ΚΑΠΕ: Πρόσληψη Μηχανικών & λοιπών ειδικοτήτων (Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 1238/1.12.2016)


Το ΚΑΠΕ προτίθεται να προσλάβει με Σύμβαση Μίσθωσης Έργου ετήσιας κατ΄αρχήν διάρκειας, με δυνατότητα ανανέωσής της μέχρι τη λήξη της διάρκειας των Προγραμμάτων, χωρίς καμία δέσμευση εκ των προτέρων, για το ΚΑΠΕ, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί προσλήψεων που το διέπει και εντός πάντοτε του χρόνου διάρκειας των εν λόγω Προγραμμάτων, εξειδικευμένο έκτακτο επιστημονικό προσωπικό, με συγκεκριμένα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα.

Οι θέσεις που θα καλυφθούν ανά έργο είναι:

 • Έργο “INSHIP- Integrating National Research Agendas on Solar Heat for Industrial Processes”:
  Ένας/μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
 • Έργο “INSHIP- Integrating National Research Agendas on Solar Heat for Industrial Processes”:
  Ένας/μία Φυσικός ΠΕ (1 θέση)
 • Έργο “SOLAR-CV – SSA to cover skill needs through delivery and recognition of EU joint CV in Concentrated Solar Power”:
  Ένας/μία Φυσικός ΠΕ (1 θέση)
 • Έργο “Integrated Management Support for Energy efficiency in Mediterranean PUblic buiLdings – IMPULSE (MED 2014 – 2020)”:
  Ένας/μία Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
 • Έργο “ΧΜ ΕΟX Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2009-2014 – Θεματική Περιοχή: Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας”:
  Ένας/μία Φυσικός ΠΕ (1 θέση)
 • Έργο “Promoting innovative nEtworks and cLusters for mArine renewable energy synerGies in mediterranean cOasts and iSlands – PELAGOS (MED 2014 – 2020)”:
  Ένας/μία Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)
 • Έργο “Promoting RES Integration for Smart Mediterranean Islands – PRISMI”:
  Ένας/μία Ηλεκτρολόγος ή Μηχανολόγος Μηχανικός ΠΕ (1 θέση)

 

Δείτε τη σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος εδώ