Κεντρικό ΤΕΕ (5.8.2016): Εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 6.α του δεύτερου άρθρου του Ν. 4393/2016 (κατάργηση της είσπραξης των πόρων υπέρ ΕΜΠ)

Σχετικά με τα ερωτήματα που τίθενται για τις διατάξεις της παραγράφου 6α του δεύτερου άρθρου του Ν 4393/2016 και την κατάργηση της είσπραξης των πόρων υπέρ ΕΜΠ, καθώς και ποιες συμβάσεις, αναθέσεις έργων – μελετών  υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής τους αναφέρουμε τα εξής:

Στην παράγραφο 6.α του δεύτερου άρθρου του Ν 4393/2016  (ΦΕΚ Α’ 106/6.6.2016) ορίζεται: «Στο άρθρο 39 του ν. 4387/2016 (Α` 85) προστίθεται νέα παράγραφος 14 ως εξής:“14. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος καταργούνται οι πόροι που προβλέπονται στις διατάξεις του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης β` του ν. 2326/1940, του άρθρου 27 παρ. 34 του ν. 2166/1993, του άρθρου 7 παρ. 1 της περίπτωσης ε` του ν. 2326/1940, των άρθρων 9, 10 και 14 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιγ` του ν. 2326/1940, του άρθρου 11 του ν. 915/1979, του άρθρου 7 παρ.1 της περίπτωσης ιη` του ν.2326/1940, του άρθρου 18 παρ. 2 του ν. 3232/2004, καθώς και του άρθρου 150 παρ. 1 του ν. 3655/2008”».

Σημειώνουμε ότι σύμφωνα με το άρθρο μόνο, παράγραφος 1 του Ν.546/1943(ΦΕΚ Α` 284/3.8.1943) «1. Οι πόροι της περιουσίας του Ε.Μ. Πολυτεχνείου ενισχύονται:

      α) Δι` επιπροσθέτων κρατήσεων και καταβολών ως αύται καθορίζονται δια του άρθρου 7 παρ. 1 υπό στοιχείο β, γ, ε, στ, ζ, η, ια, ιβ, ιγ, ιε, και ιστ  του  Αναγκ. Νόμου υπ’ αριθ. 2326/1940, οριζομένων όμως εις το ήμισυ των υπό των διατάξεων  τούτων προβλεπομένων. Οι πρόσθετοι ούτοι πόροι συνεισπράττονται ομού μετά των αρχικών υπό του Ταμείου Συντάξεων Μηχανικών και Εργοληπτών συνωδά ταις διατάξεσι του Α.Ν. 2326/1940 και αποδίδονται εις το Ε.Μ.Π.  εις το τέλος εκάστης τριμηνίας εκάστου οικονομικού έτους μετά παρακράτησιν ενός επί τοις εκατόν δι` έξοδα βεβαιώσεως και εισπράξεως. Δια τους προσθέτους τούτους πόρους ισχύουσιν αι αυταί περί τρόπου καταβολής εισπράξεως και εξασφαλίσεως διατάξεις του Α.Ν. 2326/1940 και των κατ`εκτέλεσιν τούτου εκδοθέντων Διαταγμάτων. Ομοίως ισχύουσιν άπασαι αι διατάξεις     αι τροποιήσασαι μεταγενεστέρως τας διατάξεις του άρθρου 7 παράγρ. 1 του  Αναγκ. Νόμου. 2326/1940 από της δημοσιεύσεώς του και εφεξής…»

Επίσης, στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 του Α.Ν. 440/1945 (ΦΕΚ Α’170/4.7.1945) ορίζεται: «Η υπέρ του Μετσοβίου  Πολυτεχνείου βάσει  του Ν. 546 του 1943 πρόσθετος  κράτησις  εξ ημίσεως επί των εν αυτών αναφερομένων πόρων του Ταμείου Συντάξεων  Μηχανικών  και Εργοληπτών  Δημοσίων `Εργων  επιβάλλεται   επί των πόρων τούτων ως καθορίζονται ούτοι εκάστοτε βάσει των κειμένων   διατάξεων».

Δείτε εδώ τη σχετική επιστολή που στάλθηκε στα συναρμόδια Υπουργεία από τον πρόεδρο του  ΤΕΕ Γιώργο Στασινό προκειμένου να εκδοθούν οι απαραίτητες εγκύκλιοι εφαρμογής προς τις Υπηρεσίες: epistoli_gia_kratiseis_05082016

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »

Δελτίο τύπου του ΕΦΚΑ με θέμα: Σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία για την προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης Μη Μισθωτών. Διευκόλυνση για τους Μη Μισθωτούς που βρίσκονται κοντά στην συνταξιοδότηση και χρειάζονται πρόσθετο χρόνο ασφάλισης.

Διαβάστε το άρθρο »