ΕΕΑΔΗΣΥ: Δημοσιεύθηκαν σε ΦΕΚ τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για έργα και μελέτες ανοιχτής διαδικασίας

Δημοσιεύθηκαν στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης δύο από τις πολυαναμενόμενες αποφάσεις της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ) για τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων για την ανάθεση έργων και μελετών, προκειμένου να προχωρήσει η εφαρμογή του νέου πλαισίου περί δημοσίων συμβάσεων.
Αφενός, όσον αφορά τις μελέτες, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 179/2016 και τίτλο «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων μελετών άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας – τιμής, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄4327/30-12-2016.
Αφετέρου, όσον αφορά τα έργα, πρόκειται για την απόφαση με αριθμό 182/2016 και τίτλο «Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α’ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016», που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 4269/30-12-2016.
Κάθε μία από τις αποφάσεις αυτές περιλαμβάνει δύο παραρτήματα:
Παράρτημα Α: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργου ή μελετών) άνω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
Παράρτημα Β: Διακήρυξη Ανοιχτής Διαδικασίας για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργου ή μελετών) κάτω των ορίων, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή
Τα πρότυπα τεύχη διακηρύξεων ισχύουν υποχρεωτικά για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων (έργου ή μελετών) του Ν.4412, η έναρξη της διαδικασίας σύναψης των οποίων λαμβάνει χώρα είκοσι (20) ημέρες μετά τη δημοσίευση της απόφασης έγκρισής τους στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, δηλαδή από 21/1/2017.
Τα πρότυπα τεύχη διατίθενται στους αναθέτοντες φορείς (που μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν άμεσα) αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, σε επεξεργάσιμη μορφή, στην ιστοσελίδα της Αρχής (www.eaadhsy.gr και www.hsppa.gr), στο μενού “ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΕΣ ΑΡΧΕΣ / ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΕΥΧΗ”.
Υπενθυμίζουμε ότι τόσο το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, με συνεχείς παρεμβάσεις του Προέδρου του, όσο και άλλοι συλλογικοί φορείς, όπως η ΚΕΔΕ και η ΕΝΠΕ, είχαν αναδείξει εδώ και μήνες την ανάγκη άμεσης δημοσίευσης των τευχών προκειμένου να προχωρήσει η ανάθεση έργων και μελετών και η εφαρμογή του νόμου 4412, η οποία από τη ψήφισή του, το καλοκαίρι, μέχρι τώρα δεν έχει καταστεί λειτουργικός.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη συνδυαστική εφαρμογή των άρθρων 10 και 25 του ν.4067/12 και τον τρόπο υπολογισμού της μείωσης του ποσοστού κάλυψης της παρ. 8 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου.»

Διαβάστε το άρθρο »

Απόφαση Υφυπουργού Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ με θέμα: «Εφαρμογή του άρθρου 28 παρ. 2 του ν. 4067/2012 σχετικά με τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων σε περιοχές όπου ισχύουν π.δ/γματα με τα οποία επιβάλλεται η κατασκευή υποχρεωτικής στέγης και ειδικότερα τη δυνατότητα κατασκευής υπόσκαφων κτηρίων στην περιοχή εφαρμογής του από 1.12.1999 π.δ/τος «Χαρακτηρισμός Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου και Περιφερειακής Ζώνης αυτού» (Δ’ 906), σε συνάρτηση με τους τιθέμενους περιορισμούς συνολικής επιτρεπόμενης επιφάνειας κτηρίων.»

Διαβάστε το άρθρο »

Εγκύκλιος του ΕΦΚΑ με θέμα: «Δυνατότητα επιλογής ή προαιρετικής συνέχισης της ασφάλισης και στους δύο φορείς των ασφαλισμένων, που έως τις 31/12/2016 υπήρχε υποχρέωση ασφάλισης σε δύο ή περισσότερους ενταχθέντες στον e-ΕΦΚΑ φορείς για την ίδια απασχόληση – Κοινοποίηση των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 23 του ν. 4892/2022»

Διαβάστε το άρθρο »