Έγκριση της υπ’ αρ.19/2020 Πυροσβεστικής Διάταξης “Διαδικασία επιβολής διοικητικών προστίμων για παραβάσεις επί κανονιστικών διατάξεων νομοθεσίας πυροπροστασίας”. (ΚΥΑ Αριθμ.οικ.23083Φ.700.19/20.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2233/11.6.2020)

Περισσότερα

Δημοσίευση Ν.4690/2020 – Κύρωση των από 13.4.2020 & 1.5.2020 ΠΝΠ – Τροποποίηση άρθρου 180 του Ν.4412/2016. (Ανακοίνωση 11.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Διακοπή λειτουργίας του υποσυστήματος ΕΣΗΔΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ – Παρατάσεις προθεσμιών από τις αναθέτουσες αρχές. (Έγγραφο Α.Π.14178ΕΞ2020/3.6.2020 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης)

Περισσότερα

Διευκρινίσεις – Οδηγίες εφαρμογής της διάταξης της παρ. 8 του άρθρου 45 του Ν.998/1979 (Α΄289) σχετικά με την υποχρέωση αναδάσωσης σε περίπτωση επιτρεπτής επέμβασης σε προστατευόμενες από τη δασική νομοθεσία εκτάσεις, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 32 του Ν.4688/2020 (Α΄101). (Εγκύκλιος Α.Π.:ΥΠΕΝ/ΔΠΔ/52957/2375/3.6.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Τροποποίηση της υπ’ αρ.ΥΠΕΝ81/16.4.2019 ΚΥΑ “Καθορισμός του τρόπου, των όρων, των προϋποθέσεων και της διαδικασίας για την καταβολή και πιστοποίηση της πληρωμής τελών, παγίων και αναλογικών, υπέρ του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο» στα Κτηματολογικά Γραφεία και στα Υποκαταστήματα κατά τον Ν.4512/2018 (Α΄5)” (Β΄ 1397). (ΚΥΑ Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΝΕΠ/30572/1516/27.5.2020 – ΦΕΚ Β΄2139/3.6.2020)

Περισσότερα

Νέες γνώμες της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. επί διατάξεων Π.Ν.Π. και λοιπών διατάξεων για θέματα Δημοσίων Συμβάσεων. (Ανακοίνωση 3.6.2020 της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Νόμος 4690/2020 “Κύρωση: α) της από 13.4.2020 Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και άλλες κατεπείγουσες διατάξεις» (A΄84) και β) της από 1.5.2020 Π.Ν.Π. «Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19 και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανονικότητα» (Α΄90) και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄104/30.5.2020)

Περισσότερα

Νέες ημερομηνίες των πρωτοκόλλων εμπρόθεσμης προσέλευσης στο Γραφείο Κτηματογράφησης Ναυπλίου

Περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Αστικές Αναπλάσεις, Αστική Ανάπτυξη και Αγορά Ακινήτων” Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. (Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι 13.7.2020)

Περισσότερα

Προκήρυξη Εξετάσεων για τη Χορήγηση Άδειας Άσκησης Επαγγέλματος (Ιούνιος- Ιούλιος 2020)

Περισσότερα

Νόμος 4688/2020 “Ειδικές μορφές τουρισμού, διατάξεις για την τουριστική ανάπτυξη και άλλες διατάξεις”. (ΦΕΚ Α΄101/24.5.2020)

Περισσότερα

Διευκρινήσεις σχετικά με τις αρμοδιότητες των Συμβουλίων Αρχιτεκτονικής (Σ.Α.). (Εγκύκλιος Α.Π.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/48772/527/22.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Ξεμπλοκάρουν οι άδειες από τα Συμβούλια Αρχιτεκτονικής. (Δελτίο Τύπου 24.5.2020 του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Καθορισμός οργάνων που ασκούν μεταβατικά τις αρμοδιότητες, των Επιτροπών Εξέτασης Προσφυγών Αυθαιρέτων, των Περιφερειακών Επιτροπών Προσβασιμότητας, των ΠΕ.ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α., των Επιτροπών των παρ. 3 και 9.α του άρθρου 116 και της Επιτροπής της παρ. 10 του άρθρου 117 του Ν.4495/2017. (Απόφαση Αριθμ.ΥΠΕΝ/ΔΕΣΕΔΠ/43729/460/11.5.2020 του Υφ. Περιβάλλοντος και Ενέργειας – ΦΕΚ Β΄1940/21.5.2020)

Περισσότερα

Αναβάθμιση του συστήματος e-Άδειες – Νέες δυνατότητες. (Ανακοίνωση 20.5.2020 του ΤΕΕ/e-Άδειες)

Περισσότερα