Δημοσίευση Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8.8.2016) «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»

Δείτε το Νόμο εδώ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin