Διόρθωση σφάλματος (ΦΕΚ Β΄2151/12.7.2016) στην Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 ΥΑ έγκρισης του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΦΕΚ Β’1561/2.6.2016)

Στο ΦΕΚ Β΄2151/12.7.2016 δημοσιεύθηκε διόρθωση σφάλματος στην με αριθμ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3328/12.5.2016 απόφαση του Υπουργού ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με την οποία εγκρίθηκε ο Κανονισμός Τεχνολογίας Σκυροδέματος 2016 (ΚΤΣ-2016) και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’1561/2.6.2016 (σχετική ανακοίνωση ΤΕΕ Πελοποννήσου).

Βλέπε και τη σχετική εγκύκλιο 15/2016 ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. (με αριθμ. πρωτ. Γ.Δ.Τ.Υ./οικ.3460/28.6.2016) «Δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του Κανονισμού Τεχνολογίας Σκυροδέματος (ΚΤΣ-2016)».

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin