ΙΚΑ-ΕΤΑΜ: Δελτίο Τύπου (6.7.2016) για την υποβολή Α.Π.Δ. μετά την αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών υπέρ Ε.Τ.Ε.Α. (άρθρο 97 του ν.4387/2016)

Η Διοίκηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ ενημερώνει τους Εργοδότες Κοινών Επιχειρήσεων και Οικοδομοτεχνικών Έργων ότι μετά την έκδοση της εγκυκλίου Φ80020/οικ22104/Δ15.405/30.6.2016 της Γ.Γ.Κ.Α., προκειμένου να υποβάλλουν Α.Π.Δ., μισθολογικής περιόδου απασχόλησης Ιουνίου 2016 (06/2016), έχει τροποποιηθεί το μηχανογραφικό σύστημα του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ με τα νέα ποσοστά ασφαλιστικών εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, προσαυξημένα κατά 1%. Οι ΑΠΔ μισθολογικής περιόδου απασχόλησης 06/2016 θα γίνονται πλέον αποδεκτές, με τα νέα ποσοστά εισφορών. Στις Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ΟΠΣ του ΙΚΑ (Αρχική σελίδα και στο πεδίο Ενημερώσεις / Άντληση Εντύπων / Εργαλεία / Οδηγός Σύνδεσης Κωδικών ΟΣΥΚ) είναι διαθέσιμο αρχείο (txt) με ενημερωμένους τους Κωδικούς Πακέτων Κάλυψης (ΚΠΚ), στους οποίους δεν επέρχεται καμία αλλαγή στην κωδικοποίηση, παρά μόνο στο ποσοστό ασφάλισης υπέρ ΕΤΕΑ. Αναλυτικές οδηγίες για την εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων, την υποβολή των Α.Π.Δ. και τη διαχείριση των ήδη υποβληθεισών ΑΠΔ, πριν από την αύξηση του ποσοστού των εισφορών υπέρ ΕΤΕΑ, θα δοθούν μετά την έκδοση της σχετικής εγκυκλίου από το ΕΤΕΑ.

Δελτίο Τύπου ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin