Νεα/Επικαιροτητα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (15.10.2014) για παράταση ημερομηνίας καταβολής εισφορών Β΄εξαμήνου 2014

Περισσότερα

Εγκύκλιος 18/24.9.2014 Υπ.ΥΜΕΔΙ με θέμα: «Προσδιορισμός της δαπάνης του μεταφορικού έργου με βάση τα Ενιαία Τιμολόγια της ΓΓΔΕ»

Περισσότερα

Εγκύκλιος (αριθ. πρωτ. 47159/EYΘΥ1045/25.9.2014) Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ με θέμα: «Οδηγίες σχετικά με τη μη επιβολή ΦΠΑ σε τεχνικά έργα καθώς και λοιπά φοροτεχνικά ζητήματα σχετικά με την υλοποίηση και παράδοση των έργων, στις περιπτώσεις εκτέλεσής τους από φορέα για λογαριασμό τρίτου»

Περισσότερα

Εγκύκλιος 14/22.8.2014 ΓΓΔΕ “Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ. 90/2014 (ΦΕΚ 138/τ.Α/13-6-14)” με την οποία ορίζονται οι κατηγορίες έργων καθώς και οι προϋποθέσεις εγγραφής, κατάταξης και προαγωγής, στο Μητρώο Εμπειρίας Κατασκευαστών (Μ.Ε.Κ.), διπλωματούχων ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της ημεδαπής ή ισοτίμων σχολών της αλλοδαπής

Περισσότερα

Εκδήλωση ενδιαφέροντος για πραγματογνώμονες του ΤΕΕ Πελοποννήσου

Περισσότερα

Παρέμβαση για την εφαρμογή της ισχύουσας Νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιώματα σύνταξης τοπογραφικών διαγραμμάτων

Περισσότερα

Ανακοίνωση ΤΣΜΕΔΕ (22.9.2014): Εκτύπωση Διαδικτυακού Ειδοποιητηρίου – NEO

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ (18.9.2014): Δήλωση Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά, για τη μείωση της τιμής διάθεσης των Ευρωκωδίκων και την εφαρμογή τους στα δημόσια και στα ιδιωτικά έργα

Περισσότερα

Επίδομα μητρότητας από το ΕΤΑΑ

Περισσότερα

Το ΦΕΚ των αποφάσεων για το Συμψηφισμό Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς και Στατικής Επάρκειας

Περισσότερα

ΥΠΕΚΑ: Νέα δημοσίευση (11.9.2014) ερωταπαντήσεων του Ν. 4178/13 περί αυθαιρέτων

Περισσότερα

Δελτίο Τύπου ΥΠΕΚΑ: Συμψηφισμό​ς Προστίμων Αυθαιρέτων με Εργασίες Ενεργειακή​ς Αναβάθμιση​ς και Στατικής Επάρκειας – Δηλώσεις Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΚΑ, Νίκου Ταγαρά

Περισσότερα

Γενικό έγγραφο Α22/409/9/25.7.2014 του ΙΚΑ με θέμα: «Μείωση εισφορών κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4254/2014»

Περισσότερα

Διαγραφή χρεών για τα αυθαίρετα (Γενικό έγγραφο ΙΚΑ με αριθμ. πρωτ. Ε41/185/24.7.2014)

Περισσότερα

ΚΥΑ που αφορά Πρότυπες Περιβαλλοντικές Δεσμεύσεις (ΠΠΔ) για έργα και δραστηριότητες της Κατηγορίας Β΄ 12ης Ομάδας Παραρτήματος XII της 1958/2012 (ΦΕΚ Β΄ 21) ΥΑ και ειδικότερα για τα έργα με α/α 9 και α/α 10

Περισσότερα

Σε ισχύ η κατάργηση των κατώτατων ορίων δημοσίων έργων (Εγκύκλιος 13/20.8.2014 ΓΓΔΕ)

Περισσότερα

Κανόνες Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {Β’ μέρος (άρθρα 14-201) Νόμου 4281/2014 (ΦΕΚ 160Α΄/8.8.2014)}

Περισσότερα

Δημοσίευση Υπουργικών Αποφάσεων «Προσθήκη Άρθρων στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» και «Διορθωτικές Επεμβάσεις στα Τιμολόγια Οικοδομικών Έργων» του Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.

Περισσότερα

Άρση περιορισμών συμμετοχής εργοληπτικών επιχειρήσεων σε δημόσια έργα {Άρθρο 59 Νόμου 4278/2014 (ΦΕΚ 157Α΄/4.8.2014)}

Περισσότερα

Ανακοίνωση του ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ για τη δυνατότητα εκτύπωσης διαδικτυακού ειδοποιητηρίου από το e-tsmede

Περισσότερα