Παρατάσεις στις προθεσμίες υποβολής δηλώσεων στο Κτηματολόγιο (Αρκαδίας: έως 31.10.2019 – Μεσσηνίας, Αργολίδας, Λακωνίας και Κορινθίας_1: έως 29.11.2019 – Κορινθίας_2 (Προκαποδιστριακοί Δήμοι Αγίων Θεοδώρων, Λουτρακίου–Περαχώρας και Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης, Ισθμίας) : έως 30.9.2019. (Δελτίο Τύπου 13.9.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ρύθμιση της προθεσμίας διόρθωσης των αρχικών κτηματολογικών εγγραφών στις κτηματογραφημένες περιοχές της χώρας, με το άρθρο 102 του Ν.4623/2019

Περισσότερα

Τροποποίηση της ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/54336/486 Απόφασης “Ηλεκτρονικό Μητρώο Ελεγκτών Δόμησης” (ΦΕΚ Β΄3584/23.8.2018). (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/72922/870/12.8.2019 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄3365/30.8.2019)

Περισσότερα

Νόμος 4624/2019 “Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄137/29.8.2019)

Περισσότερα

Παράταση έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2019 στην υποβολή δηλώσεων του Εθνικού Κτηματολογίου στη Μεσσηνία, για τους κατοίκους της ημεδαπής. (Δελτίο Τύπου 29.8.2019 του ΥΠΕΝ και σχετική ΥΑ )

Περισσότερα

Νόμος 4623/2019 “Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα”. (ΦΕΚ Α΄134/9.8.2019)

Περισσότερα

Περίληψη Διακήρυξης ΛΜ-2019 Ε21 (1200002237) “Επιστημονική συμβολή και συμμετοχή στην εκτέλεση και τον έλεγχο των τοπογραφικών μετρήσεων των ορυχείων και των χωματουργικών εργολαβιών της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.”. (Ανακοίνωση του Κλάδου Ορυχείων της Λιγνιτικής Μεγαλόπολης Α.Ε.)

Περισσότερα

Ορισμός προθεσμίας υποβολής αιτήσεων σχετικά με τη χορήγηση Στεγαστικής Συνδρομής για την αποκατάσταση των ζημιών σε κτήρια που επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. (Απόφαση Αριθμ.Δ.Α.Ε.Φ.Κ.-Κ.Ε./8041/Α321/24.7.2019 του Υπ. Υποδομών και Μεταφορών – ΦΕΚ Β΄3149/8.8.2019)

Περισσότερα

Τροποποίηση της 61/16/10.04.2019 απόφασης του ΔΣ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο”: «Καθορισμός του τρόπου υποβολής και του περιεχομένου των αιτήσεων για την εγγραφή πράξεων και τη χορήγηση αντιγράφων και πιστοποιητικών από τα τηρούμενα βιβλία στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – Ηλεκτρονική τήρηση βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών – Ψηφιακή εγγραφή αιτήσεων – Ρύθμιση ζητημάτων για την τήρηση έντυπων βιβλίων του συστήματος Μεταγραφών και Υποθηκών» (Β΄1390). (Απόφαση Αριθμ.απόφ.79/3/24.7.2019 του ΔΣ του Φορέα “Ελληνικό Κτηματολόγιο” – ΦΕΚ Β΄3138/7.8.2019)

Περισσότερα

Προκήρυξη εκλογών ΤΕΕ και πρόσκληση για την υποβολή υποψηφιοτήτων. (Κανονιστική Πράξη Αρ.Πρωτ.18408/1.8.2019 του Προέδρου του ΤΕΕ)

Περισσότερα

Παράταση μέχρι τις 16.9.2019 της προθεσμίας υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας (κατοίκων ημεδαπής και αλλοδαπής) για την κτηματογράφηση των ακινήτων στους προκαποδιστριακούς Δήμους Αγίων Θεοδώρων και Λουτρακίου – Περαχώρας και στις προκαποδιστριακές Κοινότητες Αρχαίας Κορίνθου, Εξαμιλίων, Ξυλοκερίζης και Ισθμίας της Π.Ε. Κορινθίας. (Δελτίο Τύπου 1.8.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Δεν θα παρέχεται για το διάστημα 1–31.8.2019 η υπηρεσία Νομικής Υποστήριξης των Μελών του ΤΕΕ. (Ανακοίνωση 29.7.2019 του Κεντρικού ΤΕΕ)

Περισσότερα

Εξυπηρέτηση Μηχανικών για ασφαλιστικά θέματα. (Ανακοίνωση 26.6.2019 του ΤΕΕ Πελοποννήσου)

Περισσότερα

Νόμος 4621/2019 “Μείωση ΕΝ.Φ.Ι.Α. και βελτιώσεις στη ρύθμιση οφειλών προς τη Φορολογική Διοίκηση του Ν.4611/2019 (Α΄73) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄128/31.7.2019)

Περισσότερα

Αρμοδιότητα ανάκλησης οικοδομικής άδειας κατηγορίας 3. (Έγγραφο Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/48500/2043/4.7.2019 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα