ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ.: Υπουργική Απόφαση (αριθμ. Δ.Κ.Π./οικ/1211/1.8.2016 – ΦΕΚ Β΄ 2524/16.8.2016) «Αναστολή της υποχρεωτικής εφαρμογής πενήντα εννέα (59) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΛΟΤ – ΕΤΕΠ)»

Δείτε την ΥΑ εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin