ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Εγκύκλιος 18/2016 (αρ. πρωτ. ΔΝΣα΄/οικ.68559 /Φ.ΕΓΚΥΚΛ./19.10.2016) «Παροχή διευκρινίσεων ως προς την εφαρμογή του ν. 4412/2016 “Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”»


Δείτε την εγκύκλιο εδώ