2019 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄2985/19.7.2019)

Περισσότερα

Δημοσίευση του Προεδρικού Διατάγματος 71/2019 “Μητρώα συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών (ΜΗ.Τ.Ε.)”. (Εγκύκλιος, Αρ.πρωτ.3919/19.7.2019 / ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ως προς τον Πίνακα Αποδεκτών 23.7.2019, της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα