Νεα/Επικαιροτητα

Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 3 της από 11.3.2020 ΠΝΠ και του άρθρου όγδοου της από 20.3.2020 ΠΝΠ, όπως ισχύουν (Παράταση προθεσμιών και ρύθμιση καταβολής τρεχουσών ασφαλιστικών εισφορών μηνός Απριλίου 2020 – Δικαίωμα υπαγωγής). (ΚΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ ́/οικ.16484/499/7.5.2020 και ΥΑ Αριθμ.Δ.15/Δ΄/οικ.16486/500/7.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1775/9.5.2020)

Περισσότερα

2η Τροποποίηση της Αριθμ.37674/10.4.2020 ΥΑ “Πρόσκληση για την Επιδότηση Τόκων Υφιστάμενων Δανείων Μικρών και Μεσαίων Επιχειρήσεων πληττόμενων από τα μέτρα αντιμετώπισης της πανδημίας του ιού COVID-19”. (Απόφαση Αριθμ.44417/6.5.2020 του Υφ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων – ΦΕΚ Β΄1769/8.5.2020)

Περισσότερα

Διατάξεις που αφορούν στην ενεργειακή απόδοση των κτιρίων, στα ΠΕΑ και στην υποχρεωτικότητα nZEB. (ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄ του Ν.4685/2020 – ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Περισσότερα

Παράταση έως 15.5.2020 της προθεσμίας υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης των επιστημόνων για την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης των 600€. (Ανακοίνωση 5.5.2020 του ΟΕΕ)

Περισσότερα

Αναστολή εκτέλεσης προγραμμάτων επιμόρφωσης τεχνικών ασφαλείας για το χρονικό διάστημα από 11.5.2020 έως και 17.5.2020. (Ανακοίνωση 8.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Νόμος 4685/2020 “Εκσυγχρονισμός περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών 2018/844 και 2019/692 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄92/7.5.2020)

Περισσότερα

Ηλεκτρονικές Συναλλαγές Ασφαλισμένων του Ηλεκτρονικού Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης e-Ε.Φ.Κ.Α. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.17535/Δ1.6002/6.5.2020 – ΦΕΚ Β΄1754/7.5.2020)

Περισσότερα

Τύπος και περιεχόμενο των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2019 των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013 και καθορισμός δικαιολογητικών που υποβάλλονται μ’ αυτές – Υποβολή με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου επικοινωνίας των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων του άρθρου 45 του Ν.4172/2013. (Απόφαση Αριθμ.Α.1101/30.4.2020 του Διοικητή της ΑΑΔΕ – ΦΕΚ Β΄1753/7.5.2020)

Περισσότερα

Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων (Α.Π.Δ.) Μισθολογικής Περιόδου 03/2020. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.82992/6.5.2020 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Εγχειρίδιο Ερωτήσεων-Απαντήσεων σε Φορολογικά Θέματα. (ΑΑΔΕ, 1η έκδοση, Απρίλιος 2020)

Περισσότερα

Να παραταθεί έως τις 15 Μαΐου 2020 η προθεσμία για τις αιτήσεις των 600 ευρώ ζητούν οι Πρόεδροι του ΟΕΕ και του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 6.5.2020 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Κανονικά και ενιαία συνεχίζεται το πρόγραμμα για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου. (Γ΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Από 20 Μαΐου οι νέες αιτήσεις για το δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Β΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Ανακοίνωση σχετικά με το νέο δανειοδοτικό προϊόν παροχής κεφαλαίων κίνησης με πλήρη επιδότηση επιτοκίου από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. (Α΄ Δελτίο Τύπου 6.5.2020 του Υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων)

Περισσότερα

Κοινοποίηση των διατάξεων του άρθρου 36Α του Ν.4387/2016 περί αξιοποίησης παράλληλου χρόνου ασφάλισης καθώς και χρόνου παράλληλης απασχόλησης. (Εγκύκλιος Aρ.πρ.Φ.80000/οικ.13008/561/5.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Νέο περιβάλλον για myBusinesSupport και αξιόγραφα. (Δελτίο Τύπου 4.5.2020 της ΑΑΔΕ)

Περισσότερα

Ορισμός συντελεστή Μ, ο οποίος χρησιμοποιείται για την εφαρμογή ορισμένων διατάξεων του π.δ. 437/1981 και περιπτώσεων επιτρεπτών επεμβάσεων σε δασικού χαρακτήρα εκτάσεων. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΔΕΥ/38558/1080/27.4.2020 του Γενικού Διευθυντή Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ – ΦΕΚ Β΄1691/4.5.2020)

Περισσότερα

Δυνατότητα για νέες/συμπληρωματικές δηλώσεις και ορθές επαναλήψεις επιχειρήσεων – εργοδοτών και εργαζομένων ειδικών περιπτώσεων και ειδικών κατηγοριών και διαδικασία καταβολής της αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 800 ευρώ. (Εγκύκλιος Α.Π.οικ.17321/327/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.12997/231/23-3-2020 “Μηχανισμός εφαρμογής των μέτρων στήριξης των εργαζομένων με εξαρτημένη εργασία για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19” (Β΄993). (Απόφαση Αριθμ.17045/319/30.4.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1694/4.5.2020)

Περισσότερα

Τροποποίηση της αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520/19.9.2019) ΥΑ “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ”, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.17239/Δ1.5936/4.5.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄1695/4.5.2020)

Περισσότερα