ΕΣΠΑ: Έγκριση αρχείου ερωτήσεων – απαντήσεων για τους αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχους από το Υπ. Ανάπτυξης


Το Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού ενέκρινε το αρχείο συχνών ερωτήσεων – απαντήσεων που αφορούν στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», του νέου ΕΣΠΑ 2014 – 2020, όπως αυτό έχει δημοσιοποιηθεί επικαιροποιημένο στην ιστοσελίδα του Προγράμματος.

Δείτε την εγκριτική απόφαση μαζί με το αρχείο των ερωτήσεων – απαντήσεων, εδώ