Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 125 Α΄/7.7.2016 ο Ν.4403/2016 στο άρθρο 57 του οποίου καταργείται συνολικώς το Μέρος Β΄ του Ν.4281/14, εκτός των διατάξεων που είχαν τεθεί σε ισχύ οι οποίες διατηρούνται σε ισχύ (άρθρα 134 έως 138 που αφορούν το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, άρθρο 139 που αφορά το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων και άρθρο 157 που αφορά τις Εγγυήσεις)


Δείτε το άρθρο 57 του Ν.4403/2016, στη σελίδα 7127 του ΦΕΚ 125 Α΄/7.7.2016

Δείτε και το σχετικό έγγραφο με αρ. πρωτ. 3076/8.7.2016 της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα: «Κατάργηση Μέρους Β’ Ν. 4281/2014 (Α 160)».