Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση (18.12.2017) του τ. ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ για την ανάρτηση ειδοποιητηρίων αναδρομικών Β΄ εξαμήνου 2012 ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων

Περισσότερα

Περιφέρεια Πελοποννήσου / Διεύθυνση Τεχνικών Έργων : Πρόσκληση για την κατάρτιση καταλόγων ενδιαφερομένων ανά κατηγορίες έργων, μελετών, παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, έτους 2018, (Άρθρο 118, παρ. 5 του Ν.4412/2016). (Προθεσμία υποβολής δικαιολογητικών : έως και 29.1.2018)

Περισσότερα

ΕΣΠΑ: Ξεκινούν στις 18.1.2018 οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Επιχειρούμε Έξω»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (28.12.2017) του ΕΦΚΑ με θέμα: «Παράταση πληρωμής Δωροσήμου Γ΄ Τετραμήνου 2017 στους εργατοτεχνίτες οικοδόμους», έως και την 19.1.2018

Περισσότερα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για συμμετοχή, ως επρόσωπος του ΤΕΕ Πελοποννήσου, στο Μικτό Όργανο / Κλιμάκιο Ελέγχου Ανελκυστήρων έτους 2018 του Δήμου Ναυπλιέων. (Προθεσμία υποβολής αίτησης : έως 18.1.2018)

Περισσότερα

ΤΕΕ/Διαχείριση δηλώσεων αυθαιρέτων κτισμάτων των N. 4495/2017 και 4178/2013: Ανακοίνωση (4.1.2018) για σχολαστικό έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων στις δηλώσεις του ν.4495/17 πριν την οριστικοποίησή τους

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. ΠΟΛ. 1222/28.12.2017 – ΦΕΚ Β΄ 1/4.1.2018) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Τροποποίηση – συμπλήρωση των αποφάσεων του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων ΠΟΛ 1274 και ΠΟΛ 1275/27.12.2013 (ΦΕΚ Β΄ 3398) περί Αποδεικτικού Ενημερότητας και βεβαίωσης οφειλής, άρθρου 12 ν. 4174/2013 (ΦΕΚ Α΄ 170), όπως ισχύουν»

Περισσότερα

Εγκύκλιος-1 (Αρ. Πρωτ.: Γ36/02/1/4.1.2018 – ΑΔΑ: 66ΨΞ465ΧΠΙ-ΝΜΧ) του ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ με θέμα: «Κοινοποίηση των διατάξεων της υπ’ αριθ. 130060/27-11-2017 (ΦΕΚ Β’, 4158/29-11-2017) Κ.Υ.Α. που αφορούν τον εξωδικαστικό μηχανισμό ρύθμισης οφειλών επιχειρήσεων»

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (4.1.2018) του ΥΠΕΝ: Ολοκληρώθηκε η αναθεώρηση της Διαχείρισης Υδάτων – Απελευθερώνονται Ευρωπαϊκές χρηματοδοτήσεις για έργα ύδρευσης, άρδευσης και αποχέτευσης

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου (3.1.2018) της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Φορολογική Ενημερότητα»

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1003/3.1.2018 – ΑΔΑ: 7ΖΚ446ΜΠ3Ζ-ΠΘΨ) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Παροχή οδηγιών αναφορικά με τις διατάξεις των παραγράφων 1, 2, 3 και 6 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Φ.Ε.Κ. Α΄/201/22.12.2017) ως προς την επιβολή της επιεικέστερης κύρωσης κατά την έκδοση πράξεων διορθωτικού προσδιορισμού φόρου»

Περισσότερα

Άνοιξε η εφαρμογή για τις αντικειμενικές αξίες – Εκδήλωση ενδιαφέροντος πιστοποιημένων εκτιμητών για σύνταξη εισήγησης καθορισμού των τιμών εκκίνησης

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: οικ. 2/93544/ΔΕΠ/2.1.2018 – ΑΔΑ: 7ΧΔΦΗ-ΑΚΝ) του Αν. Υπουργου Οικονομικών με θέμα: «Παροχή οδηγιών». (Περί επιφύλαξης της επικείμενης ευθυγράμμισης του καθεστώτος για το επίδομα επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή νομοθεσία έως τις 31.12.2017)

Περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ – ΑΜΕΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Εγκύκλιος (ΠΟΛ 1002/21.12.2017 – ΑΔΑ: ΨΧΚ046ΜΠ3Ζ-05Ω) του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) με θέμα: «Εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4483/2017 (ΦΕΚ Α΄107/31.07.2017) με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 79 του ν.4316/2014 (ΦΕΚ Α΄270/24.12.2014)»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (19.12.2017) της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) σχετικά με το απαιτούμενο παράβολο για την άσκηση προδικαστικής προσφυγής

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθ. ΠΟΛ. 1223/29.12.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4643/29.12.2017) της Υφυπουργού Οικονομικών με θέμα: «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς το Δημόσιο έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής»

Περισσότερα

Απόφαση (Αριθμ. οικ. 62134/4100/28.12.2017 – ΦΕΚ Β΄ 4640/29.12.2017) της Υπουργού και του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εξειδίκευση των κριτηρίων για τη διαμόρφωση λύσεων ρύθμισης οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης έως 50.000 ευρώ κατά την παράγραφο 21 του άρθρου 15 του ν. 4469/2017, καθορισμός της μεθοδολογίας για τον προσδιορισμό του ύψους και του αριθμού των δόσεων βάσει αυτών, εξαίρεση οφειλών από τις λύσεις ρύθμισης και ρύθμιση κάθε άλλου ειδικότερου θέματος για την εφαρμογή αυτής»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αριθ. Πρωτ.: Φ80000/οικ.58967/77/Δ29.17/29.12.2017 – ΑΔΑ: ΨΟΚΘ465Θ1Ω-Η58) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Παροχή οδηγιών σχετικά με την συνταξιοδότηση λόγω γήρατος ασφαλισμένων που εμπίπτουν στις ρυθμίσεις του άρθρου 17 παρ. 2 και του άρθρου 36 παρ. 3 και 4 του ν.4387/2016». [Αφορά διπλοασφαλισμένους Μηχανικούς (ΤΣΜΕΔΕ και Δημόσιο)]

Περισσότερα

Εγκύκλιος (Αρ. Πρωτ.: Φ.80000/οικ.58727/74/Δ29.17/29.12.2017 – ΑΔΑ: Ω62Ο465Θ1Ω-ΞΙΕ) του Υφυπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα: «Εφαρμογή διατάξεων άρθρου 1 ν. 4499/2017»

Περισσότερα

Ανακοίνωση (28.12.2017) της ΕΑΑΔΗΣΥ με θέμα: «Δημοσίευση κανονισμών που τροποποιούν τα κατώτατα όρια εφαρμογής των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ και 2014/23/ΕΕ»

Περισσότερα