Νεα/Επικαιροτητα

Παράταση παράλληλης ισχύος βεβαίωσης Μηχανικού με την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτηρίου. (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Αναστολή εφαρμογής της παρ. 1 του άρθρου 21 του Ν.4122/2013 (Ενεργειακή απόδοση κτηρίων). (Επιστολή του ΤΕΕ Πελοποννήσου στο ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Βεβαίωση e-ΕΦΚΑ για φορολογική χρήση έτους 2020. (Ανακοίνωση 16.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Έναρξη υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του e-ΕΦΚΑ για τη θερινή κατασκηνωτική περίοδο 2021. (Δελτίο Τύπου 15.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Δημοσίευση ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων διακηρύξεων μελετών. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων προμηθειών και υπηρεσιών. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων με αξιολόγηση μελέτης (μελετοκατασκευή). (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

Ανάρτηση επικαιροποιημένων τευχών διακηρύξεων έργων. (Ανακοίνωση της ΕΑΑΔΗΣΥ)

Περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Νόμων 4495/2017 και 4178/2013 (τελευταία ενημέρωση: 10.6.2021 / ανάρτηση 112ης ομάδας)

Περισσότερα

Απλοποιείται η διαδικασία έκδοσης οικοδομικών αδειών στις περιοχές εκτός σχεδίου. (Ανακοίνωση 9.6.2021 και Εγκύκλιος του ΥΠΕΝ)

Περισσότερα

Παράταση καταβολής δόσεων ρύθμισης σε επιχειρήσεις και εργοδότες. (Εγκύκλιος-34 Αρ.Πρωτ.210215/8.6.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Παροχή οδηγιών για την εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4738/2020 «Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄207/27.10.2020) που αφορούν την Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης (άρθρα 31-69). (Εγκύκλιος-33 Αρ.Πρωτ.201803/Σ.348/2.6.2021 του e-ΕΦΚΑ/ΚΕΑΟ)

Περισσότερα

Νέα ηλεκτρονική υπηρεσία αυτόματης λήξης ασφάλισης μελών Νομικών Προσώπων. (Δελτίο Τύπου 9.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Λήξη ασφάλισης μη μισθωτών ασφαλισμένων, Ελεύθερων Επαγγελματιών και Αυτοαπασχολούμενων, που συμμετέχουν σε Νομικά Πρόσωπα – Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες. (Γενικό Έγγραφο Αρ.Πρωτ.203295/3.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Απλούστευση Διαδικασιών του e-ΕΦΚΑ – Καταργούνται από τα συστήματα των ΚΕΠ 68 διαδικασίες που κρίθηκαν παρωχημένες ή παρέχονται μόνο ηλεκτρονικά. (Κοινό Δελτίο Τύπου 2.6.2021 του Υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης και του Υπ. Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων)

Περισσότερα

Προσδιορισμός των ασφαλιστικών εισφορών και απεικόνιση της ασφάλισης του Δώρου Πάσχα 2021 (Δ.Π. 2021) για εργαζόμενους: α) των οποίων ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας, β) ενταχθέντες στον Μηχανισμό ενίσχυσης της απασχόλησης “ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ”. (Γενικό Έγγραφο Α.Π.200763/1.6.2021 του e-ΕΦΚΑ)

Περισσότερα

Υπολογισμός παλαιότητας ακινήτου. (Απόφαση Αριθμ.60449ΕΞ2021/24.5.2021 του Υπ. Οικονομικών – ΦΕΚ Β΄2146/24.5.2021)

Περισσότερα

Τροποποίηση της Απόφασης Ανάρτησης δασικού χάρτη περιοχής Π.Ε. Αργολίδας και πρόσκληση υποβολής αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου του. (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.89928/27.5.2021 της Διεύθυνσης Δασών Αργολίδας)

Περισσότερα

Κατάργηση του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Καλαμάτας, του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Μεσσήνης Παμίσου και του Ειδικού Άμισθου Υποθηκοφυλακείου Αβίας και σύσταση Υποκαταστήματος Καλαμάτας στο Κτηματολογικό Γραφείο Πελοποννήσου. (Ανακοίνωση 27.5.2021 του Φορέα «Ελληνικό Κτηματολόγιο»)

Περισσότερα