Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020 (αφορά κατά κύριο λόγο στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης). (Εγκύκλιος Αρ.πρ.Φ80000/οικ12708/557/26.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1.1.2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/οικ.11442/292/26.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »

Τροποποίηση της Αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.13031/Δ1.4551/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄994/23.3.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-10 Αριθμ.Πρωτ.65531/20.3.2020 του ΕΦΚΑ)

Διαβάστε το άρθρο »

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). (Απόφαση Αριθμ.10694/364/4.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄818/12.3.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.10597/487/11.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 28 του Ν.4670/2020 (αφορά κατά κύριο λόγο στον προσδιορισμό των συντάξιμων αποδοχών των ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα οι οποίες λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης). (Εγκύκλιος Αρ.πρ.Φ80000/οικ12708/557/26.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »

Ασφαλιστικές εισφορές κύριας σύνταξης ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοτελώς απασχολούμενων και αγροτών από 1.1.2020 – Γνωστοποίηση των άρθρων 35 και 36 του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος Αριθ.Πρωτ.Δ.15/Δ΄/οικ.11442/292/26.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »

Τροποποίηση της Αριθμ.40331/Δ1.13521/13.9.2019 (Β΄3520/19.9.2019) “Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ” απόφασης του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. (Απόφαση Αριθμ.13031/Δ1.4551/23.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄994/23.3.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Υπαγωγή των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας στον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και απεικόνιση της ασφάλισής τους στην Αναλυτική Περιοδική Δήλωση (ΑΠΔ), κατ΄εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4387/2016, όπως αυτές τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν από τις διατάξεις του Ν.4670/2020. (Εγκύκλιος-10 Αριθμ.Πρωτ.65531/20.3.2020 του ΕΦΚΑ)

Διαβάστε το άρθρο »

Διαδικασία επιβολής διοικητικών κυρώσεων για αδήλωτη εργασία από το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-ΕΦΚΑ). (Απόφαση Αριθμ.10694/364/4.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων – ΦΕΚ Β΄818/12.3.2020)

Διαβάστε το άρθρο »

Γνωστοποίηση των διατάξεων του άρθρου 37 του Ν.4670/2020 σχετικά με την καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και τη χορήγηση ασφαλιστικής ικανότητας για παροχές σε είδος από 1.1.2020 και εφεξής. (Εγκύκλιος Αρ.Πρ.Φ.40021/οικ.10597/487/11.3.2020 του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Διαβάστε το άρθρο »