Παράταση μέχρι 31 Μαρτίου 2017 της προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών Β΄ εξαμήνου 2016 των Μηχανικών


Σύμφωνα με την Απόφαση 11 της Συνεδρίασης 3/20.1.2017 του Δ.Σ. του Ε.Φ.Κ.Α. η οποία αναρτήθηκε  την 24.1.2017 στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ (ΑΔΑ: 7ΑΧΛ465ΧΠΙ-ΖΞΖ), δίνεται παράταση της προθεσμίας καταβολής των εισφορών του Β΄ εξαμήνου του έτους 2016 των Μηχανικών ασφαλισμένων μέχρι 31.3.2017.
Δείτε την Απόφαση εδώ